« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o zahájení staveb. řízení "bytový dům Rezlerova 297-300", zateplení objektu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20180320144201.pdf

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI gc PHM-Putna:-,aruannn:19.03.201a
<br> Boloňská 478/l.l09'00 Praha 10 c; OBTZIŽola HCPPET ODBOR STAVEBNI Hity: 3 nulu-iy: Cj : ÚMČ PIS 13416/2018/OST/1Pr l— mo41ueb49d7n NAŠE ZN.: lOl l3/20l 8/OST/1Pr VYŘIZUJE: lng.lvo Prokel „,I'líL: 281 003 327 DLE ROZDELOVNIKU FAX: 274 864 756 lil—MNV ivo.prokel/Čtipraha l 5.cz |)A'l'UM' 15.3.2018 _ OZNÁMENÍ
<br> o ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Společenství \ lastníků jednotek pro dům Rezler ova 297,298,299 a 300,IČO 28495659,Rezler ov a 298 109 00 Praha — Petrovice,které zastupuje Projektová kancelář Atlas,spol.s r.<.>,0 IČO 14892936,Severozápadní 111 343/12,141 00 Praha- Záběhlice
<br> (dále jen "stavebník") dne- 2 1.2.2018 podal a dne 8.3.2018 naposledy doplnil žádost o vvdání stavebního povolení na stavbu nazvanou:
<br> „ bytový dům Rezlerova 297-300,zateplení objektu“ \ ulici Rezlerova č.p.297,298,299 a 300 v katastrálním území Petrovice
<br> na pozemcích parc.Č.425/20.425/21.425/22 a 425/23 v katastrálním území Petrovice <.>
<br> „ledna se o zatepleni jedné dilatační sekce panelového bytového domu.Zateplena bude průčelní severní fasáda.Východní štítová fasáda objektu bude pouze natřena do výšky cca 2.Jižní Strana bude bez úprav <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno Stavební řízení <.>
<br> Odbor stanební Úřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1,Praha 10 - llorní Měcholupy,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu.ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a podle obecně závazné vyhlášky Č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy.kterou se vydává Statut hl.m.Prahy.ve znění pozdějších předpisů.oznamuje podle 5“ l |2 odst.] stavebního zákona zahájení Stavebního řízení,ve kterém podle 5 l 12 odst.2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.Dotčené organy mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své případné námitky,popřípadě důkazy do
<br> 10 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> lí později uplatněnym závazným stanoviskům.námitkám.popřípadě dúkazům nebude přihlédnuto.Učastníei rízení mohou nahlížel do podkladů rozhodnutí (Odbor stavební Uřadu městské Části Praha li se Sídlem Boloňská 478/4.Praha l0 - Horní Měcholupy.úřední dny Po a St 8.00 - l7.30 hod.) <.>
<br> \'idlo Bolonsl a »TI S | IW 00 PIahl IU lcl : +420-28l 003 lll Pi woušlc Holonskn »| \“ | 111000 Pi ihi IU lax1+420-274 864 756 Bankm ni Spojeni: ( S a 5 C u l9-20007 WWO/0800 ICO: 0023 |355
<br> c-mailí podatelna gi pli mcpncl cz DIČ: CZO023 |355
<br> Č.j.ÚMČ PIS 13416/2018/OST/1Pr str.2
<br> Poučení:
<br> Účastník řízení může podle 5 1 14 odst.1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,způsobu provádění a užívání Stavby nebo požadavkům dotčených orgánů,pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést Stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku neb o stavbě.Účastník řízení ve svých námitkách uvede Skutečnosti.které zakládají jeho postaveníjako účastníka řízení a důvody podání námitek: k námitkám.které překračují rozsah utedeny \e \čte pr\ ní.se nepřihlíží <.>
<br> Nechá-Ii se některý z účastníků zastupovat.předložíjeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br> Pred vydáním rozhodnutíje stavebník povinen uhradit správní poplatek podle zákona č.634/2004 Sb <.>,o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,položky 18 odst.1 písm.b) v souladu s poznámkou č.2 ve výši 5 000; Kč — v hotovosti v sekretariátu stavebního úřadu nebo bankovním převodem na účet
<br> Uřadu městské Části Praha 15.č.ú.19-2000719399/0800,variabilní symbol pro tuto platbu obdržíte na tel.č.281003320 <.>
<br> Úřad městské části Praha 15 Stavební úřad -16— 109 00 Praha 10,Boloňská 47s
<br> Mgr.Vladir r.ležek
<br> \ edoucí „t.lboru sta\ ebn ího
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15—ti dnů <.>
<br> 20.05.2018
<br> \/y\ ěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> / Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Městská Část Praha-Potrrmcct Edisonova 42.9 “109 00 Praha 10 to: 002 31 363 ©
<br> Razítko a podpis orgánu.který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni <.>
<br> Obdrží:
<br> Doručuje se (na doručenku):
<br> Učastníci řízení podle $ 109_písm a) stavebníhoA'ikona:
<br> 1.Společenství vlastníků Rezlerova 297 - 300.Rezlerova 298,109 00 Praha lO-Petrovice Učastnici řízení potlleš 101—1pralatljsttgehrtího zákona
<br> 2.Kolektory Praha.a.s.<.> lDDS: pybesya
<br> \'rtllo: Išoloůska 4781 109 00 Praha 10 lel:+42(1-ZN| 003 111 Pracmištč Boloriska 478/1 109011 Praha 10 Iiax: +420-27-l 864 750 lšankm nr spojeni ( S a > č ú 19-200117193990800 l('( ): 011231355
<br> e-mail podatelna (! p | 5 mcpncl C7 DIC (100231355
<br> (i 1lePIS13»|I(12tllx().\'l'll)r st|3
<br> Llčastníci řízení podle 5“ 109 písm.e_) a písm._f_) s_tavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláM podlej M4Ákor1a č.500/2004 Sb.<.> správní řád.ve znění poLdějŠÁJh 1311de
<br> 3.vlastníci stavby č.p.296 v k.ú...

Načteno

edesky.cz/d/1548235

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz