« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Upozornění na nekompletní sady hlasovacích lístků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

61/2017/3

Obec Topolany
<br> |l||l|1||||||m|l|l||||IIIWIIIIHIIIIIHI ||l|||l||ll|l||l||i|ll
<br> PRI'JVODKA ELEKTRONICKEHO PODANi TCVPXOOZIJSI
<br> Datum podénf: 17.10.2017 12:13:57 EL.PODATELNA: Obec Topolany
<br> Véc: Upozornéni pro voliée Identifikétor el.podéni: TCVPOCO762EI
Piedmét: Upozornénl pro voliée
<br> Pozna’mka: Datum doruéeni: 18.10.2017 14:12:24
Datum 2e dne: 17.10.201712:13:57
<br> Odesilatel: Jihomoravsky kraj,Zerotinovo némésti 3/5],Stav el.podéni: Podéno
50182 Em" Datum zpracovéni: 18.10.2017 14:13:51
<br> ID DS odes; x2pquq Zpracoval: Zemanové Iva,Obec Topolany_ref1
<br> Poéet pfiloh 2 Vy'sledek zpracovénl': podéni pfijato - épatny podpis
dokumentu:
<br> Seznam el.ds_512537222.zfo; Upozornéni_pro_voliée.pdf; Podpis: Neplatny podpis
souborfl: Upozornéni_na_nekompletnI'_sady_hlasovacic Ovéfenl" Odvolénl’ certifikétu _ nejsou
hJIstkflpdf; Upozoméni_na_nek0mp|etni_sady ' dostupné informace o odvoléni
<br> —h'aS°VaC‘°h—"5”‘0~Pdf-‘S‘ oertifikétu z doby platnosti certifikétu
Datum ovéreni: 18.102017142132511
<br> Pr’idéleno: Obec Topolany Casové razltko: Ovéfeno
Ovéfeni éas.r.: 0K
<br> Datum a podpis zpracovatele:
<br> Do§ladne: 18.10 2017
0.1.; 72/? fag/M <.>
<br> M
<br> Pffloha.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> 7%4flfaa’j 43/27: riff/g:
/ <,>
<br> Wig/:24 My 4:.am;

61/2017/2

Upozorném’ pro voliEe Krajsky’l Grad Jihomoravského kraje obdriel informaci,2e nékteré sady hlasovacich II'stkfl,dodané tiskérnou pro volby do Poslanecké snémovny Parlamentu (vieské republiky,které se budou konat ve dnech 20.— 21.Fijna 2017,neobsahujl’ kompletnl’ poéet hlasovacfch listkfl.Upozorfiujeme proto voliée,aby si zkontrolovali,zda obdrieli kompletnl’ sadu hlasovacich ”5th pro Jihomoravskf/ kraj podle jejich vVétu,ktery'l je uveden na oraniovém ll'stku,kterV je souéésti kaidé sady.Pro uplnost uvédime,ie kompletni sada hlasovacich listkCI nenitvorena nepferuéenou Eiselnou Fadou 26 politicchh subjektCI kandidujicn’ch inhomoravském kraji,nebot' politické subjekty s nékteeri éfsly se uchézu’ o prizefi voliéfl vjinVch volebm’ch krajich.VpFipadé nekompletm’ sady hlasovacu’ch Iistkfl se mohou voliEi obrétit na obecm’ Lifad podle ml'sta trvalého pobytu,kde obdril’ néhradm’ sadu.Kompletm’ sadu hlasovacich ”5th mfiie volié obdriet i ve dny voleb pfimo ve volebni mistnosti.Pro informaci uvédime,ie pFehled hlasovacich listkfl pro volebni kraj Jihomoravskv je zveFejnén na webovah strénkéch Jihomoravského kraje www.kr-iihomoravsky.cz pod odkazem Volby ' 'ihomoravsk.cz Defaultas x?PubID=346663&T e|D=2 Krajskf/ Grad Jihomoravského kraje,dne 16.10.2017 OBEC TQPCLANY Zpracovatel:,v// @2924?",x/J-fl/i ivy/L 4/2 Aa : fly- MAX

61/2017/1

KRAJSKY' GRAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE Odbor sprévnl' a Krajskv iivnostenskv fiFad ierotinovo néméstl’ 3,601 82 Brno Véé dopis zn.: V§em obecnim ufadflm JMK,MMB Ze dne: a UME mésta Brna 5.1.: JMK 149004/2017 Sp.zn.: S—JMK 70517/2017 OSPZ VyFizuje: Odehnalové Telefon: 541 652 223 PoEet listfl: 1 PoEet pmoh/Iism: 1/1 Datum: 17.10.2017 Upozornéni na nekompletm’ sady hlasovacl‘ch listkfi V pFiIoze Vém zasfléme informaci pro voliée Wkajicf se dodanVch nekompletm’ch sad hlasovacich listkCI a iédéme o jejich zveiejném' na webovah stra’nkéch Va§i obce a zpflsobem v misté obvykwm.JUDr.Eva Sychrova’ vedouci oddélem’ sprévniho.»,L/ W/flz/Z/KZK‘ fl!” fl» //9// DO“ ““91 1 8.10.2017 jfc /M.M/fl C.j.:./7&/7fl 'jlflf/lal.<.> g Uki znax: Pffloha: IC DIC Telefon Fax Email lnternet 708 88 337 C270888337 541 651 111 541 651 209 posta@krrjihomoravskv1cz www.kr—iihomoravskv.cz

Načteno

edesky.cz/d/1469516

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz