« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení na pozici: Právník ÚMČ Brno - Líšeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na pozici: Právník ÚMČ Brno - Líšeň

/løøÁS
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-Líšeň,Jírova 2,628 00 Brno
OZNÁMENÍ
<br> o Vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka
<br> Tajemnice Uřadu městské části Brno~Líšeň Vyhlašuje podle Zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních Samosprávných celků,v platném Znění,(dále jen Zákon) výběrové řízení na funkční
<br> místo
<br> Místo výkonu práce:
Pracovní úvazek:
Platová třída:
Termín nástupu:
<br> Dosažené vzdělání:
Znalosti oboru:
Další požadované dovednosti:
<br> Právnička/právník úřadu
<br> Jírova 2,MČ Brno-Líšeň
<br> plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
10.platová třída
<br> dle dohody
<br> Požadavky na uchazeče:
<br> VŠ právní
<br> Samospráva a Státní Správa
<br> dovednost pracovat na PC (MS Office,Windows <,>
Internet)
<br> Znalost programů Gordic/GINIS <,>
<br> Spisová Služba E-Spis výhodou <,>
<br> dobré konnınikační,organizační a rozhodovací
Schopnosti
<br> flexibilita,ochota dále Se vzdělávat
<br> řidičské oprávnění výhodou
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (dle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních Samosprávných celků)
<br> Úředníkem Se může Stát fyzická osoba,která je Státním občanem ČR,popřípadě fyzická osoba,která je
cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je
bezúhonná,ovládá jednací jazyk a Splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené
zvláštním předpisem <.>
<br> Náležitosti přihlášky
<br> Přihláška musí obsahovat dle § 7,odst.4 zákona:
<br> název výběrového řízení
<br> jméno,příjmení,titul uchazeče
<br> datum a místo narození
<br> státní příslušnost
<br> místo trvalého pobytu,telefonické a e-mailové Spojení
<br> číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jdefl-li o cizího státního občana
datum a podpis <.>
<br>
<br> K přihlášce Se připojí následující doklady dle § 6,odst.4 zákona:
<br> 0 Strukturovaný životopis,ve kterém Se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících Se Správních činností
<br> 0 výpis z evidence Rejstříku trestů ( ne Starší než tři měsíce),u cizích Státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný doniovským Státeın ( pokud takový doklad
domovský Stát nevydává,doloží Se bezúhonnost čestným prohlášením)
<br> s ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> Lhůta,místo a způsob podávání přihlášek
<br> Uchazeč podá písemnou přihlášku včetně dokladů podle předchozího odstavce v obálce označené
„výběrové řízení- právnička/právník“ <.>
<br> Přihláška musi navíc obsahovat prohlášení uchazeče o XXX,že Souhlasí S použitím osobních údajů
uvedených v přihlášce pro potřeby výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb.o ochraně
osobních údajů <.>
<br> Lhůta pro podání přihlášky: do 3.července 2015
<br> Způsob podání přihlášky: doporučeně poštou nebo osobně na uvedeném místě podání <.>
<br> Místo pro osobní podání přihlášky: Sekretariát úřadu,kontaktní pracovník paní XXX XXXXXXXX,Jírova X <,>
dveře XXX,tel.544424841 <.>
<br> Adresa,na kterou se přihláška odesílá: Úřad městské části Brno-Líšeň,Jírova 2,628 00 Brno <.>
<br> Bez Splnění podmínek náležitostí přihlášky a výše uvedených dokladů není možné
přihlášku zařadit do výběrového řízení <.>
<br> v.r <.>
<br> lng.XXXXX S e h n a l o v á
tajemnice
<br> UMC Brno-Líšeň
<br> Oznámení vyvěšeno na úřední desce :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> OznáıneníSejmutozúřední desky : _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı z ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
<br> XXX XXXXXXXX
Sekretariát
<br> Oznámení zpřístupněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
od.<.>.:
<br> ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1 ı ı ı ı ı ı ı ı ı
<br> RNDr.XXXXXX XXXXXXXXX
Správkyně Webu

Načteno

edesky.cz/d/149238

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz