« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - záměr pronajmout nebytové prostory

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZAMER_stara_hasicarna.pdf 428,22 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 5
oznamuje ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br> záměr statutárního města Plzeň
přenechat prostory bývalé prodejny hraček v budově:
▪ na adrese Plzeň-Křimice,Chebská 568/57,která je součástí pozemku p.č.590/2,k.ú <.>
Křimice,vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Plzeň město na LV 1
Předmět nájmu:
prostory bývalé prodejny hraček v objektu na adrese Plzeň-Křimice,Chebská 568/57 <.>
Jedná se o prostory:
prodejny hraček v objektu bývalé hasičské zbrojnice o rozměrech cca 20 m2 <.>
Hodnotícím kritériem bude:
-
<br> cenová nabídka,tj.nabídka výše nájemného/m2/rok (bez DPH)
předmět činnosti,který bude žadatel provozovat
<br> Upozornění:
Vzhledem k tomu,že statutární město Plzeň je plátcem DPH,bude nabídka nájemného
navýšena o zákonnou sazbu DPH,tj.sazba výše nájemného bude mezi smluvními stranami
sjednána ve složení a způsobu výpočtu: „základní nájemné + DPH v zákonné sazbě“ <.>
V případě zájmu o nájem předmětných prostorů je třeba zaslat vyplněnou žádost,která je
součástí tohoto záměru včetně všech požadovaných dokumentů.Žádost lze získat i na ÚMO
Plzeň 5 na níže uvedené adrese <.>
Zájemci k uvedenému záměru předloží své nabídky pouze po dobu zveřejnění na úřední
desce na adresu:
Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice,Prvomájová 100/21,322 00 Plzeň nebo na adresu
elektronické podatelny: epodatelnaumo5@plzen.eu
V Plzni dne 28.května 2015
XXX XXXXXX
starosta MO Plzeň X- Křimice
Zveřejněno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Žádost o nájem volných prostorů:
prostory bývalé prodejny hraček v objektu na adrese Plzeň-Křimice,Chebská 568/57 <.>
Žadatel/é:
(název firmy,společnosti )……………………………………………………………….<.>.<.>.<.>
telefon…………………….<.> <.>
<br> e-mail ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> IČ………………… DIČ / RČ (statutárního zástupce) ……….<.>.……………………….<.>.<.> <.>
Adresa………………………………………………………………….PSČ ……………… <.>
firmu/společnost zastupuje ……………………………………………………………….<.> <.>
Účel ………………………………………………………………………………………… <.>
……………………………………………………………………………………………….<.>
(podrobnější popis účelu nájmu lze napsat na samostatný list jako přílohu této žádosti):
Doba trvání nájmu
<br> určitá od ……………… do ……………… / neurčitá
<br> Nabídka výše nájemného Kč.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> / m2 / rok (bez DPH v zákonné sazbě)
Prohlašuji,že jsem si vědom/a,že tato nabídka výše nájemného bude navýšena o zákonnou sazbu DPH,tj.sazba
výše nájemného bude mezi smluvními stranami sjednána ve složení a způsobu výpočtu: „základní nájemné +
DPH v zákonné sazbě“ <.>
<br> Přílohy: živnostenský list-kopii,případně výpis z obchodního rejstříku,čestné prohlášení,že
vůči statutárnímu městu Plzeň nemáte žádné dluhy či nedoplatky,podnikatelský záměr
<br> Datum: …………………… Podpis / razítko žadatele/ů:
<br> …….………………………
<br> ….…………………………
<br> Nedílnou součástí této žádosti je Souhlas se zpracováním osobních/citlivých údajů
na str.5 tohoto záměru
(zákon č.101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů)
<br> SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH / CITLIVÝCH ÚDAJŮ
Souhlasím s tím,aby statutární město Plzeň – Magistrát města Plzeň (dále jen “MMP“),adresa pro doručování v Plzni,nám <.>
Republiky 1,PSČ 301 00,po dobu vyřízení mé žádosti zpracovávalo mé osobní / citlivé údaje,kterými jsou jméno,příjmení <,>
datum narození,rodné číslo a trvalé bydliště,které jsem poskytl (a) a které budou MMP zpracovávány v souvislosti
s realizací nájmu prostorů v majetku města Plzně <.>
<br> ………………………………………………………………………………………………………… <.>
Titul,jméno a příjmení
<br> …………………………………………………………………………………………….……………
Bytem
<br> …………………………………………………………………………………………….……………
Datum narození /rodné číslo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
<br> Souhlasím s tím,aby mé údaje byly použity i při projednání výše uvedené záležitosti v orgánech města,odbornými útvary
MMP,Správou veřejného statku města Plzně,městskými obvody,a zejména zveřejněny,a tedy zpřístupněny v rámci
usnesení orgánů statutárního města Plzně (Rada města Plzně,Zastupitelstvo města Plzně,Rada příslušného městského
obvodu),a to též formou jejich zveřejnění,a tedy zpřístupnění,na internetových stránkách <.>
Souhlasím i se zveřejněním plného textu uzavřené smlouvy,popř.dohody,na úřední desce MMP nebo na internetových
stránkách.Město Plzeň je oprávněno takto publikovat úplné znění smluv XXX v případě,že smlouva,popř.dohoda,je
uzavírána výhradně ve prospěch žadatele bez vymahatelného proti plnění ve prospěch města <.>
Dále beru na vědomí:
 jakmile pomine výše uvedená doba,po kterou jsou mé osobní / citlivé údaje zpracovávány,budou tyto údaje
zlikvidovány v souladu s vnitřními předpisy MMP;
 písemnosti osobní povahy mohou být předloženy jako součást podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva pouze
v případě,že k tomu dám výslovný souhlas;
 poskytnutí osobních údajů ve výše uvedené záležitos...

Načteno

edesky.cz/d/145957

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz