« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr "FK systém - povrchové úpravy - Mořírna nerezových ocelí"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr "FK systém - povrchové úpravy - Mořírna nerezových ocelí"

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Í Iodborcživotního prostředí Plainggi gggmľgmckéhg
<br> “latąwmaaí 9a si:: co emag
městská east» Řečkovice a Mokrá Hora
PODAÝÉLNA '
<br> Došlodne; “ší
<br> Číslolarlnacl: ýý,g~;„ä„/«§?
ägägăălstúí jäíľjľočet příloh: a 'Splsovýznalc
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno püdpisu měřena
<br> a;
Vnášdopiszn.:.Dle rozdělovníku
<br> ÍZe dne;
- ČJ.: l JMK 54293/2015
<br> sp.zn.:' S-JMK 52126/2015OŽP/Rich
o Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXXXX
<.> Telefon: XXXXXXXXX
<br> v Iăatúm: X.5.2015
<br> _'„FK systém - povrchové úpravy»- Mořírna nerezových a uhlíkových ocelí",k.ú.Řečkovice,okr.-
<br> Brno-město - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného veismyslu zákona č.100/2001 Sb.<,>
9 Posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů,zahájení zjišťovacího
<br> řízení <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad vesmyslu
<br> 'Íustanovení § 20 písm.b) a § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní“
<br> prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne 24.4.2015 oznámení'
<br> společnosti' FK systém - povrchové úpravy s.r.o <.>,se sídlem Chrlická 661,664 42 Modřice,IČ
27736717,o záměru „FK systém - povrchové úpravy - Mořírna nerezových a uhlíkových ocelí" <,>
<br>.k.ú.Řečkovice,okr.Brno-město.a
s i' Záměrje uveden v příloze č.1 zákona v kategorii || (záměry vyžadující zjišťovací řízení),bod
4í.2',ps_loupec B - Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven,od 10 XXX do
XXX XXX miz/rok celkové plochy úprav <.>
„Uvedený záměr bude podroben zjíšťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br> a z Krajský úřad Jihomoravského kraje' zasílá ve smyslu ustanovení § 6 odst.6 zákona v příloze
"kopii oznámení zpracovaného podle přílohy č.3 zákona dotčeným správním úřadům a dotčeným
<br> územním samosprávným celkům.i _ ý
ú í- Oznámení je knahlédnutí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje,odboru životního
<br> prostředí u Mgr.Richterové v úředních dnech,'vjiných dnech po předchozí telefonické domluvě.<.>
<br> a Dále je zveřejněno v Informačním systému EIA na adrese
httpz//portal.ceniacz/eiasea/víew/eia100 cr pod kódemJHM1225.ý ~ í
<br> Dotčené Statutární město Brno,MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora žádáme ve smyslu
ustanovení § 16 odst.3 a 4 zákona a § 5 prováděcívyhlášky Č.457/2001 Sb.o zveřejnění informace
<.> ooznámení a o XXX,kdy a kde je možné do něj nahlížet,na úřední desce.Doba zveřejnění je
<br> nejméně 15 dní.Současně žádáme Statutární město.Brno,MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o
<br> 'Jihomoravského kraje <.>
<br> zaslánífpísemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce Krajskému úřadu
<br> Podle' § 6 odst.7 zákona mohou veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené správní úřady a
<br> č 'dotčené územní samosprávné celky zaslat písemné vyjádření koznámení záměru Krajskému
í úřadu Jihomoravského kraje nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění.Za den zveřeinění se
<br> považuje den,kdy došlo kvvvěšení informace o oznámení na úřední desce kraje.Kvyjádřením
<.> zajslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.Obdržená vyjádření budou podkladem
<br> :-k provedení zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona,jehož cílem je zjištění,zda je třeba daný
<br> 1/2
<br> 'záměr dále posuzovat dle citovaného zákona.Vpřípadě nutnosti dalšího posouzení záměru'
<br> r.žádáme o doporučení,n_a které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci*
<br> u vlivů-záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.Ve vyjádřeních uvádějte naši spísovou <.>
<br> 'značku.'
<br> u-o-oo-gpnuuu_________-.<.> m_uu_--u-
<br> Ě lng.XXXX XXXXX v.r <.>
: pověřený vedením odboru životního prostředí
<br>.<.> uu.<.>.<.>._________.<.>.ą.__.<.>.u__--.____
<br>._ 'správnost vyhotovení: Mgr.XXXX XXXXXXXXXX
<br> rPříloha: oznámení záměru (lng.XXXXX XXXX,Bucek s.r.o <.>,duben/XXXX)
<br> Rozdělovník:
<br> obdrží ve 2 vvhotoveních dotčené územní samosprávné celky včetně přílohy se žádostí o
<br> í zveřejnění na úřední desce,o zpřístupnění textu oznámení pro veřejnost,o zpětné vyrozumění o
<.> dnivyvěšení na úřední desce a se žádostí o vyjádření k oznámeníve lhůtě do 20 dnů: _ <.>
<br> Statutární město Brno,MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,krukám starosty,Palackéhonám <.>,11 <,>
<br> 621 oo Brno s
<br> Jihomoravský kraj,Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br> Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady včetně přílohy se žádostí 0 vyiádření k oznámení-ve
_ 7 :lhůtě-do 20 dnů: k l
J aMagistrátměsta Brna,odbor životního prostředí,Kounicova 67,602 00 Brno
T Krajskáhygienická stanice Jihomoravského kraje,Jeřábková 4,602 00 Brno
s ČIŽP _0| Brno," Lieberzeitova 14,61400 Brno k
<br> '_ k Obdržína vědomíbez přílohy: i.-
i odbor posuzování vlivů na- životní prostředí a integrované prevence,Vršovická 65,100 10
<br> ' Praha 10 -Vršovice - DS i
IMŽP,odbor výkonu státní správy vn,Mezírka 1,602 oo Brno - os a i <.>
i Úřadrněstské části města Brna Brno-Řečkovice' a Mokrá Hora,stavební úřad,Palackého nám.11 <,>
<br> ł
<br> 621 00 Brno -DS
<br> -FK-...

Načteno

edesky.cz/d/126982


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz