« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Záměr obce - Koupě části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

60/2017/2

Publikacc dat ISKN - Os :656ms,2 prvkfi.< Strénka 6.1 z 1 Pfehledka Kahstrilni map: Kalasuilni.+ ortofolo Mam pox.kahstru Map: p01.kamtru + orto.\ x i 0 x J __ ‘ _____ A Q__ _.-___.<.> __-V.m Obsah katastrélni mapy a many pozamkového kaustru so zobrazuje ad méfitka 1:5000.7 My ”W,V 6 ' //' v/fl/él Podrobnéjii informaae k pouiivéni mapy,aktualizaci (la! a jejiho obsahu isou uvedany v nagovidé ( PDF format).Veikeré xjiéténé hodnoty souiadnic a délek nelze vyuil’val pro vytyfiova’ni hranic puzemkt‘i v (erénu.http://sgi,nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?thcmeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MaIQParamO=1921 561712&MarQPara.<.>.5.10.2017

60/2017/1

Obec Topolany
Toyolanx 51,68201 Vyékov
<br> Obec Topolany zvefejfiuje v souladu s ustanovenim § 39 odst.1 zékona 0 obcich
é.128/2000,V platném znéni,Zastupitelstva obce 6.16/2017,konaného
due 25.9.2017 <.>
<br> z a’ m é r — Koupe" c"a’sti pozemku
<br> — parcela é.116/1 chodnik za 100,-- Ké m2,éést pozemku 34 m 2
<br> Bliiéi informace na telefonnim éisle 517 362 508
<br> E-mail: stamstatopolany@seznam.cz,nebo: topolany@iol,cz
<br> Uzavfem' smluv podle’hé schvéleni Zastupitelstvu obce Topolany dle § zékona é.128/ Sb <.>
zékona 0 obcich v platném zném’ <.>
<br> 5
<br> C‘
V \\ Vladimir Kudliéka
‘ ’ starosta oboe
<br> ; V
A of] <,>
47/
<br>
<br> Vyvééenoz 6.10.2017
Sfiato:
<br> Vyvééeno na www.0bectogolany.cz:
Sfiato z www.0bectogolany.cz:

Načteno

edesky.cz/d/1469514

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz