« Najít podobné dokumenty

Obec Kozmice (Benešov) - Účetní směrnice - oběh účetních dokladů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozmice (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Účetní směrnice - oběh účetních dokladů

M
<br> ÚČETNÍ SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADÚ
<br> Obsah: Článek 1 Účel Článek 2 Legislativa a související předpisy Článek 3 Rozsah platnosti Článek 4 Pojmy,defmice Článek 5 Oběh účetních dokladů
<br>.Přezkušování účetních dokladů
<br>.Faktury od dodavatelů (přijaté faktury).Vydané faktury
<br>.Pokladní doklady
<br>.Bankovní doklady
<br>.Mzdové doklady
<br>.Objednávání zboží a služeb
<br>.Cestovní příkazy
<br> Článek 6 Materiálové zásoby
<br> Článek 7 Evidence majetku
<br> Článek 8 Časové rozlišení nákladů a výnosů Článek 9 Úschova účetních písemností Článek 10 Povinnost aktualizace
<br> Článek 11 Závěrečná ustanovení
<br> OO\IO\Ul-|>UJI\J>—*
<br> Článek 1
<br> ÚČEL
<br> Účelem této směrnice je stanovit celý proces oběhu účetních dokladů od jejich vzniku až po
<br> archivaci,tzn.zabezpečit včasnost a dochvilnost účtování účetních dokladů a vytvořit předpoklady k tomu <,>
<br> aby účetnictví bylo Správné,úplné,průkazné,včasné a dochvilné.Vymezuje oprávnění a odpovědnost A—dnotlivých osob za ověření věcné i formální správnosti,uvádí návaznost pracovních postupů,včetně lhůt
<br> předávání dokladů mezi jednotlivými pracovišti (pracovníky) <.>
<br> Článek 2
<br> LEGISLATIVA A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
<br> Zákon č.563/91 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Článek 3
<br> ROZSAH PLATNOSTI
<br> Touto směrnicí jsou povinni se řídit a dodržovat její ustanovení všichni zaměstnanci,kteří
<br> m—W'ff'x <,>
<br> z titulu své pracovní náplně mají povinnost podílet se na vystavování,schvalování a oběhu účetních dokladů,nebo jsou pověřeni činit úkony jako příkazce operace,správce rozpočtu či hlavní účetní <.>
<br> Článek 4 POJMY,DEFINICE
<br> Účetní doklady jsou originální písemnosti,které musí mít tyto náležitosti:
<br> a) označení účetního dokladu,nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň nepřímo,že jde o účetní doklad,b) popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků,nevyplývá-li z účetního dokladu alespoň nepřímo <,>
<br> c) peněžní částku nebo údaj o množství a ceně <,>
<br> (1) datum vyhotovení účetního dokladu <,>
<br> e) datum uskutečnění účetního případu,není-li shodné s datem podle písmene d/ <,>
<br> f) podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování <.>
<br> g) den uskutečnění účetního případu
<br>.vydané faktury - den vystavení faktury (vzhledem k podmínkám splnění smlouvy)
<br> šedošlé faktury - den přijetí faktury
<br>.pokladní faktury - den příjmu nebo vydání hotovosti
<br> - bankovní doklady - den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu)
<br>.interní doklady - den vyhotovení účetního dokladu,popř.den uskutečnění účetního případu
<br> Článek 5 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADÚ 1.Přezkušování účetních dokladů
<br> Účetní doklady se přezkušují vždy před jej ich zaúčtováním z hlediska:
<br> a) věcně správnosti — jde 0 porovnání údajů uvedených na účetních dokladech se Skutečností
<br> co do ceny,množství,kvality a dalších požadovaných parametrů,dále je prováděna kontrola přípustnosti dané operace,rozpočtové zatřídění a odsouhlaseno rozpočtové krytí dokladů <.>
<br> _13) formální správnosti — odsouhlasení,zda doklad obsahuje všechny náležitosti předepsané Zákonem o účetnictví,dále je kontrolováno,zda operace,které obsahuje účetní doklad byly nařízený a schváleny a jestli jsou v souladu s vnitřními pravidly organizace <.>
<br> 2.Faktury od dodavatelů (přijaté faktury)
<br> Doručená faktura je zapsána do knihy došlých faktur.Kniha obsahuje pořadové číslo faktury,jméno dodavatele,adresu,číslo faktury,částku,splatnost,datum doručení,obsah faktury.Každá faktura je označena úředním razítkem obce,podpisem starosty,účetní a pořadovým číslem a řádně vyplněnou průvodkou faktury.Po provedení úhrady je v knize došlých faktur zaznamenán datum úhrady <.>
<br> 3.Vydané faktury
<br> Faktura při vystavení obdrží evidenční číslo v číselně řadě.Originál se odešle odběrateli,jedna kopie je založena V účtárně a slouží jako podklad k účtování.Učetní sleduje platby odběratele a zařizuje eventuelní upomínání nezaplacených pohledávek <.>
<br> 4.Pokladní doklady
<br> Výdajové pokladní doklady
<br> Vystavuje účetní na základě príslušného odsouhlaseného dokladu (paragonu na drobná vydání,cestovního příkazu apod.- zkontrolovaná věcná Správnost),provede kontrolu jeho formální správnosti,vystaví pokladní výdaj ový doklad,zaznamená výdaj v pokladní knize.Všechny výdaj ové pokladní doklady schvaluje Starosta <.>
<br> V případě,že pokladní osobně nezná příjemce hotovosti,ověří jeho totožnost a poznamená druh a číslo dokladu použitého k ověření totožnosti <.>
<br> Příjmove' pokladní doklady
<br> Vystavuje účetní na základě přijmu peněz v hotovosti (výběr peněz z účtu,tržby v hotovosti apod.),zaznamená příjem v pokladní knize.Účetní je povinna vždy vyhotovit dva příjmové doklady,kdy jeden předá osobě,...

Načteno

edesky.cz/d/1510271


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kozmice (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz