« Najít podobné dokumenty

Obec Lošany - Státní pozemkový úřad - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lošany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení

1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kolín
<br> Karlovo náměstí 45,Kolín I,280 02 Kolín
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 084581/2018
Spisová značka: 2RP43348/2012-130705/05/03
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.zajicova@spucr.cz
<br> Datum: 27.2.2018
<br>
<br>
veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně vlastnických práv KoPÚ Chotouchov
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka
Kolín vydal dne 19.2.2016 pod číslem jednacím SPU 555179/2017 ( na základě schváleného návrhu
komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chotouchov a v částech katastrálních území Lošánky <,>
Poďousy,Pučery,Malenovice u Kutné Hory a Solopysky u Kutné Hory) podle § 11 odst.8 zákona č.139/2002
Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů ( dále XXX XXXXX )
rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv,o zřízení nebo zrušení věcného břemene podle
§ 10 odst.2 zákona <.>
SPÚ – Pobočka Kolín doručuje ( s odkazem na § 11 odst.10 zákona ) touto veřejnou vyhláškou výše uvedené
rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv,o zřízení nebo zrušení věcného břemene podle § 10
odst.2 zákona.Jeho písemné vyhotovení zároveň doručí všem účastníkům řízení,kteří jsou SPÚ - Pobočce
Kolín známí <.>
Vydané rozhodnutí č.j.SPU 555179/2017 ze dne 19.2.2018 se týká účastníků řízení,kteří jsou uvedeni v
přiloženém seznamu,který je nedílnou součástí této veřejné vyhlášky.Do vydaného rozhodnutí lze nahlédnout
na Obecním úřadě v Kořenicích a na SPÚ - Pobočce v Kolíně <.>
Tímto žádáme Obecní úřad v Kořenice,Obecní úřad Lošany,Obecní úřad Bečváry a Obecní úřad Městyse
Suchdol,aby tuto veřejnou vyhlášku vyvěsili na úřední desce po dobu 15-ti dnů ode dne jejího doručení.Po
jejím sejmutí z úřední desky vyznačí na této listině datum vyvěšení,datum sejmutí a zašle ji zpět na adresu
SPÚ – Pobočky v Kolíně.Stejným způsobem bude tato veřejná vyhláška vyvěšena na úřední desce SPÚ –
Pobočky v Kolíně <.>
<br>
Ing.XXXX XXXXXXXX
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad
<br>
<br> Příloha/Přílohy
1.seznam vlastníků a účastníků řízení
<br>
V papírové podobě V elektronické podobě
Vyvěšeno dne: Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne: Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2018-02-27T11:28:53+0100
Ing.XXXX XXXXXXXX
Podpis

Načteno

edesky.cz/d/1483203

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lošany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz