« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Přístavba domova pro seniory se službami ke stávajícímu b

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

12-286339.pdf 192,10 kB

Magistrát města Plzně,odbor stavebně správní
Škroupova 4,Plzeň
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IDDS:
<br> SZ MMP/286339/12/JIR
MMP/083597/15
XXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiraskova@plzen.eu
6iybfxn
<br> Plzeň,dne: 28.4.2015
<br> Vypraveno dne:
<br> SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Magistrát města Plzně,odbor stavebně správní,jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením
§ 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení <,>
že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 21.12.2012 na žádost,kterou podal
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Do Zámostí č.p.340/4,Černice,326 00 Plzeň 26 <,>
kterého zastupuje XXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Hřímalého 31,301 00 Plzeň 1
(dále jen "žadatel"),ve věci
Přístavba domova pro seniory se službami ke stávajícímu bytovému domu
na pozemcích parc.č.685/1 – ostatní plocha,685/3 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území
Křimice <.>
<br> Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Magistrát města Plzně <,>
odbor stavebně správní,úřední dny pondělí a středa.Po uplynutí 15 dnů
ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne <.>
<br> Odůvodnění:
Dne 17.4.2014 bylo provedeno ústní jednání ve věci,kde byly doloženy námitky účastnice řízení –
majitelky sousední nemovitosti a do protokolu vznesen nesouhlas od účastnice řízení – majitelky
sousední nemovitosti
Dne 23.4.2014 stavební úřad usnesením přerušil řízení ve věci vznesené námitky na rozpor stávajícího
objektu s kolaudačním rozhodnutím – předběžná otázka týkající se povolení změny v užívání stavby
bytového domu na dům s pečovatelskou službou seniorům
Dne 9.5.2014 žadatel podal odvolání proti usnesení o přerušení s následným doplněním odvolání ze dne
4.6.2014
Dne 30.5.2014 vyzval stavební úřad účastníky řízení k vyjádření se k podanému odvolání
Dne 6.6.2014 vyzval stavební úřad účastníky řízení k vyjádření se k doplněnému odvolání
Dne 7.7.2014 stavební úřad předal spis se stanoviskem odvolacímu orgánu
<br> Č.j.MMP/083597/15
<br> str.2
<br> Dne 8.8.2014 odbor regionálního rozvoje KÚPK usnesení stavebního úřadu zrušil
Dne 19.8.2014 obdržel stavební úřad sdělení k podnětu k přezkoumání usnesení od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR
Dne 11.9.2014 vyzval stavební úřad žadatele o doplnění žádosti a usnesením přerušil řízení se lhůtou do
31.12.2014
Dne 24.9.2014 se žadatel proti usnesení odvolal
Dne 16.10.2014 vyzval stavební úřad účastníky řízení k vyjádření se k podanému odvolání se lhůtou do
15 dnů na vyjádření
Dne 19.11.2014 stavební úřad předal spis se stanoviskem odvolacímu orgánu
Dne 6.1.2015 ( stavební úřad oficiálně rozhodnutí obdržel dne 27.2.2015 spolu s nabytím právní moci )
svým rozhodnutím odbor regionálního rozvoje KÚPK usnesení stavebního úřadu zrušil a vrátil k novému
projednání
Dne 16.3.2015 vyzval stavební úřad žadatele o doplnění žádosti a zároveň usnesením přerušil územní
řízení do 31.8.2015
Dne 22.4.2015 žadatel doplnil žádost o podklady k posouzení územního řízení
Poučení:
Sdělení se netýká žadatele,pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje,a účastníka,který se vzdal
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí <.>
<br> XXXX XXXXXXXXX
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně
"otisk úředního razítka"
<br> Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně <,>
elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně
Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti <.>
<br> Č.j.MMP/083597/15
<br> str.3
<br> Obdrží:
Účastníci řízení:
Žadatel: XXXXXX XXXXXXXX,Hřímalého XX,XXX XX Plzeň X
Obec:
Statutární město Plzeň,zastoupené technickým náměstkem primátora,náměstí Republiky č.p <.>
1/1,Vnitřní město,301 00 Plzeň 1
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,krajské ředitelství,IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,IDDS: samai8a
MMP,Odbor dopravy,Škroupova č.p.1900/5,Vnitřní město,306 32 Plzeň
MMP,Odbor krizového řízení,Kopeckého sady č.p.97/11,Jižní Předměstí,306 32 Plzeň
MMP,Odbor životního prostředí,Kopeckého sady č.p.97/11,Jižní Předměstí,306 32 Plzeň
ÚMO Plzeň 5 - Křimice - odbor dopravy a životního prostředí,IDDS: u98b2yk
Na vyvěšení:
MMP,Odbor správních činností,nám.Republiky č.p.1/1,306 32 Plzeň 1
Na vědomí:
ÚMO Plzeň 5,Křimice - odbor výstavby,IDDS: u98b2yk
<br>

Načteno

edesky.cz/d/121007

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz