« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Obecně závazná vyhláška obce Topolany č. 1 o místnímpoplatku za provoz systému shromažďování.,sběru, přepravy, třídění, odpadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Obec Topolany
<br> Obecně závazná vyhláška obce Topolany &.1/2017 o místním ppplatku za provoz systému shromažďování,sběru <,>
<br> přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Topolany se na svém zasedání dne 13.12.2017 usnesením (3.16 usneslo vydat na základě š 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a vsouladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.1282000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů.tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Topolany touto vyhláškou zavádí mistni poplatek za provoz systému shromažďování,sběru.přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1
<br> Čl.2 Poplatník (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy.třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platígz a) fyzická osoba.1.která má v obci trvalý pobyt,2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinou na území České
<br> republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <.>
<br> 3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
<br> 4.které byla udělena mezinarodni ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům.ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-Ii ke stavbě určené
<br> 1 5 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb.<.> o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> %zákon o místních poplatcích") 5 10b odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> E\)
<br> (2)
<br> (5)
<br> (6)
<br> (1)
<br> k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící vrodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek
<br> platí.3
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,případně doložit existencí skutečností zakládajících nárok na osvobozeni nebo úlevu od poplatku <.>
<br> Poplatník dle čl.2 odst.1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno.popřípadě jména,a příjmení,místo pobytu,popřípadě další adresy pro doručování <.>
<br> Poplatník dle čl.2 odst.1 písm.b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné čislo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; neni-lí stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným čislem,uvede poplatník parcelní číslo pozemku,na kterém je tato stavba umístěna.V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby,ve které se byt nachází,a číslo bytu,popřípadě popis umístění v budově,pokud nejsou byty očíslovány <.>
<br> Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti vdůsiedku změny pobytu nebo vdůsiedku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu <.>
<br> Poplatník,který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace.uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování“
<br> Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,kdy nastala.5
<br> či.4 Sazba poplatku Sazba poplatku činí 420,- Kč aje tvořena: a) z částky 66,- Kč za kalendářní XXX a b) zčástky XXX,- Kč za kalendářní rok.Tato částka je stanovena na základě
<br> skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok <.>
<br> Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 119 503,Kč a byly rozůčtovány takto:
<br> 5 10b odst.2 zákona o místních poplatcích 5 14a odst.2 zákona o místních poplatcích 5 14a odst.3 zákona o místních poplatcích
<br> (3)
<br> (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> Náklady 119 503,- děleno 338 (326 osob s pobytem na území obce + 12 staveb určených kindivíduální rekreaci,bytů a rodinných domů,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 353,55- Kč,zaokr.354,- Kč.Tato částka je stanovena jako sazba poplatku dle čl.4 odst.1 písm.b) vyhlášky <.>
<br> V případě změny místa pobytu fyzické osoby,změny vlastníctví stavby určené kindivíduální rekreaci,bytu nebo rodin...

Načteno

edesky.cz/d/1469487

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz