« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Nařízení obce Topolany č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Obec Topolany
<br> Nařízení obce Topolany č.1/2017 kterým se vydává tržní řád
<br> Zastupitelstvo obce Topolany se na svém zasedání dne 28.června 2017 usnesením č.14 usneslo vydat na základě š 18 odst.1 a 3 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s & ll odst.l,& 102 odst.2 písm.d) a odst.4 a 5 84 odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ( obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení
<br> Cl.1 Místo pro nabídku,prodej zboží,poskytování služeb (1) Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona -1 nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na tomto místě : 0 Na parkovišti před prodejnou potravin p.č.1496/ l„ po zaplacení příslušných poplatků,dle platné vyhlášky o místních poplatcích
<br> Cl.2 Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti místa pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb (1) Kapacita tržního místa je stanovena na jedno prodejní místo,toto však nesmí přesáhnout vyznačený prostor — viz příloha <.>
<br> (2) Tržní místo musí být vybaveno tak,aby byl zajištěn řádný a nerušený provoz,musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy — zajišťuje prodej ce.( pult,zrcadlo,stolička - dle druhu prodej e) <.>
<br> Cl.3 Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místě pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb (1) Tržní místo může být provozováno po XXXX XXX mimo neděli a státních a ostatních svátků -X a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržním místě je od 08:00 do 18:00 hodin <.>
<br> Cl.4 Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti místa pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb Provozovatelé,prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místě pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni: a) zabezpečovat čistotu prodejního místa <,>
<br> b) k nabídce zboží,jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místo k tomu určené <.>
<br> Cl.5 Pravidla k zajištění řádného provozu místa pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb Provozovatel místa pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb je povinen: dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje <.>
<br> Cl.6
<br> Zakázané formy( druhy) prodeje zboží a poskytovaných služeb (1) Na celém území obce Topolany je zakázán tzv.podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.(2) Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb,kdy je bez předchozí objednávky v bydlišti fyzických osob anebo v sídle právnických osob nabízeno a prodáváno zboží či služby.(3) Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce,závěsného pultu,ze zavazadel,tašek,apod.) nebo přímo z ruky,bez ohledu na to,zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě <.>
<br> Čl.7 Druhy prodeje zboží a poskytování služeb,na které se toto nařízení nevztahuje Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech,sportovních,kulturních nebo jiných podobných akcích <.>
<br> Čl.8 Závěrečná ustanovení (1) Práva a povinnosti prodejců zboží,poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nej sou tímto nařízením dotčena.(2) Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem 20.července 2017 <.>
<br> XXXXXX XXXXX,* XXXXXXXX XXXXXXXX místostarostka starosta obce Vyvěšeno na úřední desce dne: X.07.2017 Vyvěšeno na el.úřední desce dne: 15.l 1.2017 Vyvěšeno na webových stránkách dne: 4.07.2017 Sejmuto z úřední desky dne: 2017
<br> -1 Zákon č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ -2 Zákon č.245/2000 sb <.>,o státních svátcích,o ostatních svátcích,o významných dnech a 0 dnech pracovního klidu,ve znění pozdějších předpisů

Načteno

edesky.cz/d/1469482

Meta

Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz