« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Závěřečný účet města Plzně za rok 2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMP_083623_15Predavaci_protokol_Zav_ucet.pdf 377,99 kB

ÚMO Plzeň 1 - ÚMO Plzeň 10
i
v
a
d
l
o
<br> Statutární město Plzeň
Magistrát města Plzně
Ekonomický úřad
Kancelář ředitele ekonomického úřadu
Váš dopis značky:
ze dne:
Naše značka:
Vyřizuje:
Plzeň
<br> Věc:
<br> MMP/083623/15
Ing.Rašková
28.4.2015
<br> tel <.>
<br> 37 803 4516
<br> fax:
<br> 37 803 4502
<br> e-mail:
<br> raskova@plzen.eu
<br> J
<.>
<br> Předávací protokol
<br> Potvrzuji tímto,že jsem v pořádku převzal(a) Závěrečný účet města Plzně za rok
2014.Konkrétně se jedná o materiál 1x na vyvěšení na úřední desku ÚMO a 1x pro Vaši
evidenci.Zároveň potvrzuji,že výše zmíněný materiál bude vyvěšen na úřední desku
ÚMO dne 28.4.2015.Výše zmíněný materiál bude vyvěšen po dobu 15 dní,minimálně
do 14.5.2015 <.>
V Plzni dne 28.4.2015
<br> V Plzni dne 28.4.2015
<br> podpis předávajícího:
<br> podpis přebírajícího:
<br> ……………………………
<br> ÚMO Plzeň 1 ……………………………
<br> K
<.>
T
y
l
a
v
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
ÚMO Plzeň X ……………………………
<br> P
l
z
n
i
<br> ÚMO Plzeň 3 ……………………………
Prokopova 14
<br> 301 00 Plze
<br> ÚMO Plzeň 4 ……………………………
ÚMO Plzeň 5 ……………………………
ÚMO Plzeň 6 ……………………………
ÚMO Plzeň 7 ……………………………
<br> e
d
i
t
e
l
<br> ÚMO Plzeň 9 ……………………………
<br> i
v
a
d
l
o
<br> ÚMO Plzeň 10 ………………………… <.>
<br> J
<.>
<br> ÚMO Plzeň 8 ……………………………
<br> K
<.>
<br>

Zaverecny_ucet_mesta_Plzne_za_rok_2014.pdf 8 622,95 kB

Město Plzeň
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ
ZA ROK 2014
<br> OBSAH
<br> KOMENTÁŘ
Seznam zkratek
<br> strana č <.>
I – XXIV
XXV - XXVII
<br> TABULKOVÁ ČÁST
HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ
- Bilance hospodaření MP
1–4
- Přehled přijatých dotací
5–6
- Převody MMP x MO
7–9
HOSPODAŘENÍ MMP
- Bilance hospodaření MMP
10
- Příjmy MMP v daném roce
11
- Výdaje MMP v daném roce
12
- Financování MMP
13
- Rozpis příjmů v daném roce
14 – 20
- Rozpis výdajů v daném roce
21 – 30
- Transfery jiným organizacím
31 – 38
- Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP
39 – 45
- Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu
46 – 54
- Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu
55 – 56
HOSPODAŘENÍ MO
- Bilance hospodaření MO 1 – 10
57 – 60
- Bilance hospodaření MO 1
61 – 64
- Bilance hospodaření MO 2
65 – 68
- Bilance hospodaření MO 3
69 – 72
- Bilance hospodaření MO 4
73 – 76
- Bilance hospodaření MO 5
77 – 80
- Bilance hospodaření MO 6
81 – 84
- Bilance hospodaření MO 7
85 – 88
- Bilance hospodaření MO 8
89 – 92
- Bilance hospodaření MO 9
93 – 96
- Bilance hospodaření MO 10
97 – 100
HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO
- Fondy MMP
101 – 109
- Fondy MO 1 – 10
110 – 130
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 – FV/2
- Přehled operací Finanční vypořádání – FV/1
131 – 132
- Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 – FV/2
133
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU
ÚČASTÍ MĚSTA
- Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org <.>
134 – 137
- Přehled společností s majetkovou účastí města <.>
138
ZÁVAZKY
- Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení
139
- Přehled celkového zadlužení
140
PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
141 - 169
ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
<br> KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014
Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2014 bylo postupováno v souladu
s ustanovením §17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a v souladu s ustanovením části 4 čl.29 Statutu města Plzně,o přezkoumání hospodaření
a závěrečném účtu.Součástí závěrečného účtu je „Zpráva auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města Plzně za rok 2014“,kterou zpracovala firma HZ Brno,spol.s r.o <.>
Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram:
20.4.2015 – Finanční komise Rady města Plzně
30.4.2015 – Rada města Plzně
11.5.2015 – Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně
14.5.2015 – Zastupitelstvo města Plzně
Dle ustanovení §17 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním
v zastupitelstvu města <.>
<br> 1 <.>
<br> VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ
<br> Příjmy v daném roce
Výdaje v daném roce
Saldo hospodaření
Financování (+/-)
Výsledek hospodaření
k 31.12 <.>
<br> 1
<br> 2014
2014
2014
2013
2014
schv.rozp.upr.rozp <.>
rozdíl
skutečnost
skutečnost
(SR)
(UR)
skut.-UR
5 214 450 5 511 999 5 715 969 5 788 071
72 102
5 064 606 6 549 622 6 456 860 6 227 892 -228 968
149 843 -1 037 623 -740 892 -439 820
301 072
240 531 1 037 623
740 892
744 226
3 334
390 375
<br> v tis.Kč
% nárůst
2014
skut <.>
% z UR
14/13
101,26 %
11.0%
96,45 %
23,0%
59,36 %
100,45%
<br> 304 406
<br> 1.1 Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2014
Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty
města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce <.>
Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2014 bylo vykázáno ve výši:
(-) 439 820 tis.Kč
z toho:
rozpočet MMP
(+) 116 689 tis.Kč
rozpočty městských obvodů 1-10
(-) 556 510 tis.Kč
Záporné saldo hospodaření města Plzně vyjadřuje skutečnost,že výdaje uskutečněné v roce
2014 převyšovaly příjmy přijaté na účet města v roce 2014 o částku 439 820 tis.Kč <.>
<br> 1
<br> Přehled hospodaření města Plzně jako celku str.1-4 ; přehled hospodaření MMP str.10-13; přehled hospodaření
jednotlivých MO str.57-100 tabulkové části <.>
<br> I
<br> 1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2014
k 31.12.2014
Město Plzeň
MMP
Městské obvody 1-10
<br> 304 406
214 736
89 670
<br> v tis.Kč
po finančním
vypořádání
276 677
173 916
102 761
<br> Hospodaření města Plzně k 31.12.2014 po zapojení operací financování skončilo s kladným
zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši:
(+) 304 406 tis.Kč
z toho:
rozpočet MMP
(+) 214 736 tis.Kč
rozpočty městských obvodů 1-10
(+) 89 670 tis.Kč
Po provedení operací finančního vypořádání,které jsou podrobně popsány v kapitole 6
komentáře,činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 po finančním vypořádání (tj <.>
zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň:
(+) 276 677 tis.Kč
z toho:
rozpočet MMP
(+) 173 916 tis.Kč
rozpočty městských obvodů 1-10
(+) 102 761 tis.Kč
Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek
hospodaření.V souladu s článkem 29,odst.7 Statutu města budou kladné z...

Zaverecny_ucet_mesta_PLZNE_za_rok_2014_vyveska.pdf 260,64 kB

ZÁVĚREČNÝ ÚČET města PLZNĚ za rok 2014
Písemné p ř i p o m í n k y k závěrečnému účtu mohou být zaslány sekretariátu
ekonomického náměstka Ing.Kotase,náměstí Republiky 1,306 32 Plzeň nebo sekretariátu
ředitelky ekonomického úřadu Ing.Kuglerové,Škroupova 5,306 32 Plzeň nejpozději do
12.května 2015 <.>
<br> „otisk razítka“
<br>

Načteno

edesky.cz/d/121008


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz