« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Pozvánka k zasedání zastupitelstva obce Topolany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

SVOLANi ZASTUPITELSTVA OBCE TOPOLANY
<br> k 19.zasedéni,které se koné v zasedaci mistnosti Obecm'ho L'lfadu Topolany 51
Zaéétek jednéni je ve stfedu 7.L'lnora 2018 v l9°°hod <.>
<br> Program:
I.Technick)? bod /schvdlenz' ovéfovatelfi zdpisu a pragramu 1 7.zaseddnz' Zastupitelsrva
obce/
- pisemny materia'l,pr'ednese starosta obce
21 Zprdva o plne'm’ dkolfi z minulého zaseda’m’
—pisemn}3 materidl,pfednese mistostaroslka obce
3.Sch va'lem’ déetm’za’vérky za rok 201 7
- pisemny materidl,pr'ednese Liéetm' obce
4.Inventarizace majetku,na’vrh na vyfazem’,za'véreéna’ zpra’va
- pisemny materia’l,pfednese pfedsedkyné hlavm' inventarizaém’ kamise
5.Provedene’ rozpoEtove' opatfem’é.I 7,18 a 19,a rozpoétove’pfesuny 5.13,14,15 a 16
- pz’semn)? materia'l,pfednese Lic’etm’ abce
6.Sch va’lem’mzpoétu obce na rok 2018 a zapojem’zfistatku z roku 2017
- pisemny materia’l,pfednese Lic'etm’ obce
7.Rozpoé'tovy stfednédabj vyhled ml roky 2019 - 2020
-pisemn)’1materidl,pfednese u’c'etm' obce
8.Schva'lem'Smlouvy o (1170 mezi Obct' Typo/any a firmou Par’ez
- pisemny materia'l,pfednese starosta obce
9.Schva’lem’trasy rychlostm'zkous'ky XXVI.Rally [{yfkov
- pisemny‘ materidl,piednese starosta obce
10.Nabt'dka spolupra’ce mezi 0061' Topolany afirmou Textil Eco a.s <.>
- pisemny materidl,pfednese starosta obce
11.Schva’lem’Sm/ouvy o poskytawim’pracovne’ Ie’kafskjch sluieb
- pisemny materia'l,pfedrzese starosta obce
12.Ozna'mem’o zahtijem’fizem’o povolem'k nakla’da’m’s 0dpadm’mi vodami
- pisemn)? materia'l,pfednese starosta obce
13.Revokace usnesem'c“.14 z 28.6.201 7 — T er' hid obce
— pisemny materia’l,pfednese starosta obce
14.deost o projedna’m’pfipojem’se k mezina’rodm’kampani,<,> Vlajka pro Tibe “
- pisemny materia'l,pfednese starosta obce
<br> Diskuse,ndmé'zy,pFipomI’nky,za'vér <.>
<br> /‘.Z 7(71/1 9”
<br> Vladimir Kudliéka v.r <.>
starosta obce
<br> v 'véfeno na e1.Desku: 557 7’,0554/49
sfiato z el.Desky:
<br>
<br> vyvés’eno: 1L / ”/‘7/J
sr'iato: 9” 7' 93/77?
”a x’ £071

Načteno

edesky.cz/d/1469505

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz