« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Závěrečný účet Svazku obcí Ivanovická brána za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

39/207/10

PRiLOHA B
vypoéel ukazatelfl podle ustanoveni § 10 odstA pism.b) zékona 420/2004 Sb <.>
<br> Svazek obcl’,<,> lvanovické bréna,svazek obci"
Palackého nérn.796(11,683 23 lvanovice na Hané
16: 71212108
<br>
<br>
<br> I.Podil pohleda’vek na rozpoétu A x 100 “/11 0,00
B
A = Rozvaha - éést aktiva A/IV 51.3 (NETTO) '> stav k 31.12.2016 0,00
Rozvaha - Eést aktiva B/l1sl,3(NETTO} stav k 31.122016 0,00
celkem 0,00
B = Ph’jmy celkem po konsolidaci 229 538,40
Zisk p0 zdanéni z hosgodéfské Einnost 0,00
celkem 229 638,40
" jedné se pouze o dlouhodobé pohledévky splamé v prflbéhu roku 2017
Dlouhodobé pohledévky celkem éini 0,00
ll.Podll zévazkfl na rozpoétu C x 100 % 0,00
B
C = Rozvaha - éést pasiva D/Il SH '1 stav k 31.122016 0,00
Rozvaha - éést pasiva D/IH SL1 stav k 31.12.2016 0,00
celkem 0,00
<br> ” jedné se pouze o dlouhodobé zévazky splatné v prflbéhu roku 2017 s vylouéenim Llétu 472
Dlouhodobé zévazky ce1kem éini 0,00
<br> Ill.Podil zastaveného majetku na celkovém majetku L'Izemniho celku
<br>
<br> D x 100 % 0,00
E
D = Zastaveny’ movity a nemovity majetek dle inventurnl’ch soupisfl a analytickych 0610 <,>
pfl'padné operativni evidence.doloieny vypisem 2 LV a L‘Ivérsmlouvami (BRUTTO)
stav k 31.12.2016 0,00
<br> E = Rozvaha » éést sta'lé aktlva A SL1 (BRUTTO) stav k 31.12.2016 798 054,05

39/207/9

Pfiloha A
<br> Pi‘ehled prévnich piedpisfi,jejichi snulad spl’ezkoumévanim Ilospodal‘enim auditor
ovéFH
<br> PFi provédém’ pf‘ezkouméni hospodaf‘em’ auditor posuzuje soulad 1105podaf‘eni nejménés
nésledujicimi prévm’mi pfedpisy popf‘jejich vybmnymi ustanovenimi:
<br> zdkoncm C‘.420/2004 5b <.>,0 pf‘czkoumévzini hospodafcm’ fizcmm’ch samosprdvnych cclkfx u
dobrovolnych svazkfl obci.ve zném’ pozdéjéfch pfedpisfi <,>
<br> vyh1é§kou é.5/2014 5b <.>,0 zpfisobu.lerminech a rozsahu L'Idajfl pf'cdklédanych pm
hodnocem’ plném' sta’tm’ho rozpoétu.rozpoétfl slétm’ch fondfi.rozpoétfi fizemm’ch
samosprévnych cclkfl.rozpoétfi dobrovolnj'ch svazki‘l obci a rozpoétfi Regionélnich rad
regionfi soudrinosti <.>
<br> Zékonem 6.89/2012 5b.<.> obéansky zz'tkonl'k <,>
<br> zékonem 6.90/2012 8b <.>,0 obchodm'ch spolcénostech a druistvech (Zékon 0 obchodnich
<br> korporacx’ch)
<br> zékonem é.262/2006 51).<.> Zékom’k préce,ve znénl' pozdéjéich pf‘edpisfl
<br> zékonem é.250/2000 8b.<.> 0 rozpoétovych pravidlech Lizemm'ch rozpoétfi.ve zném'
<br> pozdéj§fch pl‘edpisfl,a souvisejicimi provédécimi prévnimi pfedpisy:
<br> - vyh1é§kou é.323/2002 81) <.>,o rozpoétove’ sk1adbé,ve zném’ pozdégE/ch pl‘edpisfl <,>
<br> zékonem é.563/1991 51) <.>,o (afielniclvi.ve zném’ pozdéjél’ch pl‘edpisfi.a souvisejicimi
<br> provédécimi prévm’mi piedpisy:
<br> ~ vyhlé§kou é.410/2009 8b,<,> kterou se provédéji nékteré Llstanoveni zékona é.563/1991
51) <.>,o fiéeufictvf.ve znénl’ p02déj§ich pf'edpisfi,pro nékteré vybrané L'léelnijednolky <,>
<br> — vy111é§kou ('2.383/2009 8b <.>,0 L’Iéetm’ch zéznamech v technické formé vybranych
fiéetm’ch jednotek ajejich pfedz’wéni do centrélnfho systému uéetnich informaci stétu a
o poiadavcich na lechnické a smiéené formy (léetm'ch zéznamfx (technické vyh1é§ka o
fiéetnich zéznamech) <.>
<br> — éeskyImi L'léetm'mi standardy pro nékleré vybrane’ L'Iéeml'jednotky,klere’ vedou L'léetniclvi
podle vyh1fi§ky é.410/2009 8b.<,>
<br> zdkonem c,128/2000 8b <.>,0 obcich,ve zném’ p07déj§ich pfedpisfi,ve znénl’ p07déj§ich
pl’edpisfi <,>
<br> zékonem é.134/2016 8b.<.> 0 zadéva'nl' veFeanch zakézek,ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl <,>
zékonem é.243/2000 5b <.>,0 rozpoétovém urécm’ vynosil nékterych dam’ (Izcmm'm
samosprévnym celkfim a nékterym stétnim Fondflm (zélkon 0 rozpoétovém uréem’ dam').ve
zném’ pozdéjfich piedpisfl <,>
<br> zékonem é.248/2000 51).<.> 0 podpm‘e regionélm’ho rozvoje
<br> zékonem é.320/2001 Sb.0 finanéni komrole ve vefejne’ sprévé a o zméné néktel'YCh Zékonfi <.>
ve zném’ pazdéjéich pf‘edpisfi
<br> nah’zenim vlédy é.564/2006 3b <.>,0 platovych pomérech zamésmancfi ve Vel"ejn)'/ch sluibéch
a sprévé,vc zném’ pozdéjéich pfedpisfi,provédéjl’ci nékwré usmnoveni zzikona 15.262/2006
Sb‘.zékonl’k préce.ve zném’ pozdéj§ich pf'edpisfl <,>
<br> naf‘i7en 1m vla’dy (2.37/2003 8b <.>,0 odménéch 7a vyknn funkce élenflm 7astupitelstev <.>

39/207/8

VII.DAISi INFORM/\(‘E
<br> Smnm‘iskn (lobrm'ulného suzku obci.qumvickfi hrfina.svnzck obci“
k m'u'rhu zprfivy o vj'slcdku pf‘ezkounuini huspmlaf'cni <.>
<br> Dobrmuln)‘ SHI/ck ulm’ “hunm'iukfi hrimu.smrck nhci“ |\c\‘_\'u7il su" prin‘u Lilc
7 pism.c) Nikon“ C.420/2004 Sh.u ncuplulnil piscmné slumnisko k ninrhu
<br> zpn’u) 0 \y’slcdku pi‘C/koumzini huspndni‘um
<br> AUDIT AK CON,SULT 5.10
lprz'nzl uudimru \‘)hulmcnu dnc 2‘)‘ k\étnu 30 l 7 Al(
<br>
<br>.|.Aj:l.)A‘yinlO zax ( z
/
<,> /
<br> AUDI |' AK ('UNSUL'I'.5.110 jcdnulul uudilm‘ské spulcénusli
um/I'Im‘xké n/u‘c'n'm‘ni C [/0 auditor
<br>
<br> [pi-{nix uudiloru pmjctlnainu (Inc 30‘ ku‘m 1 -017
<br> [priuu uudilum pf‘cdz‘mwpi‘mvalu dnc.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
IWNG‘HICK ’
S' m <,>
SE siDLEM \I :w
<br> 160.72:
<br>
<br> picdscdu USU lmnm iclu'i hum/mu.svu/ck nhci
<br> l’f‘lhll!) /pl.1\_\ -\ -|‘ivhlc\l [\Izmuch piniphu.Mich} muhd \ Pic/MHIIILH.Il|_\ln hmpmlummn.Imlilur méi‘il
H » ancn uku/am-ln pmllc mix C 130 3001 sh <.>
( »|‘£v1m/.I\L"Ik.| INC.klcmu huh m/mlm \ )ku/ Ilaku il AMI).INIIUIIU <.>
|) I umm‘m \}kn/ pru hudnvu'nl Nut-m I'nI/1\|ICHJ|1\('1 |\.<.> ‘.- II \I
I ~ H/nai‘cm \ivg'h duklmlu :I much WHICH-”ll nulil} ('ll [\I‘i [\ic/lxoumunl hmpudalf‘mi

39/207/7

chyby a nedostatky a véem pfipadné spoéivaly.a to bez ohledu na jejich
vyznamnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaf‘eni (dobrovolného svazku obci)
<,>,Ivan0vické bréna,svazek obci“jak0 celku <.>
<br> Pfi pfezkoumém’ hospodafem’ dobrovolne’ho svazku obc1’,<,> Ivanovicka’ bréna.svazek
obci“ za rok 2016 jsme nezjistili Zédne’ chyby a nedostatky (§ [0 odst.3,pism.a)
zékona 6‘ 420/2004 8b.) <.>
<br> C.UPOZORNENI’ NA PRiPADNA RIZIKA
<br> Na zékladé zji§téni podle ustanoveni § 10 odst.2,pism.b) zaikona é.420/2004 Sb.<,>
nebyla zjiéténa rizika,které by mohla mit negativm’ dopad na hospodal‘eni
dobrovolného svazku obci.Jvanovické bréna,svazek obci“ v budoucnosti <.>
<br> D.PODI’L POHLEDAVEK A zAVAZKU NA ROZPOCTU
DOBROVOLNEHO SVAZKU OBCi,JVANOVICKA BRANA,SVAZEK
OBci“ A PODiL ZASTAVENEHO MAJETKU NA CELKOVEM
MAJETKU DOBROVOLNEHO SVAZKU OBCI’,JVANOVICKA
BRANA,SVAZEK OBCi“
<br> Vipoéet ukazatelipodle ustanoveni_§ IO odst.ipism.b) zékona é.420/2004 8b.:
<br> Pro jednotny Vj/poéet ukazatelfi V x‘émci Véech fizemnl’ch celkfi byl zpracovén na
celostétni urovni jednotny algoritmus.Detailm’ vypoéet ukazatelfi je uveden
V pfiloze B této zpra’vy <.>
<br> U dobrovolného svazku obci,Jvanovické bréna,svazek obci“ éim’ za rok 2016
podil pohledévek 11a rozpoétu 0,00 % a podil zévazkfi na rozpoétu 0,00 % a podil
zastaveného majetku na celkove’m majetku vykézaném v rozvaze 0.00 “/0 <.>

39/207/6

dostateénich a vhodnYch dfikazm’ch informacf.Tyto postupy jsou svSIm rozsahem
menéi nei u zakézky poskytujici pfiméi‘enou jistotu ajsou auditorem aplikovény na
zékladé jeho odborného L’xsudku véetné vyhodnoceni’ rizik vyiznamnych
(materiélnich) chyb a nedostatkfi.Pi’i vyhodnocovéni téchto rizik auditor bex‘e
v fivahu vnitfm' kontrolni systém dobrovolného svazku obci,Jvanovické.bréna <,>
svazek obci“.Pouiité postupy zahmuji’ vyibérovy zpfisob éetfem’ a vyznamnost
(materialitu) jednotlivych skuteénosti <.>
<br> Oznaéem’ vsech dokladfi a jinych materiélfi vyuZitj/ch pf'i pf‘ezkoumémi hospodai‘eni
dobrovolného svazku obci,<.> Ivanovické1 brz’ma,svazek obci“ je uvedeno
v samostatné pfiloze F,které je nedilnou souéésti’ te’to zpra’vy.V rémci
pfezkouméni hospodaf'enl’ dobrovolného svazku obci,Jvanovické breina,svazek
obci“ éinil auditor i dalSi kroky a vyuiival i daléi informace.které nejsou souéésti’
toholo oznaéeni <.>
<br> VI.ZAVER ZPRAVY 0 VYSLEDKU PfiEZKOUMANi HOSPODAfiENi
<br> A.VYJADRENI’ KSOULADU HOSPODARENI' SHLEDISKY
PREZKOUMANI’ HOSPODARENI'
<br> Na zaikladé némi provedeného pf'ezkoumém’ hospodafem’ dobrovolného svazku
obci.Jvanovické braina,svazek obci“ jsme nezjistili iédnou skuteénost.které by
11515 vedla kpfesvédéeni,is pfezkoumévané hospodaf‘eni nem’ ve v§ech
vyznamnych (materiélnich) ohledech V souladu s hledisky pfezkoumém’
hospodafeni v bodé HI.této zprzivy <.>
<br> B.VYJADRENI’ OHLEDNE CHYB A NEDOSTATKU
<br> Zékon 52.420/2004 5b <.>,0 pfezkoumévéni hospodaf‘eni L'lzemnich samospra'vny'ch
celkfi a dobrovolnywh svazkfi obci,ve zném’ pozdéj§i0h pf‘edpisfi,stanovi,abychom
ve zpra’vé uvedli zévér podle ustanoveni' § 10 odst.2 pism.d) a odst.3 citovaného
zékona.Toto ustanoveni vyiaduje,abychom ve své zprévé 0 stlede
pfezkouma’ni hospodafem’ uvedii,zda pf'i pf'ezkouméni hospodafem’ byly Zji§tény
<br> 5

39/207/5

m.HLEDISKA PfiEZKOUMANi HOSPODAfiENi
<br> Pf‘edmét pfezkoumz’mi podle ustanoveni § 3 zzikona é.420/2004 Sb.(Viz.bod II <.>
této zprévy) se ovéfuje z hlediska:
<br> a) dodriovéni povinnostf stanovenYmi zvléétm’mi prévm’mi pf‘edpisy <,>
b) souladu hospodaf‘eni s finanénimi prostfedky ve srovnéni s rozpoétem <,>
<br> c) dodriem’ fiéelu poskytnuté dotace nebo névramé finanéni Vypomoci
a podminek jejich pouZiti <.>
<br> d) vécné a formélm’ sprévnosti dokladfi o pfezkoumévanych operacich‘
<br> Prévni pfedpisy pouiité pf‘i pfezkoumémi hospodafem’ pokryvajx'ci vyée uvedené
hlediska jsou uvedeny V pffloze A,kteréje nedl’lnou souéésti této zprévy <.>
<br> IV.DEFINOVANi ODPOVEDNOSTi
<br> Za hospodafem',které bylo pfedmétem pfezkouméni a zajeho zobrazeni v L’léemich
a finanénich vykazech je odpovédny statutémi orgén dobrovolne’ho svazku obci
<,> Jvanovické bra’na,svazek obci“ <.>
<br> Na§i filohou je,na zékladé provedeného pfezkouméni hospodal’eni,vydat zprévu
o vy'sledku pfezkoumémi hospodafeni.Pfezkoumémi hospodai‘eni jsme provedli
V souladu se zékonem é.93/2009 Sb.0 auditorech a o zméné néktechh Zékonfi,ve
zném’ pozdéj§ich pfedpisfi.auditorskYm standardem 6.52 a dal§imi relevantnimi
pfedpisy vydanymi Komorou auditorfi (Teské republiky a s ustanovem’mi § 2,3 a
10 za’kona é.420/2004 Sb.V souladu s témito pfedpisy jsme povinni dodriovat
etické normy a naplainovat a provést pf‘ezkouméni hospodaf‘em' tak,abychom
ziskali omezenou jistotu.zda hospodaf'eni dobrovolného svazku obci.<.> Ivanovické
bréna.svazek obci“ je v souladu s hledisky pf-ezkouméni hospodaf'eni (Viz.bod UL
této Zprévy) <.>
<br> V.RAMCOVV ROZSAH PRACi
<br> Za L'Iéelem vykonéni pf‘ezkoumzini hospodaf‘eni dobrovolného svazku obci
<,>.Ivanovické bréna,svazek obci“ byly pouiity postupy ke shromézdéni
<br> 4

39/207/4

n.PfiEDMET PfiEZKOUMANi HOSPODARENi
<br> Pfedmétem pfezkouméni jsou podle ustanoveni § 2 odst.I zékona é.420/2004 5b.<,>
<br> udaj e
<br> o roém’m hospodafenl’,tvofici souéést zévéreéného fiétu podle § 17 odst,2
<br> a 3 zékona c.250/2000 5b <.>,0 rozpoétonch pravidlech uzemnich rozpoétfi,ve
zném’ pozdéj§ich pfedpisfi,a to:
<br> a)
<br> b)
<br> C)
d)
<br> g)
<br> plnéni pfi'jmfi a deajfi rozpoétu Véetné penéinich Operaci,Ijlkajl’cfch se
rozpoétovy'Ich prostt‘edkfi <,>
<br> finanéni operace,tykajici se tvorby a pouiiti penéinich fondfi <,>
<br> naklady a vjmosy podnikatelské éinnosti dobrovolného svazku obci <,>
<br> penéZm’ operace,tyikajici se sdruienych prostfedkfl vynaklédanych na
zékladé smlouvy mezi dvéma nebo vice fizemm'mi celky,anebo 11a zeikladé
smlouvy sjinYmi prévnickymi nebo Fyzickymi osobami <,>
<br> finanéni operace tykajici se cizich zdrojfi ve smyslu prévnich pf‘edpisfi
o fiéetnictvf
<br> hospodaf'eni a naklédéni sprostf‘edky poskymutynni zNérodniho fondu
<br> a s daléimi proslfedky ze zahraniéi poskytnutYCh na zékladé mezinzirodnich
smluv <.>
<br> vyfiétovéni a vypofédémi finanénich vztahfi ke stétm’mu rozpoétu <,>
krozpoétfim krajfi,krozpoétfim obci,kjinym rozpoétfim,ke stétm’m
fondflm a dal§im osobém <,>
<br> Pfcdmétem pf‘ezkuuménf v souladu s ustanovem’m § 2 odsl.2 zékona é.420/2004
Sb.jsou déle oblasti:
<br> a)
<br> b)
<br> C)
<br> d)
e)
0
g)
<br> h)
<br> naklédém’ a hospodaf‘em’ smajetkem ve Vlastnictvi dobrovolného svazku
obcL
<br> naklédém’ a hospodaieni s majetkem stém,s nimi hospodafi dobrovolny
svazek obci <.>
<br> zadévéni a uskuteéfiovéni vefejnych zakézek,s vyjimkou ilkonfi a postupfi
pfezkoumanych orgénem dohledu podle zékona é.134/2016 8b <.>,0 zadévéni
vet’eanch zaka’zek,ve znénl’ pozdéj§fch pl‘edpisfi <.>
<br> stav pohledévek a zévazkfi a naklzidém’ s nimi <,>
<br> méem’ za zzivazky fyzickych a prévnicchh osob <.>
<br> zastavovémi movitych a nemovithh Véci ve prospéch tfetich 050b <,>
Zfizovz'mi vécnymh bf‘emen k majetku dobrovolného svazku obcf <,>
<br> fiéemictvi vedene’ dobrovolnym svazkem obci
<br> 3

39/207/3

l.VSEOBECNE INFORMACE
<br> Pi‘ezkoumz’mi proved]: AUDIT AK CONSULT s.r.0 <.>
Auditorské spoleénost
Auditorské oprévnénl' 5.1 19
VYSKOV.Masarykovo 1121111ésli47/33,PSC - 682 01
<br> Auditor: ing‘ XXXXX XXXXXXXXX,auditorské oprévnéni ('X.X IXX
<br> Jména osob provéde'jicl’ piezkouméni: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Vymezem’ pravomoci auditora k provedeni pFezkouméni hospodai‘eni
dobrovolného svazku ohci,Jvanovické bréna,svazek obci“:
<br> Auditorskél spoleénost provedla pf'ezkoumém' hospodafeni dobrovolného svazku
obci,Jvanovické bréna,svazek obci" V souladu s ustanovenim § 4 odst.7 zékona
é.420/2004 Sbl,ustanovenim § 2 pism.b) zékona 5.93/2009 8b <.>,0 auditorech a o
zméné nékterych zékonfi,ve zném’ pozdéj§ich pfedpisfi a V souladu se smlouvou
<br> uzavi'enou s dobrovolnym svazkem obci ”Ivanovické bréna,svazek obci“ dne
10.6.2016 <.>
<br> Ml’sto pf‘ezkoumfim’: sidlo dobrovolnc’ho svazku obci
<br> Obdobi,ve kterém bylo pfezkouméni provedeno:
Nebylo provedeno dilé)’ pf‘ezkouméni,bylo provedeno jednorézové pfezkoumém’
<br> Pfezkouméni probéhlo ve dnech: 18.5 — 29.502017
<br> Uréem’ zahéjem’ a ukonéeni pfezkoumém’ auditorskou spoleénosti:
<br> Prvni éinnost auditora,kterou byla ovéf‘ovaci Zakézka zahéjena - uzavf'eui smlouvy
o pt’ezkouméni dne 10.6.2016
<br> Posledm’ éinnost auditora na ovéf‘ovaci zakézce pf‘edchézejicf vyhotovem' zprévy —
vyhotovem’ finélni zprévy dne 29.5.2017

39/207/2

/||((
<br> AUDITAKCONSUIT
<br>
<br> Podle zdkana c".93/2009 Sb.0 auditorech a 0 zmene nékterych zdkonu ve znem’
pozdéj éic/q predpivu auditotske’ho sfandwdu c.52 dalsich [elevcmmich [)redpzsu
vydanych Komorou audit01°u Ceské repub/iky padle ustcmovem’ § 42 za’kona c
128/2000 Sb.0 obcz'ch (obecm’ ZI z'zem),ve zne’m pozdejsmh p1 edpisu a pod/e
"stanoveni § 10 zdlmna E.420/2004 Sb,0 pfezlmumdvdni lmspoa’al’eni 1izemm'ch
samosprdvnych eel/CL? a dobrovolnych svazkfi obcz',ve znénz'pozdéj§ich pl’ea’pisfi
(ddlejen zcikon é.420/2004 Sb.) <.>
<br>
<br> za obdobi 0d 1.1.2016 do 31.12.2016

39/207/1

ZAVERECNY UCET
SVAZKU OBCi IVANOVICKA BRANA
ZA ROK 2016
<br> ROZPOCET PLNENI
upraveny
* dotace 0d obci 212 500.00 Ké 212 800,00 K6
‘ * prijmy z poskyt.sluieb 15 000.00 KC 16 800,00 KC:
* urijmyz Urokfl 38,40 Ké
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Celkové pl‘ijmy: 227 800,00 Kb 229 638,40 Ké
wane: ——
<br>
<br>
<br>
214 Cestovnf ruch
* materiél - reklamni pr‘edméty
363 Komunélni sluiby a flzemni rozvoj
<br>
<br>
<br> 15 000.00 KC
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> * 00V 22 000.00 KC 22 000.00 KC
* drobny dlouhodoby majetek 130 000.00 KC 20 031.55 KC
' material 10 000.00 K6 2 977,00 Kc“:
* poétovné 500.00 Kb 1 733.00 Kc
* poplatky bance 2 500.00 KC: 2 469,00 Kc
* ost.sluiby « ékoleni a vzdélavénl’ 15 000.00 K6 3 390.00 Kr:
’“ ostatni sluiby.audit,software Gordie 42 800,00 KC 21 019.75 K6
* nespecifikovana rezerva 80 000.00 0.00 Ki:
<br> * neinv.transfer - prispéveky obcim na sakralni stavby
<br> Celkové vydaje:
<br> 60 000.00 K0 60 000.00 K6
<br> 377 some Kr: Imman-
<br>
<br> 282131-21: rm ucii‘ 2K 31.12.27 93 ’55? 818.55.“C
vysiedek hospodaieni r.2016 — pfebytek 96 018,10 K5
(Zflstatek na Clété k 31/12/2015 371 599,95 KC + pfebytek k 31/12/2016 96 018,10 Ké
Komentéf:
<br> Cinnost DSO lvanovicka brana byla zaméi‘ena na vzdélavéni.propagaci a dalél’ rozvoj mikroregionu <.>
Prijmy tvofily ph‘spévky obci dle stanoveného kliCe a XXXX pfijem za zapfljéeni partystanu <.>
<br> pivnich setfl a skékaciho hradu (partystan.hrad a XXXX XX XXX.- KC.étépkovaé X XXX,- KC) <.>
<br> Uroky pak éinily 38.40 Ké <,>
<br> 2/6/2016 se uskuteénil zéjezd na Pustevny - néklady na vstupné a dopravu Cinily 5 925,—Ké <.>
<br> Letos by! jii p0 étvrté uspoi‘édan na poéest zesnulého predsedy IB Vojtécha BalaSe turnaj v tenise <.>
jehoz vitézem se stala obec Orlovice (néklady 2 977.— Ké) <.>
<br> V fijnu probéhlo ékoleni BOZP (na‘klady 3 390.— KC),semina'r "Kyberneticka’ bezpeénost"
<br> byl presunut na [Q 2017 <.>
<br> Zévéreény uéet svazku za rok 2015 véetné vyiroku auditora byl schvalen 29 l6/2016 <.>
<br> Pfi sestavovéni rozpoétu bylo rozhodnuto a schvaleno poskytnout obci Moravské Mélkovice
<br> ééstku 40 tis.KC na opravy koupafiété a byla stanovena kritéria poskytnuti doplatku k zlskanim dotacim <.>
Dotaci ziskal pouze Méstys Svabenice na restaurovénl‘ sochy andéla pi‘ed kostelem,z rozpoétu IB pak
byl poskytnut prispévek 20 115.Kb,jehoi vaétovani bylo fédné predloZeno <.>
<br> Obec Medlovice dolozila vyumovani pfispévku,poskytnutéhc v r.2015 na opravu kHZe na hrbitové <.>
D80 IB pofidila na cyklostezky 7 ks odpadkovych koéfl k odpoéivadlflm.Rozdéleni: 2 ks M.Ma'lkovice <.>
2 ks KriZanovice.2 ks Svébenice.1 ks Orlovice - pofizovaci hodnota 20 031.55 K6 <.>
<br> Nezbytnymi vydaji pak jsou slquy auditora a aktualizace software uCetnictvi fi Gordic.poétovné <.>
<br> a sluzby banky (16 302.- KC) <.>
<br> V lvanovicich na Hané dne 19.Iedna 2017 @f /
<br> f V1
Helena Albrechto%/ lng.Vlastislav Drobile gymSeflfi if 6/ 47,1
<br> 6/2710.' 394/1941

Načteno

edesky.cz/d/1469473

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz