« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Nařízení obceTopolany - Tržní řád č. 1/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Obec Topolany
<br> Nařízení obce Topolany č.1/2018,kterým se vydává tržní řád
<br> Zastupitelstw obce lopolun) se na nem zasedání dne ?.února 2018 usnesením č.líl usneslo vydat na základě _é l8 odst.1 už odst.4 zákona č.455 IWI Sh.<.> o žix nostenskem podnikání lžiutostenslq' zákon).ve mění pozdějších predpisu.u \ souladu s,* ll odstl.;“ llll od.—at.<.> “.pism.dí a odst.4 a _e' Mod.—1.3 zákonu ní:.128 3001) Sb.<.> o obcích ( obecní zřízení).\ e znění pozdějších předpisu.toto nařízení
<br> Čl.1 Místo pro nabidku.prodej zboží.poskytování služeb Na území obce je možno mimo pro\ ozovnu k tomuto účelu určenou koluudučním rozhodnutím.opatřením nebo jiným úkonem požadovaným stavebním zákonem 1' mihi/et u prodat ot zboži tt poskytovat hitllh) na tomto tržišti.<.> na parkot išti pred prodejnou potrat in p.&.l-l% ] Zu ulít-ání \'e'rejneho prostrutmti se vybírá místní poplatek za u2i\ ání \ei'ejneho prostranství.Bližší podmínky stanotí oheene zátuznu t_thlt'tšku ohee 'l'opolan) o místních poplatcích.("i.z Stanovení kapacit) a požadavk) na \) havenost místa pro nabidku.prodej zboží a poskytování služeb Kapacita tržiště je stanovena na jedno prodejní místo.toto \'šuk nesmí přeaaihnout “f_n-učený prostor — \ iz prílohu.l'ržište místo musí h_í't \ závislosti nu druhu prodávaného zboží :) nabízené služby x_that eno tak- aby byl zajištěn jeho řádný Lt nerušený proíoz.mu.—cí h_ít \ ) ttoí'en prostor pro poh) h zákazníku u zásohmuní u zajištena požární ochrana v souladu ae zx luštními předpisy — rujíšt'uje prodejce <.>
<br> (1.3 Doha prodeje zboží a posk) tot.ání služeb na místě pro nabidku.<.> prodej zboží a poskytování služeb l'ržíšte muže být pl"U\UZU\ ímo po XXXX XXX mimo neděli a „státních a ostatních.“ útku : u doba prodeje zboží u PUkat“ dní služeb na tržišti je od 08:00 do I8zllíl hodin <.>
<br> (1.4 Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti místa pro nabidku.prodej zboží a poskytnu ání služeb Protoíonnele.prodejci zboží u posk) totatele služeb na místí: pro nabídku.prodej zboží u poskytm ání služehjsou pm ínni: al zabezpečí“ ut ci>totu prodejního místu.hl k nabídce ZhUÝl.jeho prodeji u poskjtot'ání služeb užímt jen místo k tomu určené <.>
<br> Čl.5 Pravidla k zajištění řádného provozu místa pro nabidku.prodej zboží a poskytování služeb Prm ozm ate! místa pro nabidku.prodej zboží a poskýtování služeb je povinen.dohlédnout na ůistotu a pořádek po skončení prodeje <.>
<br> ('t.6 Zakázané formy prodeje zboží a poskytovaných služeb
<br> l l \'a celém území obce l'opolaný je zakázán tzv.podomní a pochUzkov-ý prodej a nabídka služeb <.>
<br> 2) Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb.kdý je bez předchozí objednat ký \ b_vdlišti fyzických osob anebo v sídle práv nických osob nabízeno a prodáváno zboží či službý <.>
<br> 3)
<br> Pochuzkový m prodejem a nabídkou služeb se pro úcelý tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařizení (konstrukce.závěsného pultu.ze zavazadel.tašek.apod.) nebo přímo ? rok;.<.> bez ohledu na to.zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě <.>
<br> Čl.7 Formy prodeje zboží a poskytování služeb.na které se toto nařízení nevztahuje Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozoxnu při slavnostech.sportov nich.kulturních nebo _jiný ch podobných akcich <.>
<br> Čl.8 Závěrečná & zrušujíeí ustanoveni ] ! Práva a povimíosti prodejen zboží.poskytovatelů služeb a prov ozov alelu stanov ená zvláštními práv nimi předpis) nejsou tímto nařízením dotčena <.>
<br> 3) Tímto nařízením se zrušuje nařízení obce “ljttptílaitý č.I 2017.kterým se výdava tržní řad.3) loto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem nasledujícím po dni \ýhldSení.Valova XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.$.: ' místostarostka ' ' <= starosta obce
<br> 11" N
<br> /,J/,;;ll JA.\.<.>.&% f/ '.5 s“ f' <.>,i“ '," Í li./' / „.<.> “v ' — '
<br> \'jvešeno na úřední desce dne: 49“- J— „žá/.! \'ývůšeno na el.úřední desce dne/%!.of!) 7!
<br> \'ý \ ešcno na \\ ebový ch stránkách dne:/tým.! „íp/J Sejmuto z úřední deský dne:
<br> " Lukon e.ISF :ooo Sb.<.> o územním platím-ani a stav ebním radu stavební zakon.ve zneni pozdějších předpisu : Zákon c.245 ltltm sh,<.> o státních svateích.o ostatních svatctclt.o významný eh dnech a o dnech pracovního klidu.ve znění pozdeiSích predpisu
<br> PŘÍLOHA K Mňizmí once roeoww &.1/2013,KTERÝM se woAvA mini ŘÁD

Načteno

edesky.cz/d/1469507


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz