« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Závěrečný účet DSO Zelená cesta za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hodpodaření DSO Zelená cesta za rok 2016

Kraiský úřad Kraje Vysočina od bor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJl 147329017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Zelená cesta
<br> se sídlem Řečice 135,592 33 Radešínská Svratka.IČO: 7514746? za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 06.Října 2016 podle Š 5 odst.3 zákona č.42012004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2016 jako dílčí přezkoumání a 17.února 2017 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dáte jen „DSO") vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladu vyžádaných k přezkoumání dne 17.února 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí DSO Zelená cesta Řečice 135 592 33 Radešínská Svratka
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX.DiS.pověření číslo: XXXXXXXXXXX
<br> Podklady za DSO předíožili: XXXXX XXXXXXX — předseda XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 502 707.fax: 564 602 434.e-mail: posia©kr-výsoi:ína.cz.|nternet www.kr—vysocína.cz IČO 70890749.ID datové.schránky.ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření DSO Zelená cesta nebyly zjištěny chyby anedostatky <.>
<br> &.Písemnosti vvu_žité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Zelená cesta byly využity následující písemnosti:
<br> Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 30.se 2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu DSO Zelená cesta za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO zveřejněny na úředních deskách členských obcí do 17.3.2016 do 22.6.2016.projednán a schválen valnou hromadou svazku dne 19 5.2016
<br> Účetní závěrka - Dobrovolného svazku obcí Zelená cesta za rok 2015 schválená valnou hromadou svazku dne 19.5.2016
<br> Rozpočtový výhled - předložen na roky 2017 až 2019 schválen valnou hromadou dne 20.11.2015
<br> Schválený r02počet - na rok 2016 schválen valnou hromadou svazku dne 18.12.2015 Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Bankovní výpis - předložen výpis k běžnému účtu ke dni 30.9.2016 (231 0100)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápis valné hromady ze dne 20.11.2015.18.12.2015,27.1.2016a 19.5.2016
<br> Účetní doklady — doklady k bankovním výpisúm 1 - č.9 (od 28.1.2016 do 30.9.2016)
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úředních deskách členských obcí od 16.11.2015 do 16.12.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - ke dni 31.12.2016
<br> Učtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Hlavní kniha - ke dni 31.12,2016
<br> Kniha došlých faktur - ke dni 31.12.2016 (faktury č.3600001 - č.3600002)
<br> Bankovní výpis — předložen výpis k běžnému účtu ke dni 31.12.2016 (231 0100)
<br> Učetní doklady - doklady k bankovním výpisúm č.17 — č.21 (od 30.9.2016 do 31.12.2016) Inventumí soupis majetku a závazků - sestaveny ke dni 31.12.2016,Plán inventur ze dne 21.11.2016.Proškolení inventarizační komise ze dne 21.11.2016,Inventarizační zpráva ze dne 16.1.2017
<br> Zápis revizní komise - ze dne 15.12.2016
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazku obcí - zápisy z jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí Zelená Cesta ze dne 21.11.2016 a 20.12.2016
<br> i'J
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření DSO Zelená cesta za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná rizika.která by mohla
<br> mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrov...

Výkaz Fin 2 - 12 M

oddíl I./ 1
<br> Celkem 8 500,00 8 501,63 8 501,63
<br> 6310 **** 0,00 1,631,63
<br> 6310 0,00 1,632141 1,63Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 0000 **** 8 500,00 8 500,008 500,00
<br> 0000 8 500,00 8 500,004121 8 500,00NI.př.transf.od obcí
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2016 12 75147467
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2016
<br> DSO Zelená cesta,Řečice 135
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> Celkem 12 900,00 10 962,30 10 962,30
<br> 3639 **** 12 900,00 10 962,3010 962,30
<br> 3639 0,00 0,305362 0,30Platby daní a poplatků st.rozpočtu
3639 8 900,00 7 275,005169 7 275,00Nákup ostatních služeb
3639 4 000,00 3 687,005163 3 687,00Služby peněžních ústavů
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br>
<br> oddíl III./ 1
<br> Financování (součet za třídu 8) 8000 4 400,00 2 460,672 460,67
<br> Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 0,00 0,000,00
<br> Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.8902 0,00 0,000,00
<br> Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V 8901 0,00 0,000,00
<br> Aktivní dlouh.operace řízení likv.- vý.8228 0,00 0,000,00
<br> Aktivní dlouh.operace řízení likv.- př.8227 0,00 0,000,00
<br> Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček 8224 0,00 0,000,00
<br> Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky dlouh.vyd.dl.8222 0,00 0,000,00
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 0,00 0,000,00
<br> Aktivní krát.operace řízení likv.- vý.8218 0,00 0,000,00
<br> Aktivní krát.operace řízení likv.- př.8217 0,00 0,000,00
<br> Změna stavu krátk.prostřed.na ůčtech 8215 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky krát.přij.půjček 8214 0,00 0,000,00
<br> Krátkodobé přijaté půjčky 8213 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky krát.vyd.dl 8212 0,00 0,000,00
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 0,00 0,000,00
<br> Aktivní dlouh.operace řízení likv.- vý.8128 0,00 0,000,00
<br> Aktivní dlouh.operace řízení likv.- př.8127 0,00 0,000,00
<br> Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček 8124 0,00 0,000,00
<br> Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky dlouh.vyd.dl.8122 0,00 0,000,00
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 0,00 0,000,00
<br> Aktivní krát.operace řízení likv.- vý.8118 0,00 0,000,00
<br> Aktivní krát.operace řízení likv.- př.8117 0,00 0,000,00
<br> Změna stavu krátk.prostřed.na ůčtech 8115 4 400,00 2 460,672 460,67
<br> Uhrazené splátky krát.přij.půjček 8114 0,00 0,000,00
<br> Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky krát.vyd.dl.8112 0,00 0,000,00
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 0,00 0,000,00
<br> III.Financování - třída 8
<br> Název položky
Číslo
řádku
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> text r 1 3
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br>
<br> oddíl IV./ 1
<br> 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.4322 0,00 0,000,00
<br> 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 0,00 0,000,00
<br> 5349-Ost.převody vlast.fondům 4310 0,00 0,000,00
<br> 5348-Převody do vlastní pokladny 4306 0,00 0,000,00
<br> 5347-Převody mezi stat.městy a j.o.4305 0,00 0,000,00
<br> 5345-Přev.vlast.rozp.fondům 4300 0,00 0,000,00
<br> 5344-Přev.vlast.rez.fondům úz.rozp.4290 0,00 0,000,00
<br> 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 0,00 0,000,00
<br> 5329-Neinv.transf.veř.rozp.míst.úr 4280 0,00 0,000,00
<br> 5325-Neinv.transfery reg.radám 4271 0,00 0,000,00
<br> 5323-Neinv.transfery regionům 4270 0,00 0,000,00
<br> 5321-Neinv.transfery obcím 4260 0,00 0,000,00
<br> Konsolidace výdajů 4250 0,00 0,000,00
<br> Výdaje celkem 4240 12 900,00 10 962,3010 962,30
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 0,00 0,000,00
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 4210 12 900,00 10 962,3010 962,30
<br> Příjmy celkem po konsolidaci 4200 8 500,00 8 501,638 501,63
<br> ZJ029-Splátky půjček př.z území j.kra 4194 0,00 0,000,00
<br> ZJ028-Transfery př.z území jin.kraje 4193 0,00 0,000,00
<br> ZJ025-Spl.půjček přijaté z jiného okr 4192 0,00 0,000,00
<br> ZJ024-Transfery přijaté z úz.jiného ok 4191 0,00 0,000,00
<br> 4229-Inv.přijaté tr.od rozp.úz.úr.4190 0,00 0,000,00
<br> 4223-Inv.přijaté transfery od reg.rad 4181 0,00 0,000,00
<br> 4222-Inv.přijaté transfery od regionů 4180 0,00 0,000,00
<br> 4221-Inv.přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,000,00
<br> 4139-Převody z vlastních fondů j.n.4150 0,00 0,000,00
<br> 4138-Převody z vlastní pokladny 4146 0,00 0,000,00
<br> 4137-Převody mezi stat.měs...

Příloha

Stránka : 1
<br> Příloha
<br> DSO Zelená cesta 1z75147467IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> DSO Zelená cestaNázev:
<br> Sídlo: Řečice 135
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> DSO
<br> oprava a údržba
<br> 75147467Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 18.1.2017 14:37:14
<br> Od 1.1.2011 se údaje účetních výkazů nezaokrouhlují.Stavy položek vykázané v účetní závěrce sestavené k k
31.12.2010 ( například v případě rozvahy Netto aktiv) se v účetním období roku 2011 ve sloupci minulého období rozšíří o
"000,00" tak,aby bylo naplněno ustanovení § 3 odst.5 vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění vyhlášky č.435/2010 Sb.<.>
Základní bilanční pravidla (rovnost aktiv celkem a pasiv celkem apod.) tímto postupem nejsou dotčena <.>
vzhledem k tomu,že jednotlivé závazné vzory Výkazu zisku a ztráty v účetním období 2011 již neobsahují položky A.III.3 <,>
A.III.4,B.IV.3.a B.IV.4 (zrušené syntetické účty 573,574,673 a 674),budou stavy uvedených jednotlivých položek
vykázané ve Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2010 vykázány v účetním období 2011 (ve třetím sloupci minulé účetní období)
pouze v položkách A.III a B.IV.(součtové položky) výkazu zisku a ztráty.V tomto případě nebude dodržen stanovený
součtový vzorec v položce A.III." Náklady na transfery" a B.IV." Výnosy z transferů".Tato skutečnost neovlivní ostatní
součtové položky výkazu zisku a ztráty včetně položky BVI."Výsledek hospodaření" <.>
<br> V roce 2011 došlo k meziročním změnám metod vlivem změny zákona č.410/2010 Sb <.>,který změnil zákon č.563/1991
Sb <.>,vyhlášky 435/2010 Sb <.>,která změnila vyhlášku č.410/2009 Sb <.>,a dále vlivem vydání nových ČÚS č.703,705,706 <,>
707 a 708.Došlo ke změně obsahového vymezení a změně názvu účtů 346 až 349,SÚ 373 a 374,572 a 672 a ke změně
náplně SÚ 401.V roce 2011 se místo SÚ 571 až 574 používá SÚ 572,místo SÚ 671 až 674 se používá SÚ 672,na SÚ
401 se nevykazuje úbytek darovaného majetku,SÚ 543 obsahuje náklady z titulu bezúplatného předání majetku s
výjimkou peněžních darů.Podle ČÚS č.703 se nově nepředepisují přijaté zálohy na transfery a byla změněna metoda
účtování průtokových transferů <.>
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> DSO Zelená cesta 2z75147467IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 0,00
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0,00 0,00
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy 924 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o 923 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohl...

Rozvaha

Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> DSO Zelená cesta 5z75147467IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 18 675,55 0,00 18 675,55 21 136,22
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.018 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18 675,55 0,00 18 675,55 21 136,22
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> DSO Zelená cesta
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Řečice 135
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> DSO
<br> oprava a údržba
<br> 75147467Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 18.1.2017 14:34:30
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Dlouhodobé půjčky
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
<br> Stavby
<br> Kulturní předměty
<br> Pozemky
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Ocenitelná práva
<br> Software
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> A.Stálá aktiva
<br> AKTIVA
CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Rozvaha
<br> DSO Zelená cesta 5z75147467IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 33.377 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.388 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.385 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.381 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.375 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.373 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.367 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.365 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.369 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.363 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.361 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.348 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.346 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.344 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.343 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.342 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.341 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.338 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.337 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.336 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.335 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.319 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.317 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.316 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.315 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.314 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.313 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.312 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.311 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.139 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.138 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.132 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.131 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.123 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.122 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.121 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.119 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.112 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.111 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> DSO Zelená cesta
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
...

Výkaz zisku a ztráty

Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> DSO Zelená cesta 3z75147467IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 42,00 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.558 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 0,00 0,00 384 010,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,30 0,00 0,31 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.521 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.518 10 962,00 0,00 12 124,00 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.501 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.10 962,30 0,00 396 134,31 0,00
<br> A.10 962,30 0,00 396 176,31 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> DSO Zelená cesta
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Řečice 135
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> DSO
<br> oprava a údržba
<br> 75147467Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 18.1.2017 14:35:53
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> Kurzové ztráty
<br> Úroky
<br> Prodané cenné papíry a podíly
<br> Finanční náklady
<br> Ostatní náklady z činnosti
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> Tvorba a zúčtování rezerv
<br> Prodané pozemky
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> Tvorba fondů
<br> XXXXX a škody
<br> Prodaný materiál
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Daň z nemovitostí
<br> Daň silniční
<br> Jiné sociální náklady
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Mzdové náklady
<br> Ostatní služby
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> Náklady na reprezentaci
<br> Cestovné
<br> Opravy a udržování
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> Prodané zboží
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> Spotřeba energie
<br> Spotřeba materiálu
<br> Náklady z činnosti
<br> NÁKLADY CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> DSO Zelená cesta 3z75147467IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.595 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.591 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> V.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.572 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.569 0,00 0,00 42,00 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> DSO Zelená cesta
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Řečice 135
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> DSO
<br> oprava a údržba
<br> 75147467Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 18.1.2017 14:35:53
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> vybraných místních vládních institucí na transfery
<br> Náklady na transfery
<br> Ostatní finanční náklady
<br>
<br> Stránka : 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> DSO Zelená cesta 3z75147467IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.-2 460,67 0,00 -90 888,57 0,00
<br> 1.-2 460,67 0,00 -90 888,57 0,00
<br> C.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.688 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.686 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.685 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.684 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.682 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.681 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> V.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.672 8 500,00 0,00 305 286,00 0,00
<br> IV.8 500,00 0,00 305 286,00 0,00
<br> 6.669 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.665 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.664...

Závěrečný účet DSO Zelená cesta za rok 2016

Závěrečný účet DSO Zelená cesta za rok 2016 iš ] ? Zákona č.250f20003b.„ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> Valná hromada pro rok 2016 schválila rozpočet na svém zasedání usn.č.1032015 dne 18.12.2015.Celkové příjmy byly schváleny ve výši 8 500; Kč a celkové výdaje ve výši 12 900: Kč.Rozpočet byl schválený jako sehodkový.kde schodek ve výši 4 400: Kč bude pokryl ze zůstatku na běžném účtu <.>
<br> Podrobné hospodaření DSO Zelená cesta k 31-12.2016 (Fin2-12 M,Rozvaha.Výkaz zisku a ztráty & Příloha)je přílohou závěrečného účtu DSO Zelená cesta za rok 2016 (je k nahlédnutí na Obecním úřadě Rečíce) <.>
<br> <,>
<br> Udaie o plnění příjmů a výdaiů ga'rok 2016
<br> SR UR Skuteč nost
<br> Daňové příjmy 0.- 0.- 0.- Nedaňové příjmy 0.- 1.63 1.63 Kapitálové příjmy 0.-.()_- 0.— Přijate transfer).r S 500: 8 500.- 8 500.- Přiimy celkem 8 500.- 8__501,63 8 501.63
<br> S R U R Skutečnost Běžné výdaje 12 900.- 10 962,30 10 962,30 Kapitálové výdaje 0: 0.- 0.- yx'gie celk—em 12200.- 10 962,30 10 962,3 Třída 8 - financování - 2 460,67 Kč schodek
<br> __Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2016
<br> R31.12.2016
<br> 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek O 019 ostatní drobný dlouh.nehm.majetek [) 021 stavby 0 022 5am.mov.věcí 0 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek O 901 podrozvahový účet 3 748.50 Kč 902 podrozvahový účet 0
<br> Veškerý majetek byl převeden najednotlíve obce podle toho.jak byl majetek začleněn do podskupin v evidenci majetku DSO Zelená cesta.Majetek byl převeden bezúplatně na základě Smlouvy o bezúplatném převodu pro jednotlivé obce <.>
<br> Zpráva o gy'sledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 21.10.2016 a 17.2.2017.v závěru zpráv bylo
<br> konstatováno: Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky Zprávy o přezkoumání hospodaření DSO Zelená cesta za rok 20 I 6 jsou přiloženy jako příloha závěrečného účtu DSO Zelená cesta <.>
<br> Zá___v_ěr Závěrem lze konstatovat že DSO 7 elena cesta v roce 2016 hospodařil v souladu se schváleným rozpočtem.Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná závažná rizika.která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO Zelená cesta v budoucnosti <.>
<br> /
<br> Sestavil/a: XXXXX XXXXXXXXX “EW/,; „Lán.hlavní účetní DSO Zelená cesta správce rozpočtu
<br> Předkládá & schválil XXXXXXX XXXXX Předseda DSO Zelená cesta
<br> v Řečicí dne: XX.3.2017 „„ ngmmlný svazek obe! ' ZELENA CESTA
<br> Řečice 135 592 33 Radešínská Svratka
<br> IČO: 15147462
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato:
<br> Vyvěšeno elektronicky: Sňato:
<br> Schváleno Valnou hromadou dne: Usn.:
<br> Přílohy: ' Výkaz Fin 2—12 M Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Zelena cesta za rok 2026 Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha
<br> Výkazy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Řečice

Načteno

edesky.cz/d/1515940

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz