« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Schválený rozpočet na rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

26/2017/2

OBEC TOPOLANY
<br> Schvélenf/ rozpoéet na rok 2017
<br> -Vv'daje
<br> 1014 Zemédélstvi - deratizace
<br> 2212 Silnice
<br> 2219 Doprava~ostatni zéleiitosti pozem.komunikaci
2292 Doprava—dopravni obsluinost
<br> 2310 Vodovodnl' Féd —voda’renské infrastruktura
2321 Vodm’ hospodéfstvf — vypouéténl' odpadnl’ch vod
2333 Studie na vodm’ plochy
<br> 3314 Kultura - knihovna
<br> 3319 Kultura - vedenl' obecnl’ kroniky
<br> 3326 Ochrana pamétek
<br> 3341 Sdélovaci prostFedky — ml’stnl’ rozhlas
3349 Sdélovaci prostFedky — mistm’ zpravodaj
3399 Ostatnl’ zéleiitosti kultury - kulturnl' akce
3412 Sportovnl'zaFizenI’v majetku obce
<br> 3419 Ostatni télchhovné éinnost
<br> 3429 Ostatnf zéjmové éinnost
<br> 3631 Komunélni sluiby - veFejné osvétlem’
3632 Komunélni sluiby - pohfebnictvi
<br> 3639 Komunélnf sluiby a flzemnl' rozvoj j.n <.>
3721 Sbér a odvoz nebezpeénVch odpadfl
<br> 3722 Sbér a odVoz komunélnl’ch odpadfl
<br> 3723 Sbér a odvoz ostatm’ch odpadfl
<br> 3745 Ochrana pfl’rody — péée o veFejnou zelefi
4312 Sociélm’sluiby
<br> 4329 Sociélm’ péée
<br> 4349 Sociélm’ péée a pomoc ost.skupiném obyvatel
5212 Ochrana obyvatel
<br> 5512 Poiérm’ochrana
<br> 6112 Zastupitelstvo obce
<br> 6171 Cinnost ml’stnl’ sprévy
<br> 6310 Finanénf operace — bankovm’ poplatky
6399 Ostatni finanént’ operace
<br> 6402 Finaném’ vypofa'dénl' minuly’lch let -vratka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Schvélenv
Schvélenv Skutetné rozpoEet na rok
rozpoéet 2016 plnénl’ 2016 2017
<br> 8 000 7 800 8 000
405 000 6 300 240 000
350 000 145 900 320 000
<br> 16 500 16 600 19 000
<br> 1 800 000 817 900 2 387 200
25 000 669 000 70 000
<br> O O 30 000
<br> 46 200 43 600 146 200
<br> 4 800 O 9 600
100 000 81 800 20 000
<br> 4 300 15 900 15 100
<br> 2 900 2 800 2 900
<br> 70 000 66 300 60 000
<br> 2 500 000 2 805 400 48 000
34 400 21 200 4 000
<br> 5 000 21 500 28 000
<br> 68 000 36 800 40 000
<br> 17 300 4 200 170 000
380 000 275 700 2 155 000
<br> 7 000 > 7 100 7 300
<br> 202 000 138 200 40 000
<br> 0 61 800 210 000
<br> 450 000 214 200 350 000
600 600
<br> 2 000 2 000
<br> 12 000 12 000
<br> 10 000 10 000
141 700 137 500
389 300 716 400
<br> 2 777 200 1 125 000
12 000 13 000
86 700 308 000
185 700 10 800
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 187 600
428 900
737 800
<br> 12 100
476 200
185 700
<br>
<br>
<br>
<br> WDAJE CELKEM 10 113 600 7 488 300 8 715 600
<br>
<br> Vyvé§eno: 10.4.2017
<br> Sfiato: 10.5.2018
<br> Vyvééeno na sténka’ch www.10.4.2017 Otisk razitka:
<br> 563110 2 www.10.5.2018 Vladimir Kudliéka,v.r <.>
starosta obce
<br> Rozpoéet schvélen na 14.zasedéni Zastupitelstva obce Topolan,dne 6.4.2017

26/2017/1

OBEC Topolany
Schvélenv rozpoéet na rok 2017
<br> Schvéleny’
Schvélenv Skuteéné rozpoEet na
Paragraf Poloika PFijmy mzpozez 201s plnéniZOlG rok 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1111 Dar'm z pfi'jmu fyzycchh osob placené plétci 616 200 655 400 674 400
1112 Dafi z pFI’jmu fyzicchh osob placené poplatm’ky 16 200 19 800 20 300
1113 Dafi z pfi'jmu fyzicchh osob vybl'rané sra’ikou 77 700 77 700 77 900
1121 Dar'x z pFijmu prévnicchh osob 722 000 802 300 820 100
1122 Dafi z pfijmu pra’vnicchh osob za obce 86 700 476 200 308 000
1211 Dafi z pFidané hodnoty 1 355 300 1 471 700 1 530 400
1340 Poplatek za komunélnl’ odpad 131 100 136 100 140 100
1341 Pop|atek ze p50 10 200 10 200 10 200
1343 Poplatek za uiivém’ veFejného prostranstvi 2 000 1000 2 000
1382 Odvod z théiku provozovénl’ Ioteril' 12 000 15 100 17 300
1361 Sprévnl' poplatky 1 000 1500 1 500
1511 Dafi z nemovitosti 508 200 534 000 550 200
DANovE PRflMY ( souéet 2a th’du 1) 3 548 600 4 201 000 4 152 400
4112 Transfer 2 KUJMK v rémci SPV 60 600 60 600 62 400
4116 Transfer 2 CIFadu préce 212 000 131 400 180 000
DOTACE (souéet na tfidu 4) 272 600 192 000 242 400
1012 Prona’jem pozemkfi 51 500 51 000 51 500
2310 PFijmy z poskytovénl' sluieb a Wrobkfl 200 1 000 1 000
2321 Odvédénf odpadnl’ch vod - stoéné 12 100 12 300 12 300
3314 Pfljéovné v knihovné 600 500 500
3341 Hlé§eni mistnl’m rozhlasem 2 000 800 800
3349 PFedplatné zpravodaje obce 1 600 ' 1 600 1 600
3412 Sportovni zafl’zem’ v majetku obce 0 2 000 4 100
3613 PFI‘jmy z prona’jmu nebytovy'lch prostor 147 600 147 300 147 300
3632 Pthebnictvi - pronéjem hrobfi 19 100 3 200 12 000
3639 Komunélnl’ sluiby a uzemm' rozvoj j.n.922 000 1 520 000 16 000
3725 Vyuiivém’ a zne§kodfiovéni komunélm’ch odpadfi 51 700 50 400 51 700
3745 PFI’jem za sluiby seéenl’ tra’vy 100 0 100
6171 Cinnost ml'stnl' sprévy 9 200 15 200 16 000
6310 PFijmy a Wdaje z Livér.Finané.Operaci 2 800 1 200 2 500
OSTATNI PRUMY 1 220 500 1 806 500 317 400
Pfil’JMV CELKEM 5 041 700 6 199 500 4 712 200
8115 Zména stavu krétkodochh prostFedkCI na Bl] 5 120 400 911 600 4 003 400
--_—m
Vyvé§enoz 10.4.2017
Sfiato: 10.5.2018 Otisk razftka:
Vyvé§eno na sténkéch www.10.4.2017 Vladiml’r KudliEka,v.r <.>
Sfiato 1 www.10.5.2018 starosta obce
<br> Rozpoéet schva’len na 14.zaseda’m’ Zastupitelstva obce Topolan,dne 6.4.2017

Načteno

edesky.cz/d/1469471

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz