« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Veřejná vyhláška - zahájení společného územního a stavebního řízení - bytový dům Ječná 34, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - zahájení společného územního a stavebního řízení - bytový dům Ječná 34, Brno

92/.<.>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Rečkovice a Mokrá Hora
Stavební úřad
Palackého nám.ll,621 00 Brno
<br> Číslo jednací Oprávněná úřední osoba: V Brně dne: 19.5.2015
MCBRMH/003720/l5/2100/PALU Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXXXXX Počet stran: X
K podání tel.: XXX 421 732 Vaše číslo jednací:
fax: 541 226 124
Spisová značka e~maíli pavlickova@reckoviee.brnocz
<br> S MCBRMH/003264/15/2l00/PALU
<br> Ing.XXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.X.XX.XXXX,Horácké náměstí č.p.1470/8,621 00 Brno <,>
MVDr.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,nar.XX.11.1973,Barvičova č.p.37/43,602 00 Brno <,>
Věra Jakubková,nar.27.10.1930,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> XXXXXX XXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Ing.XXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,Koláčkova č.p.2115/17,621 00 Brno <,>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Kladenská č.p.84,252 18 Úhonice <,>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Zvěřinova č.p.162/7,618 00 Brno <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Ing.Vladimíra Vysloužilová,nar.2.10.1977,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> ktere' zastupuje Ing.XXXX XXXX,IČO XXXXXXXX,Údolní č.p.XXX/XX,602 00 Brno
<br> Změna stavby - přístavba a stavební úpravy bytového domu Ječná 1214/34 na pozemku
pare.č.557 v k.ú.Rečkovice - žádost o společné územní a stavební řízení
<br> Vyvěšeno dne: 1 g =«[]5~ Sejmuto dne: Š g k g ůqš
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne : 1 9 „Un <,>
<br> Razítko a podpis oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Ing.XXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.X.XX.XXXX,Horácká náměstí č.p.1470/8,621 00 Brno <,>
MVDr.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,nar.XX.11.1973,Barvičova č.p.37/43,602 00 Brno <,>
Věra Jakubková,nar.27.10.1930,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> XXXXXX XXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Ing.XXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,Koláčkova č.p.2115/17,621 00 Brno <,>
XXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Kladenská č.p.84,252 18 Úhonice <,>
Ing.XXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Zvěřinova č.p.162/7,618 00 Brno <,>
XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Č.j.MCBRMH/003720/l 5/2 l OO/PALU str.2
<br> Ing.Vladimíra Vysloužilová,nar.2.10.1977,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> které zastupuje Ing.XXXX XXXX,IČO XXXXXXXX,Údolní č.p.XXX/XX,602 00 Brno (dále jen ”žadatel") <,>
podal dne 29.4.2015 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále
jen "společného rozhodnutí") na změnu stavby - přistavbu a stavební úpravy bytového domu č.p <.>
1214 na pozemku parc.č.557 v k.ú.Řečkovice při ulici Ječná 34,s přístavbou lodžií nad pozemek
parc.č.861/10 V k.ú.Řečkovice.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení
(dálejen "společné řízení") <.>
<br> Předmětem stavby nazvané „Revitalizace bytového domu v Brně,ul.Ječná 1214/34 jsou:
<br> a) sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
<br> b) oprava obvodového pláště
<br> c) zateplení neprůsvitného obvodového pláště
<br> d) obklad a zateplení soklu
<br> e) zateplen ístropů nad 1.pp
<br> j? zateplení střechy včetně hydroizolace
<br> g) okapový chodník,hydroizolace
<br> h) zavěšené lodžie - přístavba celkem 12 ks zavěšených pololodžiíj o novém rozměru cca
<br> 3,8 m x 1,5 m,přičemž plocha vymezena svíslými stěnami je do hloubky 0,75 m
<br> z) oprava dvorních balkonů
<br> J) výměna sklepních oken
<br> k) klempířské prvlq» střechy a fasád
<br> l) zámečnické práce a výrobky
<br> m) vyástky odvětracích průduchů
<br> n) úprava hromosvodů včetně revize
<br> o) hydraulické vyregulování otopné soustavy
V průběhu stavby bude před objektem na pozemku parc.č.561/10 v k.tí.Řečkovice (západně od vstupu
do budovy) umístěno zařízení v mobilní WC a vymezena plocha pro skladování materiálu <.>
Unzístěm' přístavby lodžií je patrné z výřezu zntenšeného výkresu situace na str# tohoto oznámení <.>
Úřad městské části města Brna,Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.l zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,(dále jen "stavební úřad"),podle § 94a odst.2 stavebního
zákona
<br> oznamuje
za...

Načteno

edesky.cz/d/137834

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz