« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4/2018/4

Obec Topolany
Obec Topolany,Topolany 51.Vyékov 1,68201
<br> PRUVODKA ELEKTRONICKEHO PooANi
<br>
<br> Datum podéni: 07.02.2018 08:50:08
<br> Véc: Oznémeni o pferuSeni doda‘vky elektrické
energie
<br> Poznémka:
<br> Odesilatel: E ON Ceska’ republika s r 0.<.> F.A.Gersmera
2151/6 37001 Ceské Budéjovice
<br> ID DS odes: 3534cwz
<br> Poée‘ pi‘lloh 2
dokumentu:
<br> Seznam el.ds_546094465,zfo; _bv8585.doc;
souborfl: vypnuté_oblast.png; _bv8585.doc.tst;
vypnuté_oblast.png.tst
<br> Pfidéleno: Obec Topolany
<br> Datum a podpis zpracovatele:
<br> |||||||||||||Ill||||||||II|||||||||||||l||l||l||l||||||||||1|||||H|||
<br> EL.PODATELNA:
<br> ldentifikétor el.podéni:
<br> Pfedmét:
<br> Datum doruéeni:
Datum ze dne:
<br> Stav el.podéni:
Datum zpracovéni‘
<br> Zpracoval:
<br> Vysledek zpracova’nl’:
<br> Podpis:
Ovéfenl:
Datum ovéfeni:
<br> Casové razitko:
Ovéfeni fias.r.:
<br> TCVPXOOZNMGP
<br> Obec Topolany
<br> TCVPOC07NLI4
<br> Oznémeni o pferuéeni dodévky
elektrické energie
<br> 07.02.2018 20:14:44
07.02.2018 08:50:08
<br> Podéno
08.02.2018 08:55:02
<br> Zemanové Iva,Obec Topolany_ref1
<br> podéni pi‘ijato
<br> Ovéi‘eno
OK
08.02.2018 08:55:02
<br> Ovéfeno
0K

4/2018/3

OBEC TOPCLAN’?’
<br>
<br> Zpracovatel:
<br>
<br> Doélo dne: -7.02 2018
CJ: W?” €//1fl/J Ukl znak:
<br> C
Pmoha: 0/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> l7!
<br> Topolany

4/2018/2

E.ON Ceské republika,s r.o,<,> F.A Gersmera 2151/6,370 49 Ceské Budéjovice
<br> Ceské Budéjovice,7.2.2018
Véc: Oznémeni o pieru§eni dodévky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vésjménem spoleénosti E.ON Distribuce.a.s <.>
upozornit,ie V katastru Va§i obce / Va§eh0 mésta bude z dfivodu
plénovanich praci na zafl’zeni distribuém’ soustavy nutne’ doéasné
pferu§it dodévku elektrické energie.Rozsah pferu§eni dodévky
elektfiny naleznete v pfiloze tohoto dopisu <.>
<br> E.ON Distribuce,a.s.je povinna oznamovat podle ustanoveni § 25 <,>
odst.5 Zékona é.458/2000 Sb.<.> 0 podminkéch podnikéni a 0 vykonu
stétni sprévy v energeticchh odvétvich a o zméné nékterych zékonfi
(energeticky zékon) zapoéeti a skonéeni omezeni nebo pferufieni
dodévky elektfiny zpfisobem v misté obvyklym.nejme’né V§ak 15
dnfi pfedem <.>
<br> Dovolujeme si Vés proto zdvofile poia’dat o souéinnost,a prosime Vés 0
umisténl’ obsahu oznémem’,ktere’ je v pfiloze tohoto dopisu na fifedni
desku méstského / obecm’ho fifadu.piipadné 0 zprostfedkovéni obsahu
oznémem’ obyvatelfnn dal§im zpfisobem v misté obvyklym,nejpozdéji
15 dnfi pfed terminem pferu§eni dodévky elektfiny <.>
<br> Piedem dékujeme za Vé§ vstficny pfistup <.>
<br> S pfételskym pozdravem
<br> E.ON Ceské republika,s.r.o <.>
<br> Du§$odnet _7.02.2018
(:1; 727:? 61/444
<br> a/
<br> Pffloha: <.>
<br>
<br> E.ON Ceské republika,s.r.o1
<br> F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 Ceské Budéjovice
WWWEOD‘CZ
<br> 1nfo@eon.cz
<br> Naée znac'ka
01802397
<br> S1d|o spolec'nosfi:
<br> Ceské Budéjovice
Spoleénostje zapséna
<br> v Obchodm'm rejstfiku
vedeném Krajsky’m soudem
v Ceschh Eudéjovicich <,>
Odd“ C,vloika 15066 <.>
<br> It: 257 33 591
<br> DIC: (125733591

4/2018/1

Oznémem’ o pferu§eni dodz’lvky elektrické energie
<br> Z dfivodu plénovanyIch praci na zaflzem’ distribuém’ soustavy - rekonstrukci,oprav,fidribonch
a reviznl’ch praci - bude pferu§ena dodévka elektricke’ energie:
<br> Dne 27.02.2018 0d 08:00- do 14:30 hod
<br> Obec
Topolany
<br> Vypnuté oblast:
Topolany - éést obce
Viz.pfiloieny' plének
<br> Spoleénost E.ON Distribuce,a.s.jako provozovatel distribuénl’ soustavy je k provedenl' tohoto
nezbytného kroku oprévnéna na zékladé ustanovenl' § 25 odst.(3) pismeno c) bod 5 zékona é.458/2000
Sb.ve znéni pozdéjEich pfedpisfi (energeticky zékon).Zédéme odbératele el.energie o pochopeni pro
toto nezbytné omezem’ <.>
<br> Upozoméni:
V dobé pferuéeni dodévky elektfiny je nutne’ z dfivodu bezpeénosti povaiovat energetické zafizem' za
zafizem' pod napétim <.>
<br> Pfipadné pouiiti Vlastniho neihrgdniho zdroje v dobé pferuéem’ dodévky elektfiny je nutné piedem dey
projednat se spoleénosti E.ON Ceské republika,s.r.0 <.>
<br> Pro pfipadné daléi informace volejte EON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navétivte www.con.cz <,>
kde v éésti vénované distribuci najdete dal§i informace 0 pferuieni dodévek elektfiny,nebo pouiijte
pfimo adresu hnp://portal.eon.cz/cs/otg/ <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Dékujeme Vém za pochopem’ <.>
<br> Doé‘o dne - I,DZ 2MB
E.ON Distribuce.a.s <.>

Načteno

edesky.cz/d/1469506

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz