« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Střednědobý výhled rozpočtu obce Topolany na období 2019 - 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6/2018/2

Pokud obec Topolany zachové trend rozvoje v obdobnych mezich a bude pravidelné vénovat pozornost kaidoroém’ analee
<br> vydajfi,nemfiie dojit k zadluienosti a ohroieni hospodaj‘em’ obce Topolany <.>
<br> _V Topolanech,dne 9.2.2018
<br> fi\ 7,////// 2/
<br> b o\,‘ I” 1
<.> f m 7.: // 4/ 7 4’ /[L
5% ‘ ‘ 5 Vladimir Kudliéka
\‘59’71',okl' “:5 starosta obce
<br> Schvéleno zastupitelstvem oboe dne: 7.2.218

6/2018/1

Stf'ednédoby vyhled rozpoétu obce Topolany na obdobi 2019-2020
<br> Cilem sti'ednédobého rozpoétového vy’hledu je usnadnit fizem' hospodafeni oboe,urychlit tvorbu rozpoétu na misledujl’ci rok
a ukézat objem volnYCh finanénl'ch prostfedkfi.které obec mfiie vyuiit ke kryti svy'ch zémérfi;
Béiné pfijmy a béiné vydaje stiednédobého rozpoétového vyhledu rostou VyIVOjem ekonomiky.Do stfednédobého vyhledu
rozpoétu nejsou zahmuty investiéni dotace a finanéni prostfedky ziskané ze stétm’ch fondfi,instituci EU <,>
V Uzemnim ple’mu obce je zaélenéna vystavba rodinnych domfl.Obec nadéle podpoh’ vystavbu RD 3 vybudovéni
infrastruktury <.>
VKapilélové deajové poloiky (investiéni akce) jsou v letech 2019—2020 v rozpoétovém vyhledu zahmuty:
rok 2019 — Oprava budovy bylvalé §koly
- oprava stévajl’ci kanalizaéni sité
rok 2020 - oprava chodnikfi v obci
- opravy komunikace v obci
Vzhledem ke skuteénosti,1e v5l§i vét§iny béinjich pfijmfi nemfiie obec ovlivnit vfibec,nebo jen ve velmi malé mife,a obec
potFebuje invesmvat vét§i objem finanénich prosti‘edka Je nutné vyuiitjinych zdrojfl a moinosti:
- hledéni fispor na strané béinych vyIdajfi
0 prodej majetku — nevyuiity majetek
<br> - ziském' investiénich dotaci ze stétniho rozpoétu,stétnich fondfi éi jinj/ch instituci EU <,>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Text rok 2019 rok 2020
K6 K6
<br> Tfida l Dafiové ph’jmy 4 081 600,00 4 449 100,00
Th’da 2 Nedafiové pFijmy 331 400,00 350 200,00
Th’da 3 Kapita’lové ph’jmy 1 558 500,00 1 212 100,00
Th’da 4 Pi'ijaté dotace
<br> Ph’jmy celkem 5 971 500,00 6 011 400,00
Tflda 8 Finanénf prosti‘edky z minulych let 4 740 300,00 4 788 600,00
<br> Ph’jmy celkem s finaucovsim’m 10 711 800,00 10 800 000,00
Tf'ida 5 Béiné neinvestiéni vydaje 6 201 100,00 6 400 000,00
Th’da 6 Kapitélové / investiéni/ vydaje 4 510 700,00 4 400 000,00
<br> Vydaje celkem 10 711 800,00 L 10 800 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Névrh stf‘ednédobého vyhledu pfedpoklédé financovém’ vy’ldajfi pfedev§im z rozpoétovych zdrojfi obce a s dofinancovénim
z dotaénich,popfipadé z uvérovych zdrojfi,jejichi objem bude v rzimci sestavovz’mi roénich rozpoé’rfi upfesfiovén <.>
<br> Névrh stf'ednédobého vyhledu nelze povaiovat 2a dokumentjednorézovy a koneény.ale piedpokla’dé se i nadéle jeho
aktualizace v névaznosti na nove’ podminky,jak v oblasti zdrojfi.tak poti‘eb vydajove' strénky rozpoétu <.>
<br> Névrh stfednédobe'ho thledu musi byt sledovén a na zékladé vyhodnoceni vysledkfi,musi byt aktualizova’n,aby mohl
<br> objektivné a co nejpfesnéji vystihnout moZny’ vyvoj hospodaj‘eni obce <.>

Načteno

edesky.cz/d/1469492

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz