« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace_o_oznameni_Revize_OP_PPR.pdf

Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,IDDS: 9gsaax4,www.mzp.cz <,>
info@mzp.cz
<br>
<br>
<br> ODESÍLATEL:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br>
<br> ADRESÁT:
<br>
<br> Rozdělovník
<br>
<br>
V Praze dne
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
<br> 13.února 2018
MZP/2018/710/527
<br> Mgr.Šamšulová
267 122 664
<br>
<br> Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Revize č.2 Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020“
<br>
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst.2 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů zasíláme informaci
o oznámení koncepce „Revize č.2 Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 –
2020“ (dále též jen „informace o oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č.7
k cit.zákonu a sdělujeme Vám,že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení
podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br>
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst.2 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení
koncepce a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet,na úředních
deskách současně s upozorněním,že každý může Ministerstvu životního prostředí <,>
odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné
vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení
koncepce na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy.Konkrétní datum bude
zveřejněno v Informačním systému SEA.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Zároveň
žádáme v souladu s § 16 odst.2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání
vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce.Toto vyrozumění zasílejte
elektronicky na emailovou adresu: Martina.Samsulova@mzp.cz <.>
<br>
Dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady dále upozorňujeme
ve smyslu § 10c odst.3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na možnost zaslání
písemného vyjádření k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí,odboru
<br>
<br>
<br>
<br> 2/8
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,IDDS: 9gsaax4,www.mzp.cz <,>
info@mzp.cz
<br> posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,a to nejpozději do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce podle § 16 odst.2 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí,tedy ode dne,kdy bude informace o oznámení
koncepce zveřejněna na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy.Současně
žádáme,aby případné vyjádření obsahovalo i doporučení:
<br>
1.Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce,složky životního
prostředí a jejich parametry,vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví
by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit <.>
<br>
2.Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce,lišící
se svými vlivy na životní prostředí,které by měly být předmětem vyhodnocení
a posouzení <.>
<br>
Oznámení koncepce i text Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020
<br> s vyznačenými změnami je k dispozici v Informačním systému SEA na internetových
stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce
MZP258K <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX v.r <.>
<br>
<br>
<br> Rozdělovník k č.j.: MZP/2018/710/527
<br> Předkladatel koncepce a zpracovatel oznámení koncepce:
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1
<br> RNDr.XXXXXX XXXXXXX
ul.Boženy Němcové XX
XXX XX Jablonec nad Nisou
<br> Dotčené územní samosprávné celky:
Hlavní město Praha,primátorka
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1
<br> Městská část Praha 1
Vodičkova 18
115 68 Praha 1
<br>
<br>
<br>
<br> 3/8
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,IDDS: 9gsaax4,www.mzp.cz <,>
info@mzp.cz
<br>
Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
<br> Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám.9/700
130 85 Praha 3
<br> Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4 – Krč
<br> Městská část Praha 5
Nám.14.října 1381/4
150 22 Praha 5
<br> Městská část Praha 6
Čs.armády 23
160 52 Praha 6
<br> Městská část Praha 7
Nábřeží Kpt.Jaroše 1000
170 00 Praha 7
<br> Městská část Praha 8
Zenklova 35
180 48 Praha 8 – Libeň
<br> Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9
<br> Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
<br> Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4 – Chodov
<br> Městská část Praha 12
Písková 830/25
143 00 Praha 4 – Modřany
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
4/8
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 1...

Načteno

edesky.cz/d/1376023


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz