« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Topolany na období 2019 - 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

80/2017/2

Névrh stfednédobého vyhledu musi by’t sledovén a na zékladé vyhodnocem’ stledkfi,musi byt akrualizovén.aby mohI
<br> objektivné a co nejpi'esnéji vystihnout moiny vyvoj hospodai'eni oboe <.>
<br> Pokud obec Topolany zachové trend rozvoje v obdobnych mezich a bude pravidelné vénovat pozomost kaidoroém’ analyze
<br> vydajfi,nemflie dojit k zadluienosti a ohroiem’ hospodai‘em’ obce Topolany <.>
<br> V Topolanech,dne 7.12.2017
<br>
<br> Vladimir Kudliéka
<br> starosta oboe
Vyvééeno: 7.12.2017
<br> Shato:
<br> Schvéleno zastupitelstvem obce dne:

80/2017/1

Névrh stf'ednédobého vyhledu rozpoétu obce Topolany na obdobi 2019-2020
<br> CI'lem stfednédobého rozpoétového vy'IhIedu je usnadnit fizeni hospodafem' obce.urychlit tvorbu rozpoétu na nésledujici rok
a ukézat objem volnych finaném’ch prostfedkfi.které obec mfiie vyuiit ke kryti svjlch zaimérfl1
Béiné pfijmy a béiné vydaje stiednédobého rozpoétového vyhledu rostou vyvojem ekonomiky.Do stfednédobého vyhledu
rozpoétu nejsou zahmuty investiéni dotace a finanéni prostfedky ziskané 2e stétnich fondfi,instituci EU <,>
V Uzemm’m plénu obceje zaélenéna vystavba rodinnych domfl,Obec nadéle podpofi vystavbu RD 21 vybudovéni
infrastruktury <.>
Kapitélové vydajove' poloiky (investiém’ akce)jsou v letech 2019—2020 v rozpoétove’m vyhledu zahrnuty:
rok 2019 - oprava budovy byvalé §koly
- ~ oprava stévajici kanalizaém’ sité
rok 2020 - oprava chodm’kfl v obci
- opravy komunikace v obci
<br> Vzhledem ke skuteénosti,Ze vy§i vétéiny béinych pfijmfi nemfiie obec ovlivnit vfibec.nebojen ve velmi male’ mife,a obec
potfebuje investovat vét§f objem finanénich prostfedkfi.Je nume’ vyuiit jinych zdrojfi a moinostx’:
<br> 0 hledéni fispor na strané béinych vyidajfi
<br> 0 prodej majetku — nevyuiity majetek
<br> - ziskéni investiénich dotaci ze stétm’ho rozpoétu.stémich fondfl éi jinych instituci EU <,>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Text rok 2019 rok 2020
K1? K6
<br> Ti‘ida 1 Dafiové pfijmy 4 081 600,00 4 449 100,00
TFida 2 Nedal'lové ph’jmy 331 400,00 350 200,00
Ti'ida 3 Kapitélové pf‘ijmy 1 558 500,00 1 212 100,00
Tfida 4 Pfijaté dotace
<br> Ph’jmy celkem 5 971 500,00 6 011 400,00
Th’da 8 Finaném’ prostl‘edky z minulych let 4 740 300,00 4 788 600,00
<br> Pfijmy celkem s financova’lnim 10 711 800,00 10 800 000,00
Th’da 5 Béiné neinvestiém’ vy'Idaje 6 201 100,00 6 400 000,00
Tfida 6 Kapitélové / investiéni/ vydaje 4 510 700,00 4 400 000,00
<br> Vy’ldaje celkem 10 711 800,00 10 800 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Névrh stfednédobého vy'hledu pfedpokléda’ financovém’ vydajfl pfedevéim z rozpoétovy’ch zdrojfi obce a s dofinancoveinim
z dotaém’ch,poph’padé z fivérovych zdroj f1,jejichi objem bude V rémci sestavovém’ roénich rozpoétfl upfesfiovén <.>
<br> Névrh stfednédobého vyhledu nelze povazovat za dokumentjednorézovy a koneény,ale pfedpoklédai se i nadéle jeho
aktualizace v névaznosti na nové podminky,jak v oblasti Zdrojfi.tak potfeb vy'dajové strénky rozpoém
<br> Névrh stfednédobého vyhledu musi byt sledovén a na zékladé vyhodnocem’ vysledkfi,musi byIt aktualizovén,aby mohl
<br> objektivné a co nejpfesnéji vystihnout moiny vyvoj hospodafeni obce <.>
<br> Pokud obec Topolany zachové trend rozvoje v obdobnych mezich a bude pravidelné vénovat pozomost kaidoroénl’ analyze
<br> vydajfi,nemfiie dojit k zadluienosti a ohroieni hospodafeni obce Topolany <.>

Načteno

edesky.cz/d/1469485

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz