« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Obecni fifad Topolany
Topolany 51,682 01 Vy§kov
<br>
<br> J menovéni zapisovatele
okrskové volebni komise
<br> V souladu s ustanovenim § 14 odst.1 pism.e) a § 19 zékona
6.27 5/2012 <.>,0 volbé prezidenta republiky a o zméné nékterjIch zékonfi,ve
znéni pozdéj§ich pfedpisfi (déle jen Zékona),a vyhlééky é.294/2012 Sb <.>,0
provedeni nékterj/ch ustanovem’ zékona o volbé prezidenta republiky,ve znéni
pozdéj§ich pf‘edpisfi (déle jen,<,> Vyhlé§ka“)
<br> jmenuji
<br> zapisovatele okrskové volebni komise pro volbu prezidenta republiky <,>
které se uskuteéni ve dnech 12.a 13.ledna 2018,pfipadné 11.kolo ve dnech 26 <.>
<br> a 27.1edna 2018 pro:
<br> volebni okrsek 6.1 — Obecni (113d Topolany é.p.51 - XXX Zemanové
<br> Vyvééeno due: X.XX.XXXX
Sejmuto dne:
<br> Vladimir Kudliéka v.r <.>
starosta obce
<br> Tel.Fax E/mail: ICO: Bank.Spoj:
<br> 517362 508 IogolanWrTiolfiz 00368784 CS VySkov 1561340309/0800

Načteno

edesky.cz/d/1469499

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz