« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-023

/iøfš/
č.j.MMB/ 0206975 /Zois/sie flš'
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,Směnit nebo darovat nemovitý maietek.pronaı'mout nebo iei
poskytnout iako výpůiěku
<br> V souladu S ustanovením § 39,Odstavec 1,z.ě.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném Znění
zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry Statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.č.866/3 lesní pozemek o výměře 82 m2 v k.ú.Jinaěovíce <.>
<br> 'RN MN na! ž
- 'šel-2
NN.<.> šàìzš“.n/
eyˇ,‹flì=‰.\\ im /X
<br>
<br>
<br>
NÍM U V š? L i?
<br> M“.NN
<br> Nu“ ˇ`ˇ\-\ l
<br> a,“ N`:"Y\.`Wř
W“-
<br> H.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>._dèfl" A'
<br> (informace O uvedeném Záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Kučerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,60] 67 Brno,dv.216 <,>
<br> tel.542173041,eflmail: kueerova.marieű'Dbrnoefl
<br> 2.prodej pozemků p.č.3601 zastavěná plocha a nádvoří o.výměře 18 m2,p.č.3602 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 13 m2,p.č.3603 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2,p.č <.>
3604 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2,p.č.3606 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 6 m2,p.č.3633 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2,p.č.3637 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 11 m2,p.č.3639 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 1112 <,>
v k.ú.Slatina <.>
<br> (informace O uvedeném Záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgı'.Čirková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.256 <,>
tel.542173543,eflmail: oirkova.łenkaű'hbrnocz)
<br>
<br> č.j.MMB/ 0206975 /2015/Síe
<br> 3.prodej pozemku p.č.88 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 223 m2,jehož Součástí je
stavba bez čp./če,způsob využití zemědělská Stavba,v k.ú.Přízřenice <.>
(informace o uvedeném Záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216 <,>
<br> tel.542173079,e-mail: rackova.irenaűùbrnocz)
<br> 4.ı'ode' částí ozemků.č.9259 ostatní loclıa,zeleň o v'měře 1 m2,<.> ě.9273/1 ostatní
P.1 P P 2 P y 2lJ 2
plocha,zeleň,o výměře 4 m,p.č.9276 ostatııí plocha zeleň o výměře 4 ın a 1 m,vše v k.ı'ı <.>
<br> Zid enìee <.>
<br>
<br> o ˇ“ ~~~~~~~~~~ „.<.> _.<.>.„.____ »f
k~b_"_"""""“--~n
s Oì ˇ`ˇ`“---».<.>.<.>.<.>.„._
<.>.<.>.<.>.<.>.<.> t`,<.> “~~---_.____`._.<.>.<.>.<.>.<.>.„ze.<.>.<.> _."ŤŤ“~±+-nt <.>
<br> (informace o uvedeném Záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.213 <,>
<br> tel.542173459,e-mail'.srehorovaűüseznam.02)
<br>
<br> č.j.MMB/ 0206975 /2015/Sie
<br> prodej Spoluvlastnìckěho podílu id.82/879 na části pozemku p.č.1394/20 o výměře 147 In2
v k.ú.Lesná
<br>
<br> (informace o uvedeném Záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Cirková Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601.67 Brno,dv.256 <,>
<br> tel.542173543,e-mail: cirkova.lenkaülhrnocà
<br> prodej pozemků: p.č.5297 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2,p.č.5303 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 64 m2,p.č.5515 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 1112,p.č <.>
5554 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2,p.č.5305 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 52 m2,p.č.5382 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2,p.č.5521 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 34 m2,vše v k.ú.Bystrc;
<br> pronájem pozemků: p.č.5400 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2,p.č.5497
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2,vše v k.ú.Bystrc;
<br> (informace o uvedeném Záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.213 <,>
tel.542173459,eflmail: srehOıˇovatřììseznamcz)
<br>
<br> MMB/ 0206975 /2015/Sie
<br> 7.pronájem pozemků p.č.1694/1 ostat.pl.o výměře 9.729 m2,p.č.1695 zast.pl.o výměře
490 m2,p.č.1698 ostat.pl.o výměře 5 m2,části p.č.1682/8 ostat.pl.o výměře 16 m2,vše
<br> v k.ú.Bystrc
<br> IĹÍ` Ĺ čázn p.č.rose/8 -ió
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216 <,>
<br> tel.542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz)
<br> „_
<br>
<br> č.j.MMB/ 0206975 /2015/Sie
<br> 8.pronájem prostoru Sloužícího k podnikání o výměře 240 m2 nacházející Se v 1.NP objektu
B bez č.p./č.ev.v areálu ZOO Brno,Rekreační 1,Brno - Kııíničky,na pozeınku p.č.316 <,>
k.ú.Kníničky <.>
<br> Účel nájmu: uskladnění záchranářské techniky a vybavení (záchranná motorová plavidla <,>
Sanitní a Speciální Sanitní vozidla)
<br> Doha nájmu: ııa dobu neurčitou S dvouměsíční výpovědní dobou <.>
<br> (informace O uvedeném záměru a dalšíın postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
lng.XXXX XXXXXXXXXX,ZOO Brno a stanice zájmových činností,příspěvková organizace,tel.546432340 <,>
e-mail: vac1avkova®zoobrnocz)
<br> Vyjádření a případné dotazy zasí...

Načteno

edesky.cz/d/149239


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz