« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Schválený rozpočet obce Topolany na rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5/2018/2

Obec Topolany Schvéleny’ rozpoéet na rok 2018
<br> -vwaje
<br> 1014 Zemédélstvi - deratizace
<br> 2212 Silnice
<br> 2219 Doprava-ostatni zéleiitosti pozem.komunikaci
2221 Provoz veFejné dopravy
<br> 2292 Doprava-dopravm’ obsluinost
<br> 2310 Vodovodm’ Féd -vodérenské infrastruktura
<br> 2321 Vodni hospodéFstvi - vypouétém’ odpadnfch vod
<br> " 2333 Studie na vodnl’ plochy
<br> 3111 Neinvestiénl’transfery cizim
<br> 3314 Kultura - knihovna
<br> 3319 Kultura - vedeni obecm’ kroniky
<br> 3326 Ochrana pamétek
<br> 3341 Sdélovacu’ prostfedky - mfstni rozhlas
3349 Sdélovacn’ prostFedky — mfstm' zpravodaj
3399 Ostatnl' zéleiitosti kultury - kulturm’ akce
3412 Sportovnl' zaFI’zeni v majetku obce
<br> 3419 Ostatm’ télon/chovné éinnost
<br> 3429 Ostatnl’ zéjmova' éinnost
<br> 3631 Komunélni sluiby - vefejné osvétleni
3632 Komuna’lm’ sluiby - pohfebnictvi
<br> 3639 Komuna’lnisluiby a Uzemm’ rozvojj.n <.>
3721 Sbér a odvoz nebezpeém’lch odpadfi
3722 Sbér a odvoz komunélm’ch odpadfi
<br> 3723 Sbér a odvoz ostatnl’ch odpadfi
<br> 3745 Ochrana pFI'rody - péée o vefejnou zelefi
4312 Sociélm’sluiby
<br> 4329 Sociélm’ péée
<br> 4349 Sociélnl’ péée a pomoc ost.skupiném obyvatel
5212 Ochrana obyvatel
<br> 5512 Poia’rni ochrana
<br> 6112 Zastupitelstvo obce
<br> 6114 Volby do Parlamentu
<br> 6118 Volby prezidenta CR
<br> 6171 Cinnost mistnl’ sprévy
<br> 6310 Finaném’ operace - bankovni poplatky
6330 PFevody vlastnim fondfim v rozp.Uz.L’1r <.>
6399 Ostatnf finaném’ operace
<br> 6402 Finaném’ vypoféda’m’ minuIY/ch let -vratka
<br> WDNE CELKEM
<br> Vyvééeno: 91/571
Sfiato: 1.4.2019
<br> Vyvééeno na sténkéch www.9.1;.IF/X
Sfiato 2 www.1.4.2019
<br>
<br>
<br> 8 000
240 000
320 000
<br> 19 000
<br> 0
<br> 2 387 200
70 000
<br> 30 000
<br> 0
<br> 146 200
9 600
<br> 20 000
<br> 15 100
<br> 2 900
<br> 60 000
48 000
<br> 4 000
<br> 28 000
40 000
170 000
2 155 000
7 300
<br> 40 000
210 000
350 000
600
<br> 2 000
<br> 12 000
10 000
137 500
716 400
0
<br> O
<br> 1 125 000
13 000
<br> 0
<br> 308 000
10 800
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
8 715 600
<br> Otisk razitka:
<br> Vladimir Kudliéka,v.r <.>
<br> starosta obce v 7
’7
<br>,f /,V ~///
14%;”! [fig
<br> /
<br> z/
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
4 159 100
<br>
<br> Schvéleny’ Skutetné plnénf Névrh rozpottu na
rozpoEet 2017 2017 rok 2018
<br> 7 800
<br> 51 100
18 800
<br> 0
<br> 16 200
35 500
21 200
100
<br> 3 000
185 600
0
<br> 8 300
<br> 3 200
<br> 3 200
<br> 60 200
38 500
<br> 1 400
<br> S 000
<br> 47 100
11 000
<br> 1 304 000
12 800
213 500
0
<br> 213 300
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
165 900
482 100
11 200
0
<br> 901 200
13 500
5 600
308 000
10 800
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
10 542 400
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 8 000
2 000 000
350 000
O
<br> 16 600
<br> 1 300 000
21 500
30 000
<br> 3 000
<br> 127 000
<br> 9 600
<br> 15 000
<br> 39 900
<br> 3 000
<br> 42 500
43 600
<br> 4 000
<br> 50 000
37 100
12 500
<br> 1 854 100
12 800
230 000
26 700
220 500
600
<br> 2 000
<br> 10 000
<br> 12 000
157 500
639 600
0
<br> 26 300
<br> 2 902 500
13 500
<br> 0
<br> 308 000
13 000

5/2018/1

Obec Topolany Schvéleny’ rozpoéet na rok 2018
<br> 1111 Dan 2 pFI’jmu fyzycchh osob p|acené plétci
1112 Dan 2 pfl‘jmu fyzicky’lch osob placené poplatnl’ky
1113 Dar") 2 ph’jmu fyzicchh osob vybl'rané sra’ikou
1121 Dan 2 prjmu pra’vnicchh osob
<br> 1122 Dan 1 ph’jmu prévnickY/ch osob za obce
1211 Dan 2 pFidané hodnoty
<br> 1334 Odvody za odnétl’ p’ady zpr
<br> 1340 Poplatek 2a komunélnl’ odpad
<br> 1341 Poplatek ze p50
<br> 1343 Poplatek za uifvéni veFejného prostranstvi
1361 Sprévni poplatky
<br> 1381 Dan 2 hazardnl'h her
<br> 1382 Zru§enV odv.z Ioteril' pod.her kromé
1511 Dan 2 nemovitosti
<br> 1012
2310
2321
3314
3341
3349
3412
3613
3632
3639
3725
3745
5512
6171
6310
6330
<br>
<br> 8115
<br>
<br>
<br> DANové PRUMV ( souéet za tfidu 1)
<br> 4111 Dotace na volby
<br> 4112 Transfer 2 KUJMK v ra'mci SPV
4116 Transfer 2 uradu pra’ce
<br> 4122 |Ni.transfer od krajfl
<br> 4222 Inv.Transfer od krajfi
<br> DOTACE (souéet na tiidu 4)
Pronéjem pozeka'J
<br> PFijmy z poskytova’nl’ sluieb a vyrobkfz
Odvédém’ odpadnl’ch vod - stoEné
Pfiljéovné v knihovné
<br> Hla'éenl’ mistm’m rozhlasem
<br> Predplatné zpravodaje obce
Sportovnfzart’zeni v majetku obce
PFI’jmy z pronéjmu nebyton/ch prostor
Pohfebnictvu’ ~ pronéjem hrobfl
Komunélm’ sluiby a azemnl' rozvoj j.n <.>
Vyuil’va'nl' a zne§kodfiovéni kom odpadfi
PFI’jem za sluiby seEenI’trévy
<br> Poiérni ochrana - dobr.Ca’st
<br> Cinnost mistnl’ sprévy
<br> Prijmy a deaje z L'Jvér finané operacf
PFevody vlastnl'm fondfim v rOZszlZIJIK
OSTATNi PfiiJMY
<br> PRHMY CELKEM
<br> Zména stavu krétkodobY/ch prostredkfl na BU
<br> - Pfiumv CELKEM s FINANcovAmM
<br> Vyvé§enoz 77/!fl/f
<br> Sfiato: 1.4.2019
<br> Vyvéieno na sténkéch www.74/6/47
snato z www.411fl7
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Schvélenv Névrh rnzpoétu
rozpotet 2017 plnénl 2017 na rok 2018
<br> 674 400 836 000 780 000
20 300 22 600 18 000
77 900 78 700 73 000
820 100 837 900 820 000
308 000 308 000 308 000
1 530 400 1 696 500 1 550 000
0 22 300 10 000
140 100 126 200 126 200
10 200 10 300 10 300
2 000 1200 1 100
1 500 600 1 500
0 16000 11 500
17 300 S 200 O
550 200 514 400 386 400
4 152 400 4 475 900 4 096 000
0 24 100 26 300
62 400 62 400 67 300
180 000 132 000 0
0 85 000 O
0 250 000 0
242 400 553 500 93 600
51 500 60 200 61 000
1 000 1 000 4 000
12 300 11 500 12 000
500 600 600
800 1000 1300
1 600 1 600 1 600
4 100 10 500 10 500
147 300 147 200 147 200
12 000 20 500 15 000
16 000 583 400 16 000
51 700 49 100 51 700
100 100 100
0 13200 14000
16 000 3 300 16 000
2 500 1 700 1 800
<br> 0 5 600
317 400 910 500 352 800
4 712 200 5 939 900 4 542 400
4 003 400 -1 780 800 6 000 000
8 715 600 4 159 100 10 542 400
<br>
<br>
<br> Otisk razitka:
<br> Vladimir Kudliéka,v.r <.>
starosta obce
7 // f,” A,<.> V
<.> fiwz / [/1

Načteno

edesky.cz/d/1469491

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz