« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Střednědobý výhled rozpočtu obce Topolany na období 2018 - 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

15/2017/2

Névrh stfednédobého vyhledu pfedpoklédé financova’mi vydajfi pfedev§im z rozpoétonch zdrojfi obce a
s dofinancovénim z dotaénich,popfipadé z fivérovych zdroj f1,jejichi obj em bude V rémci sestavovéni
roém’ch rozpoétfi upfesfiovzin <,>
<br> Sfiednédoby Vyhled nelze povaiovat za dokument jednorézovy a koneény,ale pfedpoklédzi se i nadéle
jeho aktualizace v névaznosti na nové podminky,jak V oblasti zdrojfi,tak potfeb vydajové strénky
rozpoétu.<.>
<br> Stiednédoby’ vyhled musi byt sledovén a na zékladé vyhodnoceni vysledkfi,nebo dojde-li k néjake’ zméné <,>
jakou patmé bude reforma financovéni,musi by1 sfi‘ednédoby rozpoétovy Vyhled aktualizovén,aby mohl
<br> objektivné a co nejpfesnéji vystihnout moiny vivoj hospodafeni oboe <.>
<br> Pokud obec Topolany zachové trend rozvoje v obdobnych mezich a bude pravidelné vénovat pozornost
<br> kaidoroéni analize Vydajfl,nemfiie dojl’t k zadluienosti a ohroiem’ hospodafeni oboe Topolany <.>
<br> V Topolanech,dne 22.3.2017
<br>
<br> Vladimir Kudliéka
<br> stamsta obce
<br> Schvéleno zastupitelstvem obce dne:

15/2017/1

Sti‘eduédoby vyhled rozpoétu obce Topolany na obdobi 2018 - 2019
<br> Cilem stfednédobého rozpoétového vyhleduje usnadnit fizem’ hospodafeni obce,urychlit tvorbu rozpoétu
na nésledujici XXX a ukézat objem volnYCh finanénich prostfedkfi,které obec mfiie vyuiit ke kryti svych
zémérfi:
Béiné pfijmy a béiné vydaje stfednédobého rozpoétového Vyhledu rostou vyvoj em ekonomiky.Do
sti’ednédobého vyhledu rozpoétu nejsou zahmuty investiéni dotace a finanéni prostfedky ziskané ze stétm’ch
fondfi,instituci EU <,>
V Uzemnim plénu obce je zaélenéna vilstavba rodinnjwh domfi.Obec nadéle podpofi' Vystavbu RD 21
vybudovéni infrastruktury‘
Kapitélové vydajové poloiky (investiéni akce) jsou v letech 2018 — 2019 v rozpoétovém vyhledu zahrnuty:
rok 2018 - opravy stévajicich vefejnych chodnikfi a nové vefejné chodniky
— Oprava budovy ve dvofe 0U
rok 2019 - oprava fasédy a vyména okapfi na budové bylvale’ ékoly
« Opravy komunikace v obci
Vzhledem ke skuteénosti,fie vyéi vét§iny béinich pfijmfi nemfiie obec ovlivnit Vfibec,nebojen ve velmi
male’ mife,a obec potfebuje investovat vétéi objem finanénich prostfedkfi,Je nutné vyuiit jinych zdrojfi a
moinosti:
o hledém’ fispor na strané béinych vydajfi
~ prodej majetku — nevyuiity majetek
<br>.ziskéni investiém’ch dotaci ze staitniho rozpoétu,stétnich fondfi Ci jinych instituci EU <,>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Text rok 2018 [$157019
K5 Kc
Pocfiteém' stav pené‘infih prostl‘edku k 1.1.4030 320,00 2 7m
W2! I‘vfififiwgpfllmy 4 430—32000 {820300200
r1 a Wedafiové pfijmy 33765200 350 200,00
ma T'Kapltélové pfijmy 1 520 500,00 1 m
T532 4 m dotace
Pfijmy celkem (p0 konsolldacl) 6—303 472,00 (730800700
Konsol'iaované pfijmy celkem 10333—79200 9 569—39—2,0_0
n a Wné nemvestlcm’ viflaje 3 033—50000 3720—00000 <.>
Trffla 6 Kapitilové / investl'c'm'l vy'Hfie 4310701200 I320 100,00
Wale celkem (p0 konsoliflau) 734570000 6 630 100,00—
Konsohdované vyrdaje ceIkem 7343200150 6 640 100,00
Hotovost na konci roku 77m 2 9—2—9 252,00

Načteno

edesky.cz/d/1469468

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz