« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení na pozici: Referent/ka Odboru vnitřních věcí - poskytování informací - ÚMČ Kohoutovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na pozici: Referent/ka Odboru vnitřních věcí - poskytování informací - ÚMČ Kohoutovice

OZNÁMENÍ
<br> o Vyhlášení Výběrového řízení na pozici
„referent/ka Odboru Vnitřních věcí- poskytování informací“
<br> Tajemník Úřadu městské části města Brna,B1`no~KohoutoVice,Bašného 71/36,623 00 Brno,Vy~
hlašuje Výběrové řízení na Obsazení funkčního místa „referent/ka Odboru Vnitřních Věc - poskyto-
Vání informací ÚMČMB Brno-Kohoutovice“ <.>
<br> Nejedná se o místo úředníka podle Zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních Samosprávných
celků <.>
<br> Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna,Brnofllíohoutovice,Bašného 71/36,623 00
Brno <.>
<br> Platové podmínky: řídí se nařízením Vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců
Ve Veřejných službách a správě,Ve Znění pozdějších předpisů,platová třída 10 <.>
<br> Předpokládaný termín nástupu: od 1.7.2015 - na dobu určitou <.>
<br> Požadavky:
<br> * Vysokoškolské Vzdělání V bakalářském nebo magisterském Studijním programu (nejlépe právní-
ho směru)
<br> ř Vhodné pro absolventa
<br> ř orientace V legislativě ČR
<br> ř dobrá znalost práce na PC
<br> * občanská a morální bezúhonnost <.>
<br> Předpoklady pro Vznik pracovního poměru:
<br> * Státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem V ČR
dosažení Věku 18 let
<br> způsobilost k právním úkonům
<br> bezúhonnost
<br> Schopnost dorozumět Se jednacím jazykem <.>
<br> **-K-X-
<br> Náležitosti přihlášky:
<br> název Výběrového řízení
<br> jméno,příjmení,titul uchazeče
<br> datum a místo narození uchazeče
<br> Státní příslušnost uchazeče
<br> místo trvalého pobytu uchazeče
<br> číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího Státního občana)
* datum a podpis uchazeče <.>
<br> -X-
<br> -X-ăG-ìê-K-ˇX-
<br>
<br> K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:
<br> 7* strukturovaný Životopis
<br> ř kopie Výpisu z evidence Rejstříku trestů ne Starší než 3 měsíce (u cizích Státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad do“
movský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) v originál bude předložen
před podpisem pracovní Smlouvy
<br> * kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> ř prohlášení o Souhlasu S využitím poskytnutých osobních údajů Výhradně pro potřeby Výběrového
rizeni <.>
<br> Uzávěrka přihlášek: 15.06.2015 (pondělí) Ve 12:00 hodin <.>
<br> Místo a způsob podání přihlášky:
<br> Uchazeč podá písemnou přihlášku,včetně požadovaných dokladů,na podatelně Úřadu městské
části města Brna,Brno-Kohoutovice,Bašného 71/36,623 00 Brno,nebo poštou na výše uvedenou
adresu úřadu,a to do termínu uzávěrky přihlášek,V obálce Označené nápisem „Výběrové řízení --
referent OVV - poskytování informací“ <.>
<br> Bližší informace poskytne tajemník ÚMČMB,tel.547 130 510 (603 103 464) <.>
<br> Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a dokladů není možné přihlášku zařadit do výbě-
rového řízení <.>
<br> Vyhlašov'á'tel Sí Vyhrazuje právo zrušit toto Výběrové řízení kdykoliv V jeho průběhu nebo
nevybrat žádného uchazeče <.>
<br> V Brně dne 28.05.2015
<br> Bc.Zdenek Krutek vf <.>
tajemník UMCMB Brno-Kohoutovice
<br> Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce MC Brno-Kohoutovice a zveřejněno způsobem umožňující dálkový
přístup <.>
<br> Vyvěšeno dne: 29.05.2015 "`” 'l '"00"'
Bude Sıˇiato dne:
<br> Sňato dne: ê 2 íìç
`,in
<br> Zveřejněno přístupem umožňujícím dálkový přístup dne:
Zveřejnění umožňující dálkový přístup ukončeno dne:

Načteno

edesky.cz/d/149237

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz