« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Výzva k podání nabídek na zakázku v OPŽP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídek na zakázku v OPŽP

EVROPSKÁ 'UP-JF'
<br> ?Hrací $OI.<.> |C1I'.7'P.L"J~'.:„-
<br> l.::E.<.> -:_ |"-.<.> -.:.}r“i'3'ą^›<'1:.=
<br> o OPERAČNÍ PROGRAM
V :worms PROSTŘED;
<br> DOPORUČENÉ
<br> Eur-n "mk-J *není avi:: :'ä'-'-.-~"~:'.<.> ':Í~'-.: r-_1.'-„.<.=:
1 J i.<,>
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU v OPŽP
<br> Název programu: OPŽP
<br> Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/ 14.25894
<br> Název projektu: Zateplení a výměna oken MŠ Praha - Lipence
Název zakázky: Zateplení a výměna oken MŠ Praha - Lipence
Předmět zakázky: stavební práce
<br> Tato zakázka není realizována dle zákona_č.137/2006 Sb <.>,0 veřejných zakázkách <.>
Zakázka je realizována dle podmínek OPZP jako zakázka malého rozsahu 2.kategorie <.>
<br> Název příjemce (zadavatele): Městská část Praha - Lipence
Sídlo zadavatele: K Obcí 47,Praha 5,155 31
<br> IČ příjemce (zadavatele): 00241431
Statutární zástupce příjemce (zadavatele): XXXXXX XXXXX,starosta MČ
Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing.XXXXXXXX XXXXX,místostarosta MČ
<br> Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): tel: 257 921 168,e-mail:
mu.lipence@tiscalí.cz
<br> Datum vyhlášení zakázky: 30.4.2015
<br> Lhůta pro podání nabídky: 18.5.2015 do 13:00 hodin
<br> Místo (Adresa) pro podání nabídek:
<br> K Obci 47,Praha 5,155 31
<br> Nabídka musí být podána v českém jazyce <.>
<br> Popis předmětu zakázky:
<br> Předmětem zakázky je zateplení budovy MŠ v MČ Praha - Lipence.Budova je umístěna na
p.č.493/4,k.ú.Lipence <.>
<br> Součástí zakázky je zateplení obálky budovy (stěny,strop,výměna okenních výplní) a dále
<br> vnitřní a vnější rekonstrukce dle projektové dokumentace <.>
<br> Prohlídka místa realizace:
<br> ł EVŘŮPSKŘ Uřväłi' <.>
OPERAČNÍ PROCRÁM :":L.I'.-r_'»L'-L'.s~„
_ Fond so-utlrznąaste <,>
V Ž IVOTN l PROŠTŘEDĚ _ ' t-.ztštsgľit.w nrnrąatlt <.>
Evropsš-:ý 'and pro r:=_'.';".f.»'".-_":Š' ui.'('i.".'-'Jj l
<br> Zadavatel na požádání umožní uchazeči prohlídku předmětu zakázky.Termíny prohlídky jsou
následující: 7.5.2015 ve 14.00 hodin a 12.5.2015 v 14.00 hodin.Setkání účastníků prohlídky
je vždy před vchodem do MS na adrese K samoobsluze 211,Praha-Lipence
<br>
<br> Předpokládaná cena zakázky bez DPH: 5500.000,- Kč
<br> Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
<br> Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - vzor čestného prohlášení
je přílohou ZD <.>
<br> Podepsaný návrh smlouvy o dílo - odsouhlasení obchodních podmínek
<br> Výpis z OR,nebo jiné evidence (např.živnostenský rejstřík) - kopie
<br> Technické kvalifikační předpoklady - doložení minimálně tří obdobných realizací -
rekonstrukce objektů (budov) výši minimálně 2,5 mil bez DPH (každá) <.>
<br> Požadavky na prokázání kvalifikace jsou dále podrobně definovány v zadávací dokumentaci <.>
<br> Hodnotící kritéria:
<br> Jediným hodnotícím kritériem při splnění všech dalších požadavků je výše celkové nabídkové
ceny v Kč bez DPH (nejnižší nabídková cena) <.>
<br> Další podmínky plnění zakázky:
<br> Dle § Ze zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.Další podmínky plnění zakázky
jsou definovány v zadávací dokumentaci <.>
<br> Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit bez udání důvodu <.>
<br> Zadavatel požaduje poskytnutí bankovních záruk na řádné dokončení díla a na odstranění vad
v rámci záruční lhůty.Podrobnosti jsou uvedeny v ZD <.>
<br> Informace k zadávací dokumentaci:
<br> Na vyžádání bude Žadateli zaslána kompletní zadávací dokumentace v elektronicke' podobě e-
mailem.Požadavek na zaslání ZD směřujte na kontaktní osobu zadavatele uvedenou v záhlaví
<br> 28.4.2015
<br> mtstłgm ČAST PRAHA - LIPENCE
l/Ý/„Qăei 4?,1515 31 Praha-Lipenec-
<br> t/l kif?
Podpis zadavatele:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> <br>

Načteno

edesky.cz/d/122564

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz