« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Oznámení, volby prezidenta České republiky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

OZNAMENi
<br> VyplYVajici 2 § 34 odst.1 pism.a) zékona é.275/2012 Sb <.>,0 volbé prezidenta
republiky a o zméné a doplnénl’ nékterych daléich zékonfi,ve znénl' pozdéj§ich
pfedpisfi a vyh1é§ky é.294/2012 Sb <.>,0 provedem’ nékterych ustanovem’ zékona
o volbé prezidenta republiky,ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi /déle jen,<,> Vyhlé§ka“/
<br> Volbx Erezidenta (:‘eské regubliky se uskuteénl’:
<br> v pétek 12.ledna 2018 0d 14,00 do 22,00 hodin a
v sobotu 13.1edna 2018 0d 8,00 do 14,00 hodin <.>
<br> Pfipadne’ II.kolo
<br> V pétek 26.ledna 2018 0d 14,00 do 22,00 hodin a
v sobotu 27.ledna 2018 0d 8,00 do 14,00 hodin
<br> Mistem koném’ voleb:
<br> ve volebm’m okrsku é.lje volebni mistnost na Obecnim fifadé v Topolanech
6.p.51 pro voliée s trvalYm pobytem v Topolanech
<br> UPOZORNENi
<br> Voliéi maji povinnost pfed hlasovénim prokézat svou totoinost a sta’tm’
obéanstvi Ceské republiky (platnym obéanskym prfikazem nebo cestovnim
pasem Ceské republiky) <.>
<br> KaZdému voliéi budou dodény 3 dny pfede dnem voleb hlasovaci listky <.>
V den voleb na Zédost voliée mu okrskové volebni komise ve volebm' mistnosti
daného okrsku vydé za chybéjl'ci nebojinak oznaéené hlasovaci listky nové <.>
<br>,/
’ / 2
<.> Z 4 '//2 42
Vladimir Kudliéka v.r <.>
starosta obce
<br> Vyvééeno: 27.12.2017
Sflato:

Načteno

edesky.cz/d/1469502

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz