« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Z_v_re_n_ __et statut_rn_ho m_sta Brna - m_stsk_ __sti _e_kovice a Mokr_ Hora za rok 2014 - 3. __st

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z_v_re_n_ __et statut_rn_ho m_sta Brna - m_stsk_ __sti _e_kovice a Mokr_ Hora za rok 2014 - 3. __st

'LMă
<br> :as
<br> 'hm `
<br> Ě
<br> š
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Hospodářská činnost
Seznam činností,které jsou zahrnuty do vedlejší hospodářské činnosti
Smlouvy nájemní - vzorek evidenčních listů a Smluv podepsaných nájemníkem
<br> Daně
<br> Daňové přiznání k XXXX z příjmů za rok XXXX
Propočet odhadované daně z příjmů za rok 2014
Daňové přiznáné k DPH za období 12/2014
<br> Fondy
Pravidla tvorby a čerpání peněžních fondů,Statuty fondů
Rozpis přirůstků a úbytků fondů
<br> Finanční vztahy k jiným rozpočtům
<br> Přehled přijatých transferů a dotací
<br> Přehled poskytnutých transferů a dotací
<br> Dokumentace k vybranému vzorku přijatých transferů
Dokumentace k vybranému vzorku poskytnutých transferů
<br> Veřejné zakázky
<br> Vnitřní předpis k zadávání výběrových řízení,veřejných zakázek
<br> Seznam veřejných zakázek (ukončených výběrových řízení) realizovaných v roce 2014
Dokumentace k vybranému vzorku veřejných zakázek
<br> Ostatní
<br> Zápisy Ze zasedání zastupitelstva a rady
<br> Zápisy z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady
Dohody o hmotné Odpovědnosti
<br> Výpočet poměrových ukazatelů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Licence: MBMC í X CRGURUA l' RUAZ (1 'l 122014 'l' 1:27/ 201401 05'] 501)
<br>
<br>
<br> ROZVÁHA
<br> územní Samosprávné celky,Svazky obcí,regionální rady regionu Soudržnosti
(v Kč,S přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 I 2014
<br> IČO: 44992785
<br> NàZeVI Statutárníměsto Brno
<br>
<br> UCS: 4499278517 Městská část Brno - Řočkovioo o Mokrá Hora
<br>
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2014
<br>.sroiofvnšoantjooojonflyë/ _ ˇ ' - ' misto oooošaánš A - <.>
ulice,Čp.Dominikánské náměstí 'i A ulice,č.13.Dominikánské náměstí 'l
obec Brno Obec Brno
PSČ,pošta 60167 PSČ,pošta 6016?
<br> údaje-Jo;oèžo'áimzáošgzA' " " " ` Ť ' " i' ' A e'šoošvooìżooooazáoš'
identifikační číslo 44992785.hlavní činnost
právní XXXXX XXXXXXXX vedlejší činnost
zřizovatel zákona o Obcích CZ-NACE XXXXXX
<br> Kontakthifnoąjá.<.>.<.>.A o
telefon
<br> fax tahá částí siesta šatna
<br> emma" tsro ““ ais-e a řáoktá která
<br> Já n W
WWW stránky
<br>
<br> "RazítlìichinžeľˇtníiívednçýflzçłjçAv 4 A ' ~ - A A ľ“-'
<br> Škonomícký odbor
áoiockeno nám.ìì,oži 00 ärno
0`i
<br>
<br>
<br> Denisaed'povětín'ázą'í'ůšetnicìvíľ 'F'ŠˇĹ - 1`1 ` A " ' A "'.Btatu'âárníorgán
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pod isov' záznam f Pod isov' Záznam.<.>.nm-.__-fl
<br> L <.>
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 09.03.2015,16:19:40
<br>
<br> 09.03.2015 16:19.;40 Zpracováno Systémem GINIS GORDIC spol.S r.o.<.> strana 1 / 6
<br>
<br>
<br> '3*'1
<br> Licence: MBMC
<br>
<br> XCRGURUA f RUAZ (11122014 1 1:27/ 2014010511501)
<br>
<br> onion.<.> j '
<br> položky
<br> Název položky
<br>
<br>
<br> Syntetícký
<br>.Období
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Korekce
<br>
<br>
<br> Minulé
<br>
<br>
<br>
<br> voice'
<br> ı
<br> srıocoıšoocno
<br> ı
1:-
<br> n
ı
<br> -ıı
<br>.I
<br> Nme-mórloóco'ox-
'ť-x-
<br> Ill <.>
<br> x~`c\i
<br> mwuítohm
<br> IV <.>
1 <.>
<br> Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
<br>.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Software
Ocenítelná prava
<br>.Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Uspořádaci účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
<br>.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
<br>.Kuitumí předměty
<.> Stavby
<br> Samostatné hmotné movité véci a Soubory hmotných movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku
<br>.Poskytnuté Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Dlouhodobý finanční majetek
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách S podstatným vlivem
<br> _,Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Dlouhodobé půjčky
Termínované vklady dlouhodobé
<br>.Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> 012
013
014
015
018
019
041
044
051
035
<br> 031
032
021
022
025
028
029
042
045
052
036
<br> 061
062
063
067
068
069
043
053
<br> 462
<br> 723 904 290,40
2 197 120,30
<br> 667 793,00
<br> 806 250,30
723 077,00
<br> 721 707 170,10
706 369,80
<br> 677 634 353,98
2 964 553,07
<br> 6 228 023,06
<br> 34173 870,19
<br> 219 067 377,66
1 784 153,65
<br> 634 403,35
<br> 806 250,30
<br> 343 500,00
<br> 217 283 224,01
<br> 209 132 568,00
<br> 1 922 632,95
<br> 6 228 023,06
<br> 504-836 912,74
412 966,65
<br> 33 389,65
<br> 379 577,00
<br> 504 423 946,09
706 369,80
<br> 468 501 785,98
1 041 920,12
<br> 34173 870,19
<br> 478 002 678,66-
435 ...

Načteno

edesky.cz/d/154339

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz