« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

57/2017/2

'TopolanyuOlDoIeial Miloslav Fuéfkova 24,Hodonl’n 1083392712 1 1 273 orné pfida Topolany u 422
‘Topolany u OI Dmeial Miloslav Fuéikova Z4,Hodonl'n 1083392712 1 1 97 ostatm‘ plou‘iné plocha Topolany u 422
<br> 7 wiflwo/s f4“ ? Mm
49240.~ 64 71,<.> mm

57/2017/1

GRAD PRO ZASTUPovANi STATu VE VECECH MAJETKOWCH
BASINQVO NABREZI 690/42,128 00 Now; MESTO,PRAHA 2
UZEMNI PRACOVISTE BRNO
<br> ODBOR ODLOUCENE PRACOVISTE WSKOV <.>
MASARYKOVO NAMESTI 165/16,682 01 WSKov
<br> Ill|||||l||||1||lil||1blllllll|||||1l||l|l|||l||l||||||||||||||l|IIIII
<br> 5896/BW/2017~BVYM
<br>
<br>
<br> Obec Topolany VAS DOPIS ZN.:
<br> 51 <.>
PRIJATO DNE <.>
<br> 68201 Topolany
NASE C.J.: UZSVM/BW/6173l2017-BWM
WRIZUJE: Mackové Hana
UTVAR: oddélenf Hospodai‘eni s majetkern
TELEFON: +420 737 281 435
EMAIL: Hana.Mackova@uzsvm.cz
DAT.SCHRANKA: rq6f39a
DATUM: 26.9.2017
<br> Zédost o vyvééeni seznamu nedostateéné identifikovaného vlastnika na fifedni desce
VéZené pani starostko,véieny pane starosto <,>
<br> v souladu s §§ 64 a 65 katastrélniho zz‘akona Vém zasiléme aktualizovany seznam nemovitosti <,>
u nichi neni osoba dosud zapsané v katastru nemovitosti jako vlastnik nebo jiny oprévnény
oznaéena dostateéné uréité,aktualizovany k datu 1.8.2017 <.>
<br> Zédéme Vés o vyvééeni seznamu na L'n‘edni desce Lifadu a na webovych strénkéch obce.V této
souvislosti Vés zdvofile iédéme,pokud nemé Vaée obec dostateény prostor na zvefejnéni
seznamu na Ofedné desce,je nutné zde umistit minimélné vyzvu generélniho Feditele UZSVM <,>
které obsahuje zékladni informace,a to do 31.12.2023 <.>
<br> Nepodafi-Ii se vlastnika zjistit a ubéhne-Ii Ihl'Jta podle obéanského zékoniku,mé se 2a to <,>
ie nemovitost je opuéténé.Toto ustanoveni zékona vychézi ze skuteénosti,ie k vlastnictvi
takchh nemovitosti se dlouhodobé nikdo nehlési,neplati z nich dané,nepeéuje o né,a tak Ize
pfedpoklédat,2e tyto osoby nevykonévaji vlastnické prévo ke svym nemovitostem
ve smyslu § 1050 odst.2 nového obéanského zékoniku.Po uplynuti 10 let (t.j.k datu
31.12.2023) nevykonévéni vlastnického préva se nemovitost povaiuje za opu§ténou a stéva’ se
vlastnictvim stétu <.>
<br> Dékujeme za spolupréci <.>
S pozdravem
<br>
<br>
Ing.Martin Hofava
Feditel odboru
Odlouéené pracovi§té Vyékov
<br> Doélodne: 29 L9 213” ;
<br> (SEW/P” plf 7/]! /fl 173; <.>,nak:
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> W7

Načteno

edesky.cz/d/1469480

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz