« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Zaslání „Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZUR_Vyhlaska-oznameni_spolec_jedn.pdf

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o společném jednání a vystavení návrhu
<br> Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy
(technická infrastruktura – elektrické vedení)
<br> V souladu s ustanovením § 37 odst.2 a 3 a § 42 odst.6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“),Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný
orgán územního plánování,oznamuje zahájení projednávání návrhu Aktualizace č.3
Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy (dále jen „Aktualizace č.3 ZÚR HMP“)
společným jednáním o návrhu Aktualizace č.3 ZÚR HMP a zveřejněním této návrhové
dokumentace <.>
Návrh Aktualizace č.3 ZÚR HMP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl <.>
m.Prahy č.25/22 ze dne 30.3.2017,kterým bylo schváleno pořízení této aktualizace <.>
<br> Společné jednání se bude konat dne 19.3.2018 od 10.00 hodin
v sále CAMP - amfiteátr <,>
Vyšehradská 51,Praha 2 <.>
<br> Veřejná vyhláška – Oznámení bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy <,>
Jungmannova ul.35/29,Praha 1,v době od 2.3.2018 do 18.4.2018 včetně <.>
<br> V téže době bude kompletní návrh Aktualizace č.3 ZÚR HMP vystaven k nahlédnutí:
- způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu
<br> v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Zásady
územního rozvoje hl.m.Prahy (Aktuálně pořizované ZÚR)
<br> http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uze
mni_planovani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/aktualne_porizovane_zur/index.html
- v tištěné podobě - v kanceláři č.346 UZR MHMP,Jungmannova 35/29,111 21
<br> Praha 1,v pondělí od 9.00 do 17.00 hod <.>,ve středu od 9.00 do 18.00 hod <.>,ostatní
všední dny od 9.00 do 16.00 hod <.>
<br> Do 30 dnů ode dne konání společného jednání,tj.do 18.4.2018 včetně,mohou
vyzvané subjekty (podle ustanovení § 37 odst.2 stavebního zákona) uplatnit stanoviska
a připomínky k vystavenému návrhu Aktualizace č.3 ZÚR HMP.Ke stanoviskům a
připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží <.>
<br> Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky,tj.rovněž do 18.4.2018 včetně,může na
níže uvedenou adresu podávat připomínky k vystavenému návrhu Aktualizace č.3 ZÚR
HMP každý.K připomínkám uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží <.>
Stanoviska a připomínky podávejte písemnou formou do podatelny Magistrátu hl.m <.>
Prahy nebo zasílejte na adresu:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1
<br> nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,a to na
adresu elektronické podatelny Magistrátu hl.m.Prahy: posta@praha.eu
nebo datovou schránkou MHMP 48ia97h
<br> Stanoviska a připomínky musí být podány v souladu s požadavky zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zejména s § 37 odst.2,který
upravuje obsah podání.Z podání musí být patrno,kdo je činí,které věci se týká a co se
navrhuje <.>
<br> - Fyzická osoba uvede v podání jméno,příjmení,datum narození a místo trvalého
pobytu,popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst.3 správního
řádu <.>
<br> - V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno
a příjmení,popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání
vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání,identifikační
číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené
evidenci jako místo podnikání,popřípadě jinou adresu pro doručování <.>
<br> - Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu,identifikační
číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla,popřípadě jinou adresu pro
doručování <.>
<br> Podání musí obsahovat označení správního orgánu,jemuž je určeno,další náležitosti <,>
které stanoví zákon,a podpis osoby,která je činí <.>
<br> Stanoviska vydávají dotčené orgány.K vystavenému návrhu Aktualizace č.3 ZÚR HMP
mohou dotčené orgány vydat své stanovisko,pokud chrání zájmy vyplývající ze znění
zvláštních předpisů,a dále mimo oblast chráněných zájmů mohou vydat připomínky.Z tohoto
důvodu upozorňujeme,že za stanovisko dotčeného orgánu budeme považovat pouze taková
vyjádření,kdy uplatnění chráněných zájmů dotčeného orgánu bude zdůvodněno odkazem na
příslušný zákon,jeho ustanovení a odstavec a zdůvodněno tak,aby byl jednoznačně zjistitelný
druh chráněného zájmu ke každému konkrétnímu požadavku dotčeného orgánu.Pokud příslušné
požadavky nebudou takto doloženy,budou pořizovatelem vyhodnoceny jako připomín...

Načteno

edesky.cz/d/1439301

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz