« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Vávrovice - Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva MČ Vávrovice 18.3.2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Vávrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Statutární město Opava
Městská část Vávrovice
<br> Zápis
z 5.zasedání Zastupitelstva Městské části Vávrevice <,>
konaného dne 18.3.2015
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva MČ Vávrovice bylo zahájeno Starostou obce Miroslavem
Kořistkou <.>
<br> Předsedající Schůze,z údajů prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval,Že přítomno je 8 členů zastupitelstva,(z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva,jeden omluven),zastupitelstvo je usnášení Schopne' <.>
<br> 40/5 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl ověřovateli zápisu Bc.Emilii Dubovou a XXXXXX Ludwiga <,>
zapisovatelkou Romanu Foltýnovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protínávrhy <.>
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit Se zastupitelům a přítomným
občanům <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Vávrovice určuje Ověřovateli zápisu Bc.Emiliı' Dubovoıı
a XXXXXX Ludwiga.Zapisovatelkou Romana F Ollýnovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel Se 0
<br> Usnesení bylo Schválene <.>
<br> 41/5 Schválení programu
<br> Předsedající Seznámil přítomné S návrhem programu,v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v Souladu S informací zveřej nčnou na úřední desce,která byla
vyvěšena na úřední desku dne 11.3.2015.Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Vávrovíce schvaluje následující program zasedání:
<br>
<br> 1/5 Určení ověřovatelů Zápisu a zapisovatele
2/5 Schválení programu
<br> 3/5 Revokace usnesení
<br> 4/5 Zřízení výborů
<br> 5/5 Veřejně prospěšné práce - MČ.Vávrovíce
6/5 Statut města příloha č.2
<br> 7/5 Investice
<br> 8/5 Volba členů výběrové komise
<br> 9/5 Zpráva o činnosti úřadu
<br> 10/5 Dotazy,připomínky,podněty
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
<br> Usnesení bylo Schváleno <.>
<br> 42/5 Revokace usnesení
<br> Předsedající navrhl zastupitelům revokaci usnesení č.8/ 1 Zřízení komisí a volba jejich
členů,ze dne 3.11.2014.Komise zaniknou ke dni 18.3.2015.Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit Se zastupitelům a přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Vávrovice schvaluje předložený návrh <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
<br> Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 43/5 Zřízení výborů
<br> Předsedající předložil zastupitelům návrh na zřízení výboru a volbu jejich členů <.>
Počet členů výboru tři,S platností od 19.3.2015 <.>
<br> Návrh názvu a obsazení výborů <.>
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> Dotační,předseda - Ing.XXXXXXX XXXXXXX,členové - XXXXX XXXXXX,Bc.Emílie
Dubová <,>
<br> Žívotního prostředí,předseda - Bc.XXXXXX XXXXXX,členové - Mgr.XXX XXXXXXXX <,>
XXXXX XXXXXX <,>
<br> Kulturně - Sportovní,předseda - XXXXXX XXXXXXXXX,členové - XXXXX XXXXXX <,>
XXXXXXXX XXXXXX <,>
<br> Investiční,předseda - Mgr.XXX XXXXXXXX,členové - Ing.XXXXXXX XXXXXXX,Jakub
Grigar
<br> Strategického rozvoje,předseda - XXXXX XXXXXX,členové - Mgr.XXX XXXXXXXX <,>
XXXXXXXX XXXXXX <,>
<br> Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům Sdělit Své
stanovisko <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Vávrovice.schvaluje předložený návrh počtu výborů
včetně personálního obsazení <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
<br> Usneseni bylo Schváleno <.>
<br> 44/5 Veřejně prospěšné práce - MČ Vávrovice
<br> Předsedající předložil zastupitelům návrh Smlouvy č.MMOPPOOCX17J uzavřenou
mezi Statutárním městem Opava zastoupeným Bc.Martinem Vítečkem primátorem
města a Ceskou republikou - Uřadem práce Ceske' republiky,Kraj Skou pobočkou
<br> v Ostravě,kontaktním pracovištěm Opava,zastoupeným Ing.J armilou Mateřánkovou <,>
ředitelkou kontaktního pracoviště Opava.Smlouva řeší zřízení 3 pracovních míst
„uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1.4.2015 do 31.10.2015 na
Městské části Vávrovice <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Vávrovı'ce.schvaluje předložený návrh Smlouvy <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel Se 0
<br> Usnesení bylo Schváleno <.>
<br> 45/5 Statut města příloha č.2
<br> Předsedající předložil zastupitelům závěrečný návrh Statutu města příloha č.2 viz <.>
příloha č.1.Tato příloha již byla odsouhlasena a opravena odborem majetku
Statutárního města Opavy.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit Se
zastupitelům a přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesení: -
Zastupitelstvo Městské části Vávrovice schvaluje předložený návrh Statutu města
přílohy č.2
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
<br> Usnesení bylo Schváleno <.>
<br> 46/5 Investice
<br> Předsedající předložil zastupitelům ke Schválení projektovou dokumentaci „ Oprava
chodníku a obrub,ulice Obecní k.ú.Vávrovice“.Viz.příloha č.2 <.>
<br> Dále předsedající požádal Zastupitelstvo o uvolnění částky 45000 Kč.z rozpočtu
Městské části na řešení krizové Situace v kabinách na hřišti ve Vávrovicích.Oprava
<br> 47/5
<br> Sprch.Důvodovou zprávu přednesl lng...

Načteno

edesky.cz/d/145943

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Vávrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz