« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Návrh rozpočtu obce Topolany na rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

86/2018/2

OBEC TOPOLANY Na’vrh rozpoétu na rok 2018
<br> Schvéleny’ Skuteéné plnénl’ Na'vrh rmpoétu na
Paragraf VVdaje rozpoéet 2017 2017 rok 2018
<br> 1014 Zemédélstvi — deratizace 8 000 7 800 8 000
<br> 2212 Silnice 240 000 51 100 2 000 000
<br> 2219 Doprava-ostatnl' zéleiitosti pozem.komunikaci 320 000 18 800 350 000
<br> 2221 Provoz veFejné dopravy 19 000 O 0
<br> 2292 Doprava-dopravni obsluinost 0 16 200 16 600
<br> 2310 Vodovodni Féd -vodérenské infrastruktura 2 387 200 35 500 1 300 000
<br> 2321 Vodnl’ hospodéFstvi - vypouéténl’ odpadnl'ch vod 70 000 21 200 21 500
' 2333 Studie na vodnl' plochy 30 000 100 30 000
3111 Neinvestiéni transfery cizim 0 3 000 3 000
3314 Kultura — knihovna 146 200 185 600 127 000
3319 Kultura - vedenl’ obecni kroniky 9 600 0 9 600
3326 Ochrana pamétek 20 000 8 300 15 000
3341 Sdélovaci prostFedky - mistni rozhlas 15 100 3 200 39 900
3349 Sdélovaci prostfedky - mistm' zpravodaj 2 900 3 200 3 000
3399 Ostatnl' zéleiitosti kultury - kulturm’ akce 60 000 60 200 42 500
3412 Sportovnl’ zaFI’zenI' v majetku obce 48 000 38 500 43 600
3419 Ostatm’ télovahovné Einnost 4 000 1 400 4 000
3429 Ostatm’ zéjmové éinnost 28 000 5 000 50 000
3631 Komunélnl’ sluiby - veFejné osvétleni 40 000 47 100 37 100
3632 Komunélm’ sluiby - pthebnictvi 170 000 11 000 12 500
3639 Komunélni sluiby a L'Azemni rozvoj j.n.2 155 000 1 304 000 1 854 100
3721 Sbér a odvoz nebezpeény’lch odpadfl 7 300 12 800 12 800
3722 Sbér a odvoz komunélnich odpadfl 40 000 213 500 230 000
3723 Sbér a odvoz ostatnl’ch odpadfi 210 000 0 26 700
3745 Ochrana pFI'rody - péée o vefejnou zelefi 350 000 213 300 220 500
4312 Sociélm’ sluiby 600 600
4329 Sociélnl’ péEe 2 000 2 000
4349 Sociélm’ péée a pomcc ost.skupiném obyvatel 12 000 10 000
5212 Ochrana obyvatel 10 000 12 000
5512 Poiérni ochrana 137 500 157 500
6112 Zastupitelstvo obce 716 400 639 600
6114 Volby do Parlamentu O O
6118 Volby prezidenta CR 0 26 300
6171 Cinnost ml'stnl' sprévy 1 125 000 2 902 500
6310 FinanEnI’ operace - bankovni poplatky 13 000 13 500
6330 PFevody vlastnl'm fondOm v rozp.Uz.L]r.0 0
6399 Ostatnf finanénl' operace 308 000 308 000
6402 Finanénl' vypof'édénl’ minuIY/ch let -vratka 10 800 13 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 165 900
482 100
11 200
O
<br> 901 200
13 500
5 600
308 000
10 800
<br>
<br>
<br>
<br> WDNE CELKEM
<br>
<br> 8 715 600 4 159 100 10 542 400
<br>
<br> Vyvééeno: 15.1.2018 Otisk razn’tka:
<br> Sfiato: 1.4.2019 Vladimir KudIiéka,v.r <.>
Vyvééeno na sténkéch www.15.1.2018 starosm obce /
<br> Sfiato 2 www.1.4.2019,4 7
<br>
<br> Q“ [wig/[,5 4t

86/2018/1

OBEC TOPOLANY Névrh rozpoEtu na rok 2018
<br> Schvéleny Skuteéné plném’
Paragra Poloika PFijmy rozpoéetzou 2017
<br> 1111 Dafi z pFI’jmu fyzyckych osob placené pia'tci 674 400 836 000
1112 Dafi z pFI’jmu fyzicky’lch osob placené poplatnl’ky 20 300 22 600
1113 Dafi z pFI’jmu fyzicky’lch osob vybl’rané sréikou 77 900 78 700
1121 036 z ph’jmu prévnickY/ch osob 820 100 837 900
1122 Dafi z pFI’jmu prévnickY/ch osob za obce 308 000 308 000
Dafi 2 pFidané hodnoty 1 530 400 1 696 500
1334 Odvody 2a odnéti pfldy ZP—F O 22 300
1340 Poplatek za komunélni odpad 140 100 126 200
1341 Poplatek 2e p50 10 200 10 300
1343 Poplatek za uil’vénl’ verejného prostranstvf 2 000 1200
1361 Sprévm’ poplatky 1 500 600
Dafi z hazardnl’h her 0 16000
1382 Zruéeny odv.z Ioteril’ pod.her kromé 17 300 5 200
1511 Dar'1 z nemovitosti 550 200 514 400
DANovE PRI’JMV ( souéet za tridu 1) 4 152 400 4 475 900
4111 Dotace na volby 0 24 100
4112 Transfer 2 KUJMK v rémci SPV 62 400 62 400
4116 Transfer 2 uradu pra’ce 180 000 132 000
4122 |Ni.transfer od krajfl 0 85 000
4222 Inv.Transfer 0d krajfl 0 250 000
DOTACE (souéet na trfdu 4) 242 400 553 500
Prona’jem pozemkfl 51 500 60 200
PFijmy z poskytovénl' sluieb a erobkfi 1 000 1 000
Odvédém’ odpadnl’ch vod — stoéné 12 300 11 500
Pfljéovné v knihovné 500 600
Hlé§eni mistnim rozhlasem 800 1000
PFedplatné zpravodaje obce 1 600 1 600
Sportovni zaFfzenI' v majetku obce 4 100 10 500
PFI’jmy z pronéjmu nebytchh prostor 147 300 147 200
Pthebnictvi — pronéjem hrobL'J 12 000 20 500
Komunélm’ sluiby a Illzemnl' rozvoj j.n.16 000 583 400
Vyuil’vénl’ a zneékodfiova’m’ kom odpadfil 51 700 49 100
Prijem za sluiby seéenl' trévy 100 100
Poia’rnl’ ochrana — dobr.Cést 0 13200
Cinnost ml’stnl' sprévy 16 000 3 300
PFijmy a vydaje z flvér finané operaci 2 500 1 700
PFevody vlastnl'm fondCIm v rozpilulr.O S 600
OSTATNf PfiiJMv 317 400 910 500
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PRHMY CELKEM
Zména stavu krétkodochh prostredkfl na BO
<br> 4 712 200
4 003 400
<br> 5 939 900
-1 780 800
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvé§enoz 15.1.2018 Otisk razitka:
Shato: 114.2019
Vyvé§eno na sténkéch www.15.1.2018
<br> Sfiato 2 www.1.4.2019
<br> starosta obcg’
<,> 4 7,/
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Na’vrh rozpoétu
na rok 2018
<br> 780 000
18 000
73 000
<br> 820 000
<br> 308 000
<br> 1 550 000
<br> 10 000
126 200
10 300
1 100
<br> 1 500
11 500
0
<br> 386 400
<br> 4 096 000
<br> 26 300
<br> 67 300
<br>
<br>
<br> 93 600
61 000
4 000
12 000
600
1300
<br> 1 600
10 500
147 200
15 000
16 000
51 700
100
14000
16 000
1 800
<br> 352 800
<br> 4 542 400
6 000 000
<br>
<br> PRIJMV CELKEM s FINANcovANI’M 8 715 600 4 159 100 10 542 400
<br> Vladimir KudliEka,v.r <.>
<br> /,/
<br> W M "1/

Načteno

edesky.cz/d/1469489

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz