« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka nezapsaných do katastru nemovitosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEJZÍ 390/42 128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2 územní PRACOVIŠTĚ BRNO
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ VYŠKOV,MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 185MB,682 01 VYŠKOV
<br> Iiiii||||||||||||||||ilililIliillllllllilllllilllll||||i|i||l|||i|||||
<br> 12371BVYI2018-BVYM
<br> Obec Topolany VAS DOPIS ZN.:
<br> 51 PŘIJATO DNE:
<br> 682 O1 TOpOIany NAŠE Č.J.: UZSVMIBVYI1225l201B-BVYM VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXX ÚTVAR: odděleni Hospodaření s majetkem TELEFON: +XXX XXX XXX XXX E-MAIL: Martin.Kubes©uzsvm.cz DAT.SCHRÁNKA: qufsQa DATUM: 20.2.2018
<br> Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastnika na úřední desce
<br> Vážená paní starostka,vážený pane starosto <,>
<br> v souladu s 55 64 a 65 katastrálního zákona Vám zasíláme aktualizovaný seznam nemovitosti,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě,aktualizovaný k datu 1.2.2018 <.>
<br> Žádáme Vás o vyvěšení seznamu na úřední desce úřadu a na webových stránkách obce.V této souvislosti Vás zdvořile žádáme pokud nemá Vaše obec dostatečný prostor na zveřejnění seznamu na úředně desce je nutné zde umistit minimálně výzvu generálního ředitele ÚZSVM která obsahuje základní informace a to do 31.12.2023
<br> Nepodaří-Ií se vlastnika zjistit a uběhne-Ii lhůta podle občanského zákoníku,má se za to,že nemovitost je opuštěná.Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti,že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí,neplatí : nich daně,nepečuje o ně,a tak lze předpokládat,že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu 5 1050 odst.2 nového občanského zákoníku.Po uplynutí 10 let (t.j.k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu <.>
<br> Děkujeme za spolupráci.S pozdravem
<br> OBEC TD
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX ředitel odboru Odloučené pracoviště Vyškov
<br> Došlodne XXXX/XXXX Cj xbffcffť 254/4!
<br> ý/fý/Ěžm'f ff./- /' „ff/,?
<br>,!
<br> ' a (" A'í eff/(V')
<br> ŠOK/v 4“ “ j % ?
<br> Příloha
<br> Jihomorav ský
<br> Jihomorav ský
<br> Vyškov
<br> Vyškov
<br> Topolany
<br> Topolany
<br> Topola ny u Vyškova
<br> Topolany u Vyškova
<br> OFO
<br> OFO
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Fučíkova XX,Hodonín
<br> Fučíkova XX,Hodonín
<br> 10833927 12
<br> 10833927 12
<br> //
<br> Topolany
<br> Vlastnické,_ uVyškova 1 1 právo 273 XXXX XXXX XXXXXX,č XXX XXXX/X Topolany Vlastnické ostatní jiná u Vyškova 1 1 97 422 právo plocha plocha 767751,č.2226/2 * !" Í,Í _ _W ůis dup0'.' t-K/t'ďfť ' f/f/Wčť *? OBEC TDPC'LANY / Zpracovatel: [)%/ff? VÁM /j- £ “ff/7 // Došlo dne 02 2018 péť/ Č-l.: ???/og %U/„fžó/J Uklznak',/ Příloha:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ď.<.>.<.>.<.> /.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Obec Topolany Obec Topolany,Topolany 51,Vyškov 1,68201
<br> |Illlíllllll|||||l|||l|||||||||||||l|ll||íl|l||||l|lllllllllllllllll
<br> PRúvookA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ TCVPxoozoFsu Datum podání: 28.02.2018 11:42:04 EL.PODATELNA: Obec Topolany Věc: _Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně Identifikátor el.podání: TCVPOCOTQNZA identifikovaneho vlastníka na uřední desce Předmět: Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identiňkovaného vlastníka na úřední desce Poznámka: Datum doručení: 28.02.2018 15:41:10 Datum ze dne: 26.02.2018 11:42:04 Odesílatel: Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování Stav elpodání: Podáno státu ve věcech majetkových),Příkop l11,<.> -.<.>.6044? Brno Datum zpracovam.28.02.2018 15.42.13 ID DS odes.: rfosga Zpracoval: Zemanová lva.Obec Topolany_ref1 Počet příloh 2 Výsledek zpracování : podání přijato - špatný podpis dokumentu: Seznam el.ds_552555696.zfo: Podpis: Neplatný podpis 50mm“ vaUšŽťM—ŠVŠO-JŠĚTŽW S-BWM—l—Pdfí Ověření: Odvolání certifikátu - nejsou MIV—Vyskov_2_201BB'XISX't t dostupné informace o odvolání _ Y OV._.x 5x- 5 certifikátu z doby platnosti certifikátu Datum ověření: 28.02.2018 15:42:13 Přiděleno: Obec Topolany Casová razítko: Ověřeno Ověření čas.r.: OK
<br> Datum a podpis zpracovatele:
<br> OBEC TOPFÚT Sanit
<br> Došlodne: 28 02 2018
<br> „.Přiioha: /Á<„„.<.>.<.>
<br> ííkí znak“

Načteno

edesky.cz/d/1469497

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz