« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Svolání zastupitelstva obce Topolany k 18. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

SVOLANi ZASTUPITELSTVA OBCE TOPOLANY
<br> k 18.zasedém',které se koné v zasedaci mistnosti Obecniho ufadu Topolany 51
Zaéétek jednéni je ve sti'edu 13.prosince 2017 v 19°°h0d <.>
Program:
1.Technick)? bod /schva'1em' ove'fovatelfl zdpisu a programu 10.zaseddm’ Zastupirelstva
abce/
- pisemny materia’l,pr'ednese Starosta oboe
2.Zpra'va 0 plnént' u'kolfi z minulého zaseda’m’
-pisemn}? materiél,pr'ednese mz'stosrarostka obce
3.Sch vtilem’ smlouvy o pfijetl’dotace z rozpaétu JMK na rozit'Fem' vadovodu
— pisemny materidl,pfednese starosta obce
4.Schva’lem'smlouvy o pfijett’ dotuce z rozpac‘tu JMK na dpravu budovy p0 ALS
-pisemn)3 matericil.pfednese starosta obce
5,deost Paprsku [{ys’kov 0 finanénl’ podporu ml rok 2018
- pisemny materidl,pfednese starosta obce
6.deost SDH 0 finanénl’podporu na rok 2016’
- pisemn)? materidl,pfednese.s‘larmta nhce
7.iddost SDH ofinaném’pt’tlvpévek na oslavy 125.vjroét’ vzniku SDH
- pisemny materia'l,pfednese starosta obce
8.2111103! T J XXXXX Topolany aflnanc'm'dar
— pisemny mater-id].pr'ednese starosta obce
9.Pfispévek na éinnost DSO Ivanovicka’ bra’na ml rak 2018
- pisemny materidl,pfednese slarosta obce
10 Sch va’lem’ th'Iohy 5.1 ke Smlouvé 0 poskytova'm' adbomfich knihovnickfich sluZeb /na’kup
knih/
— pisemny materidl,pfednese starosta obce
11 Vla'dm' nat‘t'zem' 318/201 7 — schva'lem’ odmén
-p1'semn)3 materidl,pr'ednese starosta obce
12.Pravidla rozpoi‘tave'ho provizora pro rozpoc‘tove' hospodafem' ubce Topolany 0d 1.1 <.>
2018,do doby schva'lem'rozpac'tu na rok 2018
- pisemny materia’l,pfednese Lic’etm' obce
13 ije’r zhotovitele nu Iipravu cesty u parél'ku
— pisemny matericil,pfednese stamsta ohce
14.Schvdlem'pravamoci starosty sch valovat a provddét rozpaétovd aputfent' roku 2018jak
v paragrafove’,tak i v poloszove’ Ea'sti a v zdvaznych ukazatell’ch bez omezem'ds'e
éa’stky
- pisemny materidl,pfednese starosta obce
15.Sch va’Iem’ dohody o provedem’prtice /vyddva'm'zprav0daje/ mezi Obcl’ T opolan y a
Elenkou zastupitelstva
- pz'semny materia’L pfednese starosta obce
16.Pla’n inventur za rok 201 7,uriem’ kamist',termt’mi inventur
— pisemny materia’l,pr'ednese u'éetm' obce
17.Provedemi razpaétavd opatiem’éll,12,13,14,15,16 a I 7
- pisemny materidl.pfednese dEetm' obce
<br> Diskuse,podnéty,pf'ipominky,zévér
<br> Vyve's'eno: 5.12.2017
Sr'lato: 15.122017
Vladimir Kudlic'ka
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/1469500

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz