« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Z_v_re_n_ __et statut_rn_ho m_sta Brna - m_stsk_ __sti _e_kovice a Mokr_ Hora za rok 2014 - 1. __st

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z_v_re_n_ __et statut_rn_ho m_sta Brna - m_stsk_ __sti _e_kovice a Mokr_ Hora za rok 2014 - 1. __st

9.Schůze RMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora <,>
<br> konaná dne 10.6.2015
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2014
<br> Materiál obsahuje:
<br> - důvodovou Zprávu
- Závěrečný účet městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Za rok 2014
- návrh usneseni
<br> Návrh usnesení:
<br> Rada MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
<br> doporučuje ZMČ
<br> 0 Souhlasit S celoročním hospodařením městské části BrnoflŘeČkOvice a Mokrá Hora Za rok
2014,a to bez výhrad <,>
0 schválit závěrečný účet městské části BrnoflŘečkovice a Mokrá Hora Za rok 2014
<br> ukládá
<br> 0 vedouci EO lng.Jitce Manové předložit ZMČ návrh Závěrečného účtu městské části Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora Za rok 2014
úkol č.9/15/
termín: v.ZMČ 25.6.2015
odpovídá: vedoucí E0
<br> Materiál Zpracovala a předkládá: Ing.XXXXX XXXXXX,vedoucí EO /ÝĹ M
)// p
V Brně dne 4.6.2015
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br> Materiál je předkládán na Základě § 17 Zákona č.250/2000 Sb <.>,O rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,Vplatném Znění,a § 43 Zákona č.128/2000 Sb <.>,o Obcích,vplatném Znění.Obsahem
materiálu je Závěrečný účet městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Za rok 2014.Součástí
Závěrečného účtu je i Zpráva auditora O výsledku přezkoumání hospodaření Za rok 2014 a ověření
účetní závěrky k 31.12.2014 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření a Ověření účetní Závěrkýjrnénem auditorské společnosti provedli:
Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,Odpovědný auditor
<br> Mgr.Bc.XXXXXX XXXXX - asistent auditora
<br> lng.XXXX XXXXXX
<br> ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Návrh Závěrečného účtu Zveřejněn způsobem uvedeným v Zákoně <.>
<br>
<br> Statutární město Brno
<br> městská část Rečkovice a Mokrá Hora
<br> llll
<br>.<.>.n
<.>.<.> n-_
_.<,>
_.<,>
__:
"
'.'
<.>
__-ıı-
_„__ıııı_
_m_ı_ıııı_
<,> _„__ıvıı_
__nıııı-
__mr
__ıı
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> '
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.l
<br> n n n n.n n v v.<.> n <.>
<br> ı n.n z -.‹ 1.v.v
<br> n ı v.v v n n n.n v <.>
<br> ı n ı n v n n n ı.v n <.>
<br> n ı.<.>.v _ n.<.>.<.> _
<br> ‹.<.>.<.> ø n.n n ø „n
<br> n ‹ ı v ú v n v n n 1.n
<br> n.n.ú ø n n n.n <.>
<br> n n n I 1.- ø n n.v
<br> n n.<.> v n ø n ø n <.>
<br> n.n.v v v ø -.<.>
<br>.<.> n v.ı z n.<.>
<br>.n.n v ~ › n.<.> _“-'“ıı_-I_Ifl__
<br> n.<.> v v ı ı n <.>
'.'.',"^,','
'_„,'_'„ _ __ıııııı
<,> <.>,<,> _._ 41h._ __ıııı-
<,> __.-ıı- __n-
' ' ' ' ' ' __-ınmı-
<.>.v v v <.>
n.v-.4nı_ı-_ııfl_ __,“-
<,> __n-
"" __fln__
na.<.>.__„,___ <.>
›.~ _„__ıı
',' _."-n-ııın
v
__mı-ı__
_
<br> _nnıı_ıfl~n_
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
<br>
<br>
<br> Komentář k výsledkům hospodaření městské části Brno-
<br> Rečkovìce a Mokrá Hora za rok 2014
<br> 1.Výsíedky mzpočtového opatření
<br> Hospodaření městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora V roce 2014 Skončilo Stejně jako
V minulých letech příznivěji než bylo Stanoveno ve schváleném a následně v upraveném rozpočtu <.>
Příjmy dosáhly výše 90 597 tis.Kč a výdaje 99 043 tis.Kč.Záporné Saldo příjmů a výdajů je ve výši
8 446 tis.Kč (financování je S opačným znaménkem než Saldo příjmů a výdajů,tj.+ 8 446 tis.Kč).Při
uskutečnění výdajů by bylo nutné zapojit peněžní prostředky uspořené v minulých letech.Skutečně
dosažené příjmy k 31.12.2014 byly oproti upravenému rozpočtu Vyšší o 588 tis.Kč a výdaje nižší o
7 546 tis.Kč.Rozpočet městské části na rok 2014 Schválilo ZMČ na Svém XXII.zasedání dne 19.12 <.>
2013 v Souladu S ustanovením § 84 zákona č.128/2000 Sb <.>,O obcích,v platném znění.Rozpočet byl
v Souladu Se zmocněním ZMČ upravován formou rozpočtových Opatření.RMČ v průběhu roku
vyhodnocovala měsíčně hospodaření městské části a do ZMČ byly předkládány zprávy O plnění
<br> rozpočtu za jednotlivá čtvrtletí roku 2014 <.>
<br> Celková bilance příjmů a výdajů městské části k 31.12.201 4 je uvedena v tabulce č.1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ukazatel 2014 % Skutečnost k 31.12 <.>
Skut- Skut <.>
<br> SR UR Skutečnost UR "/0 Sk/UR 2014/2013 2013 2012 2011 2010
příjmy celkem 56 091 90 010 90 597 588 100,65% 122,02% 74 244 79 560 109 627 94 287
výdaje celkem 73 920 106 589 99 043 -7 546 92,92% l 14,51% 86 491 86 232 102 918 82 386
Saldo příjmů a
výdajů -17 829 -16 579 -8 446 8 133 50,94% 66,41% -12 247 -6 672 6 709 11 901
financování 17 829 16 579 8 446 -8 133 50,94% 66,41% 12 247 6 672 -6 709 -1 1 901
<br>
<br> 2.Příjmy po konsolìdaei Kč 90 S96 796,74
<br> Celkové příjmy městské části Se skládají z daňových,nedaňových,kapitálových příjmů a z přijatých
transferů (dotací).Schválený rozpočet příjmů byl ve výši 56 090,50 tis.Kč.V průběhu roku byl
rozpočet příjmů upraven (Zvýšen) rozpočtovýmì opatřeními v celkovém Objemu 33 918,66 tis.Kč a
dosáhl výše 90 009,16 tis.Kč.Upravený rozpočet celkových příjmů po konsolidaci byl plněn na
100,65 %.V porovnání S rokem 2013 jsou příjmy roku 2014 vyšší O 16 353 tis.Kč.Nárůst celkových
<br> příjmů byl způsoben především:
<br>
<br>
<br> 1.Vyšší daní z příjmu právnických osob za obce jak z hlavní činnosti,tak i z vedlejší
hospodářské...

Načteno

edesky.cz/d/154337


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz