« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Opatření obecné povahy, KÚJMK, Odbor životního prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Váš dopis zn.: — dle rozdělovníku
<br> Ze dne: — C.: jen:—' Č.j.: JMK 174480/2017 OBEC TOQCL'AHY
<br> Sp.zn.: S-JMK 146416/2017/0ŽP/Bla Zum“ „ Vyřizuje: XXX XXXXX ; / u ' Telefon: XXX XXX XXX D““ “"“ í 3- 12/017 á/ Počet listů: 1 Č.j.: Ty,?ďjf'í" 10/72!— Ukl 236K Počet příloh: 1 -
<br> Datum: 11.12.2017 Prnona;„„„„„.cf./ť.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Opatření Obecné povahy — žádost o zveřejnění
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“),se rozhodl využít možnosti dané mu ustanovením & 56 odst.4 zákona o ochraně přírody a krajiny a povolit výjimku ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber) blíže neurčenému okruhu osob opatřením obecné povahy (v návaznosti na předchozí opatření Obecné povahy ze dne 16.prosince 2011,č.j.JMK 111674/2011,platné do 5.ledna 2018).V souladu s ustanovením & 173 odst.1 správního řádu krajský úřad zveřejňuje vydané opatření vyvěšením na své úřední desce a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Současně krajský úřad rozesílá toto Opatření všem obcím,jejichž správních obvodů se týká (vzhledem k územnímu vymezení opatření jde o všechny Obce na území Jihomoravského kraje kromě těch,na jejichž území nevykonává krajský úřad státní správu v ochraně přírody a krajiny),a žádá tyto chce,aby v souladu s citovaným ustanovením správního řádu opatření rovněž zveřejnily na úředních deskách svých úřadů,a to po dobu nejméně 15 dnů <.>
<br> Opatření Obecné povahy nabude účinnosti patnáctým dnem po dni zveřejnění na úřední desce krajského úřadu.' """"""""""""""""""""""
<br> : i
<br> ! otisk razítka : lng.XXXXXXXXX XXXXX v.r.| I
<br>.I
<br> |
<br> vedoucí odboru Za správnost vyhotovení: Mgr.XXX XXXXX
<br> Příloha: Návrh Opatření Obecné povahy ze dne XX.prosince 2017,č.j.JMK 174477/2017
<br> Rozdělovník:
<br> Do datové schránky obcím na územílihomoravského kraje s výjimkou Obcí Malá Vrbka (okres Hodonín),Nová Lhota (okres Hodonín),Ostrov u Macochy (okres Blansko),Radějov (Okres Hodonín),Rudice (okres Blansko) 3 Suchov (okres Hodonín)
<br> IČ DIČ Telefon Fax Email Internet
<br> 708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 209 blaha.aanr- ihomoravskycz www.kr- ihomoravskycz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Č.j.: Sp.zn.: Vyřizuje/linka Brno JMK 174477/2017 s -JMK 146416/2017/0ŽP/Bla Jari Bláha/541 651 538 11.12.2017
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor životního prostředí,jako věcné i místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ustanovení 5 29 odst.1) a š 67 odst.1) zákona č.129/2000 Sb <.>,O krajích,ve znění pozdějších předpisů,podle ustanovení 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a ustanovení 9773 odst.5 písm.h) zákona č.114/1992 Sb <.>,O ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK"),v souladu s ustanovením 5 56 odst.1 a 2 písm.b) a c) a na základě 5 56 odst.4 ZOPK vydává toto opatření Obecné povahy:
<br> I <.>
<br> Povoluje se výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje Silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber) v zájmu prevence závažných majetkových škod,veřejného zdraví,veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu; zejména v případech,kdy bobří sídla a hráze ohrožují bezpečnost a stabilitu staveb infrastruktury,znemožňují plynulý odtok vody nebo významně omezují hospodářské využiti okolních pozemků tak,že je nelze využívat v souladu s druhem pozemku a jeho způsobem využití.Na základě výjimky povolené tímto opatřením lze škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropskéhojeho rušením a poškozováním či ničením jím užívaných sídel (& 50 odst.1 a 2 ZOPK),konkrétně
<br> a) likvidaci bobřích sídel (nor,hradů a polohradůj; b) odstraňováním nebo zprůtočňováním bobřích hrázi;
<br> :) vypouštěním rybníků aumělých vodních nádrží,které jsou součástí jeho biotopu,vsouladu se schváleným manipulačním řádem <.>
<br> Výjimka se povoluje
<br> a) správcům vodních tokůl;
<br> b) vlastníkům nebo správcům vodních děl2 a staveb veřejné infrastruktury uvedených v čl.III.; c) vlastníkům nebo správcům ostatních staveb uvedených v čl.V.písm.b)
<br> (dále jen „Oprávněné osoby") <.>
<br> iš 48 zákona č.254/2001 Sb <.>,vodního zákona,ve znění pozdějších předpisů.2šSSzákonač.254/2001Sb <.>,vodníhozákona,vezněnípozdějšíchpředpisů
<br> 1/11
<br> lII.Výjimku lze uplatňovat na území,na němž Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí,vykonává státní správu vochraně přírody a krajiny,kromě zvláště chráněných území včetně jejich ochranných pásem a kromě evropsky významných lokalit,ve kterých je bobr evropský předmětem ochrany,a to na
<br> a) umělých kanálech a vodních tocích mimo úseky toků v přirozeném korytě;3 b) rybnících a umělých vo...

Načteno

edesky.cz/d/1469501

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz