« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2018,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

tel.: 564 602 125,fax: 564 602 421,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br>
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br>
<br> P o z v á n k a
V Jihlavě dne 15.3.2018
<br>
v souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
s v o l á v á m
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.02/2018,které se bude konat dne 27.3.2018
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.01/2018
2.Zpráva o činnosti rady kraje
(J.Běhounek,ZK-02-2018-02)
3.Informace o činnosti KrÚ
(Z.Kadlec,ZK-02-2018-03)
4.Volba přísedících pro Českou republiku – Krajský soud v Hradci Králové
(J.Běhounek,ZK-02-2018-04)
5.Návrh Dodatku č.1 ke stávající smlouvě s městysem Nový Rychnov na dotaci na dopravní
automobil
(J.Běhounek,ZK-02-2018-05)
6.Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina –
příspěvek na soutěže,propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2018 –
návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
(J.Běhounek,ZK-02-2018-06)
7.Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti
jednotek HZS Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární
ochrana a IZS
(J.Běhounek,ZK-02-2018-07)
8.Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na
technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na
provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
(J.Běhounek,ZK-02-2018-08)
9.Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na
kapitole Požární ochrana a IZS
(J.Běhounek,ZK-02-2018-09)
10.Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního
nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2018
(J.Běhounek,ZK-02-2018-10)
11.Žádost o schválení finančního daru městu Moravské Budějovice
(J.Běhounek,ZK-02-2018-11)
12.Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
(J.Běhounek,ZK-02-2018-12)
<br>
<br>
<br> Číslo stránky 2
<br> 13.Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční
prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
(J.Běhounek,ZK-02-2018-13)
14.Dotace na podporu mezinárodních sportovních akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 - návrh na
provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
(J.Běhounek,ZK-02-2018-14)
15.Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok
2017
(J.Běhounek,ZK-02-2018-15)
16.FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
(J.Běhounek,ZK-02-2018-16)
17.FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
(J.Běhounek,ZK-02-2018-17)
18.FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
(J.Běhounek,ZK-02-2018-18)
19.CEF - projekt eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronickém zdravotnictví)
(J.Běhounek,ZK-02-2018-19)
20.Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje
Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Zdravotnictví
(V.Novotný,ZK-02-2018-20)
21.Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2017
(M.Kukla,ZK-02-2018-21)
22.Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017
(M.Kukla,ZK-02-2018-22)
23.Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení
(M.Kukla,ZK-02-2018-23)
24.Darování pozemků v k.ú.a obci Nejepín
(M.Kukla,ZK-02-2018-24)
25.Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
(M.Kukla,ZK-02-2018-25)
26.Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny <,>
příspěvkové organizaci,pozemky pod stávajícími silnicemi II.a III.třídy
(M.Kukla,ZK-02-2018-26)
27.Vzájemné darování pozemků v k.ú.a obci Moravec
(M.Kukla,ZK-02-2018-27)
28.Darování pozemků v k.ú.a obci Nová Buková
(M.Kukla,ZK-02-2018-28)
29.Prodej pozemků v k.ú.Kadov u Sněžného a obci Kadov
(M.Kukla,ZK-02-2018-29)
30.Darování pozemků v k.ú.a obci Horní Dubenky
(M.Kukla,ZK-02-2018-30)
31.Vzájemné darování pozemků v k.ú.a obci Stáj
(M.Kukla,ZK-02-2018-31)
32.Vzájemné darování pozemků v k.ú.a obci Radostín nad Oslavou
(M.Kukla,ZK-02-2018-32)
33.Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava -
JV obchvat“
(M.Kukla,ZK-02-2018-33)
34.Předání pozemku do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,příspěvkové
organizace
(M.Kukla,ZK-02-2018-34)
35.Darování pozemků v k.ú.Petrkov obci Lípa
(M.Kukla,ZK-02-2018-35)
<br>
<br>
<br> Číslo stránky 3
<br> 36.N...

Načteno

edesky.cz/d/1547709

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz