« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-021

133 'ˇì'l
<br> č.j.MMB/ 0184815 /2015/Sie
<br> 1 <.>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový Odbor MMB
<br> Záměr obce prodat.směnit nebo darovat nemovitý majetek,pronajmout nebo iei
poskytnout jako výnůičku
<br> V Souladu S ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném Znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry Statutárního města Brna
<br> pronájem prostor Sloužící podnikání v objektu zdravotnického zařízení Sdružení
zdravotnického zařízení Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,p.o.se sídlem
Zahradníkova 2/8,Brno,v objektu budovy č.p.494,občanská vybavenost,která je Součástí
pozemku p.č.1050/1 vše v k.ú.Veveří,obec Brno,okres Brno - město,ve 3.nadzemním
podlaží,za účelem provozování zdravotnického zařízení- oční ambulance <.>
<br> Charakteristika prostor:
2
<br> hlavní plochy: místnost E-11 o výměře 23,97 m
místnost E-10 o výměře 7,65 m2
vedlejší plochy: podíl na místnost H-11 (šatna) o výměře 9,46 m2
podíl na užívání čekárny o výměře 8,00 m2
podíl na užívání WC o výměře 4,72 nı2
Celková plocha: 31,62 m2 hlavní plochy a 22,18 m2 vedlejší plochy
<br> Doba pronájmu: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou nejdříve od 1.10.2015
s výpovědní lhůtou 3 měsíců,a to i bez udání důvodu <.>
<br> Cena nájemného: ve výši od 2.500,- Kč/m2 za hlavní plochy a od 1.200,--Kč/m2 za vedlejší
plochy za XXX XXX energií a ostatních Služeb <.>
<br> Nájemce je povinen hradit veškeré provozní náklady spojené S užíváním pronajatých
prostor,tj.el.energií,vytápění,vodné a stočné,tel.hovory a podílet se na veškerých
nákladech na Společné prostory a přilehlého přístupového chodníku.O výši úhrady těchto
nákladů je nájemce povinen uzavřít Samostatnou smlouvu Se Sdružením zdravotnických
zařízení II Brno,p.o <.>,a to do 15 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o nájmu prostor
Sloužících podnikání <.>
<br> Provozní doba polikliniky: pouze v pracovní dny.V sobotu,neděli a ve dnech pracovního
volna a klidu je poliklinìka uzavřena
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu Vám poskytne
IUDr.Rabušicová,dv.č.212,Odbor Zdraví,Magistrátu města Brna,Diminikánské nám.č.3,601 67 Brno
tel.“r 542172449,e-mail: rabusicovaevaűùbrnocz
<br> prodej pozemku p.č.388/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2 v k.ú.Staré Brno
(informace O uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDI“.Rutarová,Majetkový Odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.207 <,>
tel.542173097,e-mail: ı'utarova.marcela@brno.cz)
<br> 85/45
<br>
<br> č.j.MMB/ 0184815 /2015/Sie
<br> 3.pronájem pozemku p.č.3597/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2,části pozemku
p.č.3597/11 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 550 m2 oba v k.ú.Řečkovice za
nájemné 86.700,- Kč/rok;
prodej pozemku p.č.3597/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2,části pozemku
p.č.3597/11 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 550 m2 oba v k.ú.Řečkovice za
kupní cenu ve výši 2.692.312,- Kč <.>
<br> Q.<.>
598f'6
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5184/55
EL
3598/7
„_ jp
é*
Q š?._ 3597x242 '3x <,>
3598/8.00 <,>
<.> - 0 '
<.> s.f 01:
\.<.>.` ~ 0-
5597/25
\
č
Q.<.>
`598/9
„_ 5597751
x; Q <,>
' 36,9 G 5597/44
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Curdová,Majetkový Odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.258 <,>
<br> tel.542173165,e-mail: curdova.iitka.@brno.cz)
<br>
<br> MMB/ 01848 1 5 /2015/Sie
<br> 4.prodej části pozemku p.č.5234/6 zahrada O výměře 196 m2 v k.ú.Žabovřesky
<br>
<br> (informace O uvedeném Záıněru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Zwettlerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského náın.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
tel.542173 158,e-mail: zwettlerova.Svlvíeúìbrnocfl
<br> 5.prodej budovy č.p.2841,Chodská 7a,způsob využití garáž,postavené na pozemku p.č <.>
3760/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.104 m2 vk.ú.Královo Pole formou
nabídkového řízení za minimální kupní cenu 3.810.000,- Kč a za podmínky splatnosti kupní
ceny před podpisem kupní Smlouvy
(informace O uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Ráčková,Majetkový Odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216 <,>
tel.542173079,e-mail: rackova.irenaűùbrnoczl
<br> 6.pronájem pozemku p.č.1523 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 186 m2 v k.ú.Slatina
(informace O uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne;
JUDı'.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.206 <,>
<br> tel.542173097,e-rnail: rutarova.marcelaűùbrnocz)
<br> 3
<br>
<br> č.j.MMB/ 0184815 /2015/Sie
<br> 7.pronájem pozemků p.č.4794/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 312 m2,p.č <.>
5617/3 ostatní plocha jiná plocha o výměře 606 m2,oba v k.ú.Královo Pole a části pozemku
p.č.4679/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 419 m2 v k.ú.Královo Pole
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
z.f 4
45H.“
KM
\`\`ı"ıı`
\
4800,/88
/f//J
k/Lť Kr...

Načteno

edesky.cz/d/133199


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz