« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Oznámení o zveřejnění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Obec Topolany <.>
Topolany 51,682 01 Vy§kov,ICO: 00368784
<br>
<br> V Topolanech,due 19.2.2018
<br> OZNAMENi 0 ZVEREJNENi
<br> Obec Topolany v souladu se zékonem é.250/20008b <.>,o rozpoétovych pravidlech L'lzemm’ch
rozpoétfi,ve zném’ pozdéj§ich pfedpisfi oznamuje,ie
<br> Névrh Stfednédobého vyhledu rozpoétu obce Topolany na rok 2018 - 2019
<br> Rozpoétové opatieni za rok 2016 schvélené starostou obce a Zastupitelstvem obce Topolany
Dokumenty dobrovolného svazku obci Ivanovické bréna na rok 2016
<br> Névrh rozpoétu na rok 2017
<br> Schvéleny rozpoéet na rok 2017
<br> Schvéleny Stfednédoby vyhled rozpoétu obce Topolany na rok 2018 - 2019
<br> Névrh rozpoétu na rok 2018
<br> Névrh Stfednédobého vyhledu rozpoétu obce Topolany na rok 2019 — 2020
<br> Dokumenty dobrovolného svazku obci Ivanovické bréna na rok 2017
<br> Zévéreény fiéet obce Topolany za rok 2016
<br> Névrh Stfednédobého vyihledu rozpoétu obce Topolany na rok 2019 - 2020
<br> Schvéleny rozpoéet na rok 2018
<br> Schvéleny Stfednédoby vyhled obce Topolany na rok 2019 - 2020
<br> Rozpoétové opatfeni za rok 2017 schvélené starostou obce a Zasmpitelstvem obce Topolany
<br> Dokumenty dobrovolného svazku obci Ivanovické bréna na rok 2018
<br> - jsou zvefejnény v elektronické podobé na webonch strénkéch obce v odkaze
<br> hug:1’wuwobcclogulam.cx/ na fifedni desce
<br> Originély dokumentfi obce Topolany jsou k nahlédnuti v kanceléfi 0U Topolany d 51
<br>,7 /,” /
'/ I,/ L! 7 1/1 {71
Vladimir Kudliéka
<br> V.r.starosta obce
<br> v lifedm' hodiny <.>
<br> Vyvééeno: 19.2.2018
Vyvéseno na 61.desce: 19.2.2018

Načteno

edesky.cz/d/1469495


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz