« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

53/2017/4

Obec Topolany
<br> °° HlllllllllllHIIlllllllll||l|||||1|||||1|1||||1l||||||l||||l|l||||||1
<br> PRUVODKA ELEKTRONICKEHO PODANi TCVPxoozeuw
<br> Datum podéni: 14.09.2017 13:45:11 EL.PODATELNA: Obec Topolany
<br> Véc: Névrh opatFeni obecné povahy ldentifikétor el.podénl': TCVPOCD7OOR9
PFedmét: Névrh opatfeni obecné puvahy
<br> Poznémka: Datum doruéeni: 15.09.2017 08:53:13
Datum ze dne: 14.09.201713:45:11
<br> Odesilatel: Ministerstvo zemédélstvi,Téénov 65/17,Stav e|.podénf: Podéno
“705 Pram“ Datum zpracovéni: 15.09.2017 08:53:39
<br> ID DS odes; yphaaxB Zpracoval: Zemanové Iva,Obec Topolany_ref1
<br> Poéet pFiloh 2 Wsledek zpracovéni: podém’ pfijato - épatny podpis
dokumentu:
<br> Seznam el.ds_503798039.zfo; Rozdélovnik.pdf; Podpis: Neplatny podpis
souboru: 55197_2017_MZE.16212.pdf; Ovéfeni: Odvoléni certifikétu - nejsou
<br> Rozdélovnikpdfitst dostupne’ informace o udvoléni
cenifikétu z doby platnosti certifikétu
<br> Datum ovéfeni: 15.09.2017 08:53:39
<br> Pfidéleno: Obec Topolany Casové razitko: Ovéfeno
Ovéfeni (as.r.: OK
<br> Damm a podpis zpracovatele:
<br> Doélodne: 15 [jg 2017.<.> <.>
<br> (3.1.<.>
”A l
<br> Pffloha:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

53/2017/3

Vyvééeno dne 14.9.2017,64'.55197I2017-MZE-16212
<br> Ciadopc‘rfl
OBEC Tflfifliwfim‘f
”MW“ Zpracovatel‘
3 V’” <.>,<.> /’
<br> 7724mm.<.> /7 (2,gm»; Desmdne- 15.09.017 M
f / C}; mfflflfifl W7?— ‘ Uirznak:
<br> / A 4/.<.> :fl/,<.> ‘x
<br> 67/74 ‘10 1' I Prnoha;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.d.<.>.<.>.f.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.!
<br>
<br> 55197/2017-MZE-16212 3

53/2017/2

Zminénou kalamitou jsou nejvice postiieny smrkové a borové porosty,proto se nah’zeni
vztahuje pouze na dFeviny rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) <.>
<br> YZhledem k tomu,ie'ka’lamitnl’ situace v lesich se ty'ké v rflzné mI'Fe prakticky oelého l'Jzemi
Ceské republiky.je orgénem stétni sprévy lesfl,vécné pFisluénym k naFizenI’ opatFeni
Ministerstvo zemédélstvi,a to podle ustanovem’ § 49 odst.2 pism.a) lesniho za’kona <.>
<br> Nahodilé téiby budou véemi vlastniky last) i nadéle plynule zpracovévény tak,jak to
pfedpoklédé ustanoveni § 33 odst.1,véta prvé,lesniho zékona <.>
<br> Zpracovénim nahodilych téieb se v rémci tohoto opatFeni rozumi vytéienl' stromfl
napadenYch hmyzimi §kfldci,ale i stromfl poékozenych (polomfl),vyvrécenYch apod <.>,a déle
véasné provedeni opatfenl’ vedoucich kuéinnému zahubeni podkorniho hmyzu (kflrovcfi) <,>
ktery se pod kfirou napadenych stromfl vyviji <.>
<br> Realizaci tohoto opatfeni vcelém rozsahu je vlastnik Iesa povinen zabezpeéit ve
stanoveném terminu bud‘to vlastnl'mi silami a prostfedky,nebo smluvné zajiéténflmi
dodavatelskymi kapacitami <.>
<br> Ad 2)
<br> Opatfeni ad 1) se nevztahuje na Iesy na L'Jzeml' nérodnich parka a jejich ochrannYch pésem <,>
které jsou v pflsobnosti Ministerstva iivotniho prostfedl' <.>
<br> OpatFeni ad 1) se nevztahuje na téiby mimofédné [§ 2 pism.o) Iesniho zékona] a rovnéi na
téibu vénoénl’ch stromkfl <.>
<br> Ad 3)
Platnost opatfem’ obecné povahy se stanovi v pfipadé odstavce 1 pism.a) do 31.prosince
2017,naFl’zeni uvedené v odstavci 1 pism.b) plati do 31.bfezna 2018 <.>
<br> Ad 4)
<br> Opatfeni obecné povahy nabyvé podle ustanoveni § 173 odst.1 sprévnl’ho Fédu L'Jéinnosti
dnem vyvééeni vel‘ejné vyhlééky,a to zdL‘Jvodu hrozby véiné fijmy veFejnému za’jmu
pfedstavované daléim §1Fenim kalamitné pfemnoieného podkorniho hmyzu vaipadé,2e
nedojde ke zpracovéni nahodilych téieb v uvedenych terminech <.>
<br> Névrh pouéeni:
<br> Podle ustanovem’ § 172 odst.5 sprévniho Fédu mohou proti tomuto névrhu opatfenl’ obecné
povahy podat vlastm’ci lesfl pisemné odflvodnéné na’mitky,a to ve Ihflté 30 dnL'J ode dne
zvefejnéni tohoto névrhu.Némitky se podévaji k Ministerstvu zemédélstvi.Odboru
hospodéfské apravy a ochrany lest“) <.>
<br> Névrh fiéinnosti:
<br> Toto opatFeni obecné povahy nabyvé l'Jéinnosti dnem vyvééeni veFejné vyhlééky (§ 173 odst <.>
1 sprévniho I‘édu) <.>
<br> lng.Petr Bureé Otisk ufednl'ho razitka
Feditel odboru
<br> v z.Ing.Franti§ek Pa'sek
<br> 55197/2017-MZE-16212 2

53/2017/1

5519712017-MBE-15212
<br> IlllllllllillimlIlliflllllllll
<br> 000275431527
<br>
<br> Ministerstvo zemédélstvi
Odbor hospodéfské L'Jpravy a ochrany lesfl
<br> VEREJ NA VYHLASKA
<br> NAVRH OPATfiENI’ OBECNE POVAHY
<br> Ministerstvo zemédélstvi jako Listfedm' orgén stétni sprévy Iesfl,vécné pfisluény podle
ustanoveni § 49 odst.2 pism.a) zékona é.289/1995 3b <.>,0 Iesich a o zméné a doplnénl’
nékterych zékonfl (lesnl’ za’kon),ve znéni pozdéjfiich pfedpisfl (déle jen,<,> |esn|’ zékon“) <,>
vydévé s odkazem na ustanoveni § 171 a nésl.za’kona é.500/2004 5b <.>,sprévni féd,ve
znénl’ pozdéjél'ch pFedpisfl,na’sledujl'ci
<br> opatFeni obecné povahy:
<br> 1.Ministerstvo zemédélstvi podle ustanoveni § 32 odst.2 pism.a) lesniho zékona nafizuje
vlastnikfim lest: na UZemi Ceské republiky - v lesnich porostech dfevin rodu smrk (Picea
spec.) a borovice (Pinus spec.)
<br> a) zastaveni jinych téieb nei téieb nahodilych <,>
<br> b) zpracova’ni téieb nahodiIX/ch,vzniklych ke dni Uéimosti tohoto opatFenI’ <.>
<br> 2.Nafizeni uvedené v odstavci 1,se nevztahuje na |esy na flzemi nérodm’ch parkl‘] a na lesy
v jejich ochrannych pa‘smech,a déle na téiby mimofa’dné <.>
<br> 3.Nafizenl’ uvedené vodstavci 1 pI’sm.a) plati do 31.prosince 2017,nafizeni uvedené
v odstavci 1 pism.b) platl’ do 31.bfezna 2018 <.>
<br> 4.Toto opatfenl’ obecné povahy je zévazné ode dne nabytl' jeho LIIéinnosti <.>
<br> Névrh odflvodnéni:
<br> Nepfiznivé klimatické podml’nky,zejména dlouhodoby sréikovy deficit,pfivodily oslabenl’
vitality a odolnosti zvléété jehliénatjlch lesnich porostfl prakticky na celém Uzemi Ceské
republiky.To mé za na’sledek pfemnoieni hmyzich ékfldcfi lesnich porostfl (podkornl’ho
hmyzu).které v nékterSIch krajich doséhlo iii kalamitnl’ho stavu.Cést L'Izemi Ceské republiky
byla navic pied neda’vnem postiiena vétrnou smrétl’,které mé rovnéi za nésledek rozsa’hlé
kalamitni poékozem’ Iesnich porostfl <.>
<br> Ad 1)
<br> Rozsah pfemnoienl’ hmyzich ékfldcfl Iesm’ch porostLZI a vétrné kalamita jsou mimofédnymi
okolnostmi,resp.nepFedvidanYmi ékodami ve smyslu ustanoveni § 32 odst.2 lesniho
zékona.Za takové situace je orgén stétnl’ sprévy lest: oprévnén nafi'dit viastnikflm lest“;
opatFem' kodstranéni nebo ke zmirnéni jejich nésledkfl,v dané souvislosti konkrétné
zastaveni jinych téieb,nei téieb nahodichh [§ 32 odst.2 pism.a) lesniho za’kona] a
stanovit rozsah a termin jejich zpracovénl’ <.>

Načteno

edesky.cz/d/1469479

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz