« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

58/2017/3

Obec TopoIany
Obec Topolany,Topolany 51,Vy§kov 1I 88201
<br> PRUVODKA ELEKTRONICKEHO PODANi
<br> Datum podém’:
<br> Véc:
<br> Poznémka:
<br> Odesilatel:
<br> ID DS odes;
<br> Poéet pfiloh
dokumentu:
<br> Seznam el <.>
souborfl:
<br> Pfidéleno:
<br> 05.10.2017 07:31:15
<br> 8-131 Ozn.vlast.nemist.o dok.a ném <.>
(Obesléni)
<br> Katastrélni pracoviété Vy§kov (Katastrélni urad
pro Jihomoravsky’ kraj),ll.odboje 1/401 <,>
68201 Vy
<br> v9qid8s
1
<br> ds_509079426.zfo;
54299640010_712‘0062009__obnova3241.pdf
<br> Obec Topolany
<br> Datum a podpis zpracovateie:
<br> ||||l||||||||HIIlllllllll{IllllllllllllllltllllIllllltlllllllllllllll
<br> EL.PODATELNA:
<br> ldentifikétor el.podéni:
Pfedmét:
<br> Datum doruéenl’:
Datum ze dne:
<br> Stav el.podén1:
Datum zpracovénl':
<br> Zpracoval:
<br> Vysledek zpracova’ni:
<br> Podpis:
Ovéfenl:
<br> Datum ovétem’:
<br> Casové razltko:
Ovéfem’ 6515.r.:
<br> TCVPXOOZHTJP
<br> Obec Topolany
<br> TCVPOCO7SDLH
<br> 8-131 Ozn.vlast.nemist.o dok.a
ném.(Obesléni)
<br> 05.10.2017 07:50:52
<br> 05.10.2017 07:31:15
<br> Poda’no
05.10.2017 07:52:25
<br> Zemanuva Iva,Obec Topotany__ref1
<br> podéni pfijato - épatny podpis
<br> Neplatny’ podpis
<br> Odvolam' cenifikétu - nejsou
dostupné informace o odvola’ni
cenifikétu z doby platnosti certiflkétu
<br> 05.10.2017 07:52:25
<br> Neplatny podpis
<br> Odvolém’ certtfikétu - nejsau
dostupné intormace o odvoléni
oertifika’tu z doby platnosti certifikétu

58/2017/2

B) Dnem vyhlééenl’ platnosti obnoveného katastrélniho operétu se dosavadnl’ katastrélnl’ operét stévé
neplatnym a nadéle se pouil’vé obnoveny katastrélnl’ operét (§ 46 odst.2 katastrélnl’ho zékona) <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX lng <.>,vedouci oddélem’,v.r <.>
oddélen! aktualizace KN na Katastrélnim
pracoviéti Vy§kov
<br> Pfl’loha:
<br> Za sprévnost vyhotoveni: Skvérové AndIea <.>
<br> fl/fig}2wg/: JF- ’47'197fl
<br>
<br> Mam - m 2/.”fl

58/2017/1

Katastrélni fliad pro Jihomoravsky'l kraj,Katastrélni pracoviété Vyékov
II.odboje 1,682 01 Vyékov
te|.: 517324511,fax: 517347121,e—mail: kp.vyskov@cuzk.cz,ID XXX.schrénky: vXqidXX
<br> Obec Topolany
Topolany XX
<br> 682 01 Vyékov 1
<br> Cislo jednaci: Va§e é.j./ze dne: Vyfi'zuje / linka: Dne:
<br> 006/2009-712 / XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> Oznémeni o dokonéeni obnovy katastrélniho operétu a jeho vyloieni k vefejnému nahlédnuti
<br> Katastrélnl’ Ufad pro Jihomoravsky kraj,Katastrélm’ pracoviété Vyékov (déle jen,katastrélni Ufad“),Vém
oznamuje,ie V budové Katastrélniho ufadu pro Jihomoravsky kraj,Katastrélnl’ pracovi§1é Vyékov,ll <.>
odboje 401/1,582 01 Vyékov,v obdobI’ ed 13.11.2017 do 27.11.2017,vidy v pondéll’ a ve stfedu
od 8:00 hod.do 17:00 hod <.>,v men] a ve étvrtek od 8:00 hod.do 15:00 hod.a v pétek od 8:00 hod <.>
do 12:00 hod <.>,podle § 45 odst,1 zékona é.256/2013 Sb.<.> 0 katastru nemovitostl’ (katastrélnl’ zékon) <,>
<br> bude vyloien k veiejnému nahlédnuti katastrélni operét obnoveny piepracovénim na digitélni
katastrélni mapu (déle jen "obnoveny katastrélni operét") v katastrélnim Ozemi Vyékov obce
Vyékov <.>
<br> Ve vyée uvedené dny bude veFejnému nahlédnuti pfitomen zaméstnanec katastrélniho Ufadu.Do
obnoveného katastrélniho ope[étu je souéasné moZné po dobu jeho vyloienl’ nahlédnout
i na webovy’tch strénkéch Ceského ufadu zeméméfického a katastrélnl’ho na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cleyberKatastrlnfoaspx <.>
<br> Vlastm’ci nemovitosti a 'ini ogrévném’ (déIe jen "vlastnici") se upozorfiujl’ na tyto skuteénosti:
<br> 1) Obnovou kamstrélniho operém nejsou dotéena vlastnické ani jiné pra’va k nemovitostem zapsané
v katastru nemovitosti (§ 43 katastrélniho zékona) <.>
<br> 2) Wméra parcelyje evidovéna s pfesnosn' danou metodami.kterymi byla zjiéténa; jejl'm zpFesnénI'm
nejsou dotéena préva k pozemku (§ 2 pism.g) katas1rélnl'ho zékona) <.>
<br> 3) V obnoveném katastrélnim operétu je doplnéna dosud platné katastrélni mapa zobrazenim hranic
pozemkfi,jejichi hranice v terénu neexistuji a jsou slouéeny do vétéich pfldnl'ch celkfl,pokud to
umoifiuje kvalita jejich zobrazenl' v grafickém operétu dfivéjél' pozemkové evidence (§ 40
katastrélniho zékona),pfitom ty'lo parcely jsou zpravidla oznaéeny novymi parcelnl’mi éisly <,>
aby se zabrénilo duplicité a nedoélo pfi majetkoprévnl’ch pfevodech k zéméné parcel <.>
<br> 4) Vlastnl’ci mohou béhem vyloienl' obnoveného katastrélnfho operétu a ve lhfité do 15 XXX XXX dne <,>
kdy skonéilo jeho vyloiem’,podat némitky proti obsahu obnoveného katastrélniho operétu.O
podanych na’mitkéch rozhoduje katastrélm’ died (§ 45 odst.3 katastrélm’ho za'kona).V této dobé
mohou vlastnl'ci ohlésit pfl’padnou zménu osobm’ch Udajtl doloienou prflkazem totoinosti.Nedéast
Wasmikfl a jinych oprévnénych pfi vyloiem’ obnoveného katastrélnl’ho operétu neni na pFekéiku
vyhlééenl’ platnosti obnoveného katastrélnl’ho operétu <.>
<br> 5) Kakastrélnl Ufad vyhla’su’ platnost obnovene’ho katastrélm’ho operétu dnem 13.12.2017.Nebude—li
pravomocné rozhodnuto o nékterych na’mitka’ch,je katastrélnl’ uFad oprévnén vyhlésit platnost
obnoveného katastrélm'ho operétu 5 firm ie tuto okolnost vyznaél' v katastru.Po nabyfi prévnl’ moci
<br> rozhodnuti o na'mitkéch katastra'lnl’ dfad toto upozornéni odstram’ (§ 46 odst.1 katastrélnl’ho
zékona) <,>
<br> Andm Shmmn'n

Načteno

edesky.cz/d/1469510

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz