« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Nařízení obceTopolany - Tržní řád č. 1/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Obec Topolany
<br> Nařízení obce Topolany č.1/2018,kterým se vydává tržní řád
<br> Zastupitelstvo obce Topolaný se na svém zasedání dne 7.února 2018 usnesením č.10 usneslo vydat na základě & 18 odst.1 až odst.4 zákona č.455/1991 Sb.<.> o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).ve znění pozdějších předpisů.a v souladu s š 11 odst.1,& 102 odst.2 písm.d) a odst.4 a & 84 odst.3 zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích ( obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení
<br> 1)
<br> 2)
<br> 1)
<br> Cl.] Místo pro nabídku,prodej zboží,poskytování služeb Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím.opatřením nebojiným úkonem požadovaným stavebním zákonem “ nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na tomto tržišti.<.> na parkovišti před prodejnou potravin p.č.1496/1 Za užívání veřejného prostranství se vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství.Bližší podmínky stanoví obecně závazná vyhláška obce Topolany o místních poplatcích.Č 1.2
<br> Stanovení kapacity a požadavky na vybavenost místa pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb
<br> Kapacita tržiště je stanovena na jedno prodejní místo,toto však nesmí přesáhnout vyznačený prostor — viz příloha.Tržiště místo musí být v závislosti na druhu prodávaného zboží a nabízené služby vybaveno tak.aby byl zajištěn jeho řádný a nerušený provoz.musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování & zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy — zajišťuje prodejce <.>
<br> Cl.3 Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místě pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb Tržiště může být provozováno po XXXX XXX mimo nedělí a státních a ostatních svátků X' a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti je od 08:00 do 18:00 hodin <.>
<br> Čl.4 Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti místa pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb Provozovatelé.prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místě pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni: a) zabezpečovat čistotu prodejního místa.b) k nabídce zboží,jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místo k tomu určené <.>
<br> Cl.5 Pravidla k zajištění řádného provozu místa pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb Provozovatel místa pro nabídku.prodej zboží a poskytování služeb je povinen.dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje <.>
<br> Cl.6 Zakázané formy prodeje zboží a poskytovaných služeb
<br> 1) Na celém území obce Topolany je zakázán tzv.podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb <.>
<br> 2) Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb.kdy je bez předchozí objednávky v bydlišti fyzických osob anebo v sídle právnických osob nabízeno a prodáváno zboží či služby <.>
<br> 3) Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce,závěsného pultu.ze zavazadel,tašek,apod.) nebo přímo z ruky,bez ohledu na to,zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě <.>
<br> Čl.7
<br> Formy prodeje zboží a poskytování služeb,na které se toto nařízení nevztahuje Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech.sportovních.kulturních nebo jiných podobných akcích <.>
<br> Čl.8 Závěrečná a zrušující ustanovení 1) Práva a povinnosti prodejců zboží.poskytovatelů služeb & provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.2) Tímto nařízením se zrušuje nařízení obce Topolany č.I/2017,kterým se vydává tržní
<br> řád <.>
<br> 3) Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.XXXXXX XXXXX _f ___ _j XXXXXXXX XXXXXXXX místostarostka,o X Ex starosta obce
<br> “ '.Mf“ " i? 7 ' ! (3% 43? '/ " zid/["Í/Í ný.old
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: ()!-„9.4 677/1 Vyvěšeno na el.úřední desce dne: /!f „1 M 73 Vyvěšeno na webových stránkách dne: A;;.<.> :-Z[) ÍJ Sejmuto z úřední desky dne:
<br> " Zákon č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu !stavební zákon/.ve znění pozdějších předpisů “' Zákon č.245/2000 sb.o státních svátcích o ostatních svátcích.() významných dnech a 0 dnech pracovního klidu.ve znění pozdějších předpisů
<br> PŘÍLOHA K NAŘÍZENÍ OBCE TOPOLANY č.1/2013,KTERÝM SE WDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD
<br> y „Jung,"! lití <,>

Načteno

edesky.cz/d/1469493

Meta

Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz