« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Návrh účetní závěrky za rok 2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam příloh ke schválení účetní závěrky za rok 2014

Příloha k jednání Zastupitelstva MČ Praha - Lipence dne 18.5.2015
<br> SEZNAM PŘÍLOH KE SCH vÁ L ENI' ÚČETNÍ zÁ VĚRKY ZA ROK 2014
<br> Příioha Č.Název dokumentu
1.Rozvaha IVIČ 2014
2.Výkaz zisku a ztráty MČ 2014
3.Příloha ÚSC 2014
4.Rozvaha MŠ 2014
5.Výkaz zisku a ztráty MŠ 2014
6.Příloha P0 MŠ 2014
7.Rozvaha ZŠ 2014
8.Výkaz zisku a ztráty ZŠ 2014
9.Příloha po zš 2014
10.Přehled o peněžních tocích MČ 2014
11.Přehled 0 změnách vlastního kapitálu MČ 2014
12.inventarizační zprávy 2014
13.inventarizace MČ 2014
14.inventarizace MŠ 2014
15.inventarizace ZŠ 2014
16.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
<br>,-
<br> Dne: 22.4.2015 v Č?
Gregorová L._ _
<br> 1,<.>
<br>

příl.č. 1- rozvaha MČ 2014

Licence: MC39
<br> XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název:
<br> 13 / 2014
00241431
Městská část Praha - Lipence
<br> UCS:
<br> 00241431
<br> MČ Praha - Lipence
<br> UUS:
<br> HU
<br> Hlavní účtárna
<br> Období:
IČO:
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2014
Sídlo účetní jednotky
<br> Místo podnikání
<br> ulice,č.p <.>
<br> K Obci 47
<br> ulice,č.p <.>
<br> K Obci 47
<br> obec
<br> Praha - Lipence
<br> obec
<br> Praha - Lipence
<br> PSČ,pošta
<br> 15531
<br> PSČ,pošta
<br> 15531
<br> Údaje o organizaci
<br> Předmět podnikání
<br> identifikační číslo
<br> 00241431
<br> hlavní činnost
<br> právní forma
<br> neurčeno
<br> vedlejší činnost
<br> zřizovatel
<br> Zákon o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.ve zně
<br> CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje
<br> 000000
<br> Razítko účetní jednotky
<br> telefon
<br> 257921167
<br> fax
<br> 257922641
<br> e-mail
WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví
<br> Statutární orgán
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Podpisový záznam
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 16.04.2015,12:39:25
16.04.2015 12:39:25
<br> Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.s r.o <.>
<br> strana 1 / 6
<br> Licence: MC39
<br> XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501)
Období
<br> Číslo
<br> Syntetický
<br> položky
<br> Název položky
<br> účet
<br> Běžné
<br> Minulé
<br> Brutto
<br> Korekce
<br> Netto
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> AKTIVA CELKEM
A <.>
I <.>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
II <.>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
11 <.>
III <.>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
IV <.>
1 <.>
<br> 431 203 224,22
<br> 96 128 595,02
<br> 335 074 629,20
<br> 319 605 434,23
<br> Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Dlouhodobé půjčky
Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> 425 347 128,17
156 626,55
<br> 96 102 145,02
156 626,55
<br> 329 244 983,15
<br> 313 217 662,47
<br> 156 626,55
<br> 156 626,55
<br> 425 190 501,62
52 879 389,10
9 603,00
349 754 646,42
12 113 646,30
<br> 95 945 518,47
<br> 86 141 957,13
5 769 022,00
<br> 329 244 983,15
52 879 389,10
9 603,00
263 612 689,29
6 344 624,30
<br> 313 217 662,47
53 402 752,20
9 603,00
249 564 319,50
7 223 659,30
<br> 4 034 539,34
<br> 4 034 539,34
<br> 5 740 517,46
<br> 5 740 517,46
<br> 2 896 328,47
<br> 658 160,00
<br> 658 160,00
<br> 16.04.2015 12:39:25
<br> 012
013
014
015
018
019
041
044
051
035
031
032
021
022
025
028
029
042
045
052
036
<br> 121 000,00
<br> 061
062
063
067
068
069
043
053
462
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.s r.o <.>
<br> strana 2 / 6
<br> Licence: MC39
<br> XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501)
Období
<br> Číslo
<br> Syntetický
<br> položky
<br> B <.>
I <.>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
II <.>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
11 <.>
12 <.>
13 <.>
14 <.>
15 <.>
16 <.>
17 <.>
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dlouhodobé pohledávky z ručení
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
Oběžná aktiva
Zásoby
Pořízení materiálu
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Pořízení zboží
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Pohledávky z přerozdělených daní
Pohledávky za zaměstnanci
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Důchodové spoření
Daň z příjmů
J...

příl.č. 2 - výkaz zisku a ztráty MČ 2014

Licence: MC39
<br> XCRGUVUA / VUA2 (11122014 11:27 / 201501051501)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název:
<br> 13 / 2014
00241431
Městská část Praha - Lipence
<br> UCS:
<br> 00241431
<br> MČ Praha - Lipence
<br> UUS:
<br> HU
<br> Hlavní účtárna
<br> Období:
IČO:
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2014
Sídlo účetní jednotky
<br> Místo podnikání
<br> ulice,č.p <.>
<br> K Obci 47
<br> ulice,č.p <.>
<br> K Obci 47
<br> obec
<br> Praha - Lipence
<br> obec
<br> Praha - Lipence
<br> PSČ,pošta
<br> 15531
<br> PSČ,pošta
<br> 15531
<br> Údaje o organizaci
<br> Předmět podnikání
<br> identifikační číslo
<br> 00241431
<br> hlavní činnost
<br> právní forma
<br> neurčeno
<br> vedlejší činnost
<br> zřizovatel
<br> Zákon o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.ve zně
<br> CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje
<br> 000000
<br> Razítko účetní jednotky
<br> telefon
<br> 257921167
<br> fax
<br> 257922641
<br> e-mail
WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví
<br> Statutární orgán
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Podpisový záznam
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 16.04.2015,17:59:52
<br> 16.04.2015 17:59:52
<br> Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.s r.o <.>
<br> strana 1 / 4
<br> Licence: MC39
Číslo
<br> XCRGUVUA / VUA2 (11122014 11:27 / 201501051501)
Syntetický
<br> položky
<br> účet
<br> Běžné období
<br> Minulé období
<br> 1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
11 <.>
12 <.>
13 <.>
14 <.>
15 <.>
16 <.>
17 <.>
18 <.>
19 <.>
20 <.>
22 <.>
23 <.>
24 <.>
25 <.>
26 <.>
27 <.>
28 <.>
29 <.>
30 <.>
31 <.>
32 <.>
33 <.>
34 <.>
35 <.>
36 <.>
<br> Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary a jiná bezúplatná předání
Prodaný materiál
XXXXX a škody
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
<br> 16.04.2015 17:59:52
<br> Hospodářská činnost
<br> Hlavní činnost
<br> Hospodářská činnost
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 19 906 149,86
<br> NÁKLADY CELKEM
I <.>
<br> Hlavní činnost
1
<br> A <.>
<br> Název položky
<br> 501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
558
549
<br> 1 201 046,78
<br> 21 006 222,94
<br> 1 130 068,25
<br> 16 110 404,46
265 722,60
253 828,68
<br> 1 064 966,78
<br> 16 910 247,59
506 053,25
335 675,24
<br> 1 121 602,25
<br> 624 222,89
996,00
6 874,50
<br> 15 516,18
<br> 958 988,31
<br> 1 012 495,64
4 214 856,53
1 247 568,00
14 406,00
35 596,00
39 140,00
<br> 140 576,60
<br> 700,00
<br> 64 840,00
<br> 17 100,00
1 146 971,69
3 796 662,00
1 105 468,00
13 362,00
19 734,00
8 508,00
<br> 103 032,25
<br> 10 600,00
<br> 18 427,00
<br> 15 501,00
<br> 83 745,09
8 058 255,73
<br> 16 638,00
68 595,00
7 893 476,00
36 700,00
971 270,00
<br> 844 034,00
9 550,00
<br> 1 650,00
<br> 92 829,80
131 190,00
<br> 782 231,15
223 633,95
<br> Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.s r.o <.>
<br> strana 2 / 4
<br> Licence: MC39
Číslo
<br> XCRGUVUA / VUA2 (11122014 11:27 / 201501051501)
Syntetický
<br> položky
<br> 1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
III <.>
<br> V <.>
<br> Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady
<br> účet
<br> Běžné období
<br> Minulé období
<br> Hlavní činnost
<br> Hospodářská činnost
<br> Hlavní činnost
<br> Hospodářská činnost
<br> 1
<br> II <.>
<br> Název položky
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 136 080,00
<br> Náklady na transfery
2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
<br> 572
<br> Daň z příjmů
1.Daň z příjmů
2.Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> 8 466,00
<br> 136 080,00
<br> 561
562
563
564
569
<br> 8 466,00
<br> 591
595
<br> B <.>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
11 <.>
12 <.>
13 <.>
14 <.>
15 <.>
16 <.>
17 <.>
II <.>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
<br> 601
602
603
604
605
606
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649
<br> Finanční výnosy
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
<br> 661
662
663
664
<br> 1 408 513,05
<br> 16 982 956,12
<br> 2 130 329,24
<br> 323 970,75
<br> Výnosy z činnosti
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zb...

příl.č. 3 - příloha ÚSC 2014

Licence: MC39
<br> XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč)
<br> Název:
<br> 13 / 2014
00241431
Městská část Praha - Lipence
<br> UCS:
<br> 00241431
<br> MČ Praha - Lipence
<br> UUS:
<br> HU
<br> Hlavní účtárna
<br> Období:
IČO:
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2014
Sídlo účetní jednotky
<br> Místo podnikání
<br> ulice,č.p <.>
<br> K Obci 47
<br> ulice,č.p <.>
<br> K Obci 47
<br> obec
<br> Praha - Lipence
<br> obec
<br> Praha - Lipence
<br> PSČ,pošta
<br> 15531
<br> PSČ,pošta
<br> 15531
<br> Údaje o organizaci
<br> Předmět podnikání
<br> identifikační číslo
<br> 00241431
<br> hlavní činnost
<br> právní forma
<br> neurčeno
<br> vedlejší činnost
<br> zřizovatel
<br> Zákon o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.ve zně
<br> CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje
<br> 000000
<br> Razítko účetní jednotky
<br> telefon
<br> 257921167
<br> fax
<br> 257922641
<br> e-mail
WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví
<br> Statutární orgán
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Podpisový záznam
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 17.04.2015,11:33:39
<br> 17.04.2015 11:33:39
<br> Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.s r.o <.>
<br> strana 1 / 18
<br> Licence: MC39
<br> A.1 <.>
A.2 <.>
A.3 <.>
<br> XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> 17.04.2015 11:33:39
<br> Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.s r.o <.>
<br> strana 2 / 18
<br> Licence: MC39
<br> A.4 <.>
<br> XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> Podrozvahový
<br> položky
<br> Název položky
<br> P.I <.>
<br> Majetek účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní majetek
Vyřazené pohledávky a závazky
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Další podmíněné pohledávky
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné závazky
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
<br> 1 <.>
2 <.>
3 <.>
P.II <.>
1 <.>
2 <.>
P.III <.>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
P.IV <.>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
11 <.>
12 <.>
P.VI <.>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
P.VII <.>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
<br> 17.04.2015 11:33:39
<br> účet
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> 3 342 321,00
<br> 2 025 000,00
<br> 2 400 000,00
<br> 942 321,00
<br> 942 321,00
<br> 200 000,00
<br> 911
912
<br> 8 435 552,39
19 357,00
393 058,35
8 023 137,04
130 076,04
130 076,04
<br> 2 967 321,00
<br> 901
902
903
<br> 10 752 385,09
19 357,00
408 235,35
10 324 792,74
130 076,04
130 076,04
<br> 200 000,00
<br> 200 000,00
<br> 200 000,00
<br> 921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
...

příl.č. 4 - rozvaha MŠ 2014

příl.č. 5 - výkaz zisku a ztráty MŠ 2014

r.6030.<.> :maš
<br> ŽŠN Nöxc > N._._~>._.<
<br> tmmumcrožw oąumłnmnm
c.<.>.AP w ummmaom:.<.>.m „za ammmzszm ::Emy
<br> camo?.<.> n m N03
<.> m9 3.<.> 82 u
zmnms šämmmxm wăs Etmsnm
<br> wmmamăwsw x.<.> oämrocmšc n.: 2.uąomía „Sa
<br> 22.0 :mna:.<.> maaonrą
<br> ăom.ne.<.> A mmšooałznm n:
camo tąmsm m.Eumsom
nmn.nema.<.> umí
<br> cam? o oąmmłnmnm
<br> „amšsxmąa Quo u:.<.>.E03
<br> ?mi 493m
Nmnąułmä <.>
<br> xoznmrš.mam?
„mräos
<.>.mx
mám.<.>
S252 mámză <.>
<br> Omoam oavoămnsm Nm.<.>.mmăožm
mmzmmwoá.<.>.mam
<br> woašmocw Nmwsmš omonă oauoämasm „ \ _ „.„_„
<br> Nm mv«m<:ow„ mam?
<br> tmmvm<xo<m oąamłnmnm
E0 132m m.<.>.<.> E0300
<br> „maš m8
<br> š.mwo_rm=vm:nm.nn
<br> mik.<.>
<br> 4
<br>._.<.>.s F.<.> <.>
<br> oxmsmx mmämăwsq Anmřš.?mw „až be.<.> m.<.> „ msmqsřm
<br> wobsmoa „mzmwääu
<br> :E0 „Enigma
<br> 2:00.me.x mmšooułcum m:
<br> camo.uąmsm m - Eumsnm
<br> 30.„sum :až
<br> ummaam.<.>.vonłrmł
<br> Ems.<.>.93:02 <wnro<sm<wnmgm<mnm mísomw
<ma_m._w„ wäzomą mämăvswł v3 amosoąä
omžmom mass
<br> mämxo.<.>.„.„.<.> „.„„.__„.__._ <.>,<.> „„_.„.„„„_„„
<br> m$„=s3.„ nmmzänm
<br> mo.<onm.„xo<u ?mnm
<br>.uoavaocw Nmuzmš „.<.> „„m„=„m3=_o
06m:: T
<br> Nnąmnoąmzo mwmąmšmä :nwm ®OmD__O@ mno.<.>.m a.o <.>
<br>
<br> xommccxb x San ąemormomą x m::mm.<.>.m„
<br> Madam m „Cu
<br> Cnmnnm.<.> 2mm: x0mmc<xm x SS ąmmoašä Šmoüămwm
<br>
<br>
<br> măo.<.> wmämämąă.mama.„mă„„.-i | u _.<.>.__ _ -._ il.<.>.<.>.lämmmăm cenou».i-|
means.<.> 2mm? 303mm.: m3 <.>,15.<.> : ąmąăa moäoăaxm,„.„„.„_„„„„,„m„ - !mľçăłm „mmmmmm2„+„_m_m„„=„a„
m M u.o
_ <.>,m zaznam.N măům.m.m -- i.- ł íÍ ł m m m m mmgmwwą.<.> summołł Ě „u 3mm; m,mmmmm m.m äím„.<.> _„ !łí! 13m Š; m <.>
m.<.> mwmmmcm 3m„m_.<.>.„„_=._ _ -I-|ii.m.:.! -äwmmuąli I.il.! -.<.>.m.<.> ~_.<.> „m.__„.„.m| -.<.>._mmm._m$.__om ___________.<.>.<.>.<.>.<.> mm mwmroo
m.mnoąmcm 02065 me» 3m „mio.aim mmmbh
m.muoämcm Ein: :mmämnnämrmíwnz neumím: m8
n.nąonmsm „com m2
m.łäąmom aözzoaoumzo 32.3.: mam
m.brašna oamăazo 32.028 m3
N Nšmsm mame.: nmwoc ímmă Säog mem
m.Onąmě m =„„=.„.<.>.o.<.>.m=„ m: 3m mäąo „B mamma
m.00205.» m3 mmobo.<.> moba
3.Zmämaw :m 22:30:50.ma Mambo mmmbm
2.łszmom <=_=oo6m:.umm:„o: mEmmc ma
<.>.N Ommäł mčmuu mam m.: :č.2 nwm mnie
5.Šnaocm :mimaw mk m.<.> E omřoo u mmmbo m mam ?zbo 3 „webe
É.Nmrozzm monrmzł vo_._w„m:_.už._ 8m mmwbo u „cube m3 Epee w nnmbo
a.<.> ::m mona:: voułmz.<.> mnm.<.> m mmwbo.E „E98
mm.Nmxozzm moñgumš :mamma mm.2 :FŘ »má „m.<.> až umím
5.<.> ::m monumí.<.> :mámnw mnm
__m.Om.<.>.„§03 m2
8.0m.<.>.N :mšocmom: „S
mo.<.> ::o amzm m nevíme.mwm
„N,mříž: verzí m 535.N včas:: m.: webe
mm.<.> ::m norma.m vmzłm Em
Na.umu.<.>.m.<.> su cmnmmrmam.mamma má
mm.<.> äoamsw 3m„m_._.m_ m3
mm.šmzxm m wrong m5
„N.Éoăm mona.<.>.Em
mm.Ommaą goczoąoamso 3mm? mm: :m mmmbo m mmmbo
mm.<.> uaąšm „mošoaoam :mzšoäw Sm_.m„m_.<.>.mm»
me.nąoamsm a_o==oaoaw 332%.3m_.m$x mmm
m# tąonmzm vommšxv.m?
mm.<.>.cočm m umüosmz.<.>.QNGÉ mam
um.<.>.<.> coăm m nmůo<mz„ onqmšwo: „ăowmx mam
mm.Zmłmaq u cămmmzwo: nošmamcmx mm» a mmPom
mm.zmamł N aąocamso.łoczoaocmzo :ăüw: mmm :G 30.8 m; u mamma
wo.o„.„amímmm„mammwm.<.> m m m.<.>,- m Mvmmoocmaowwmąmämš coä mompďmmmă.<.> m a.o.<.>.aaa.<.>.„as
<br> mmnmznm.<.> 3x0:
mm.<.>.<.> <.>
<br> 006mm.<.>.2m~m< Rama <.>
<br> mm.0mm:: :mwaąą m míaomg
<br> =.Hrůza.: 020mm:
<.>._.vqoamam 002mm umšä.m není.<.>
<br> m.„more
<br> m.xcñoăm „mms
<br> m.zmamam n 03839: ąmmíoc 309.58:
m.0mm:: 232.9.<.>.mamma
<br> =_.<.>._„_„_„.<.> &.<.> a „mamą
<br>._.zmzmaz Ěcqmzwn: mmämałn: smąąąoz.:m„.=:m„.:m „xmmmąmł
<br> m.zmzmmą ěcqmzwn: 353.63 ímało: ímäco.<.> :m „E5202
<br> s.-omg „.<.> „._.„.<.>.<.>.<.> „.<.> _
<.> _.0m.<.>.u usage
m.Doammmosm 09,03% amzm u 02.30
<br>.<.> na.<.>
_.-.„maš u ?Emi.'Il - <.>
e 530mm m 0=„.am_.m ímmäo: ěąoaă
m.<.> ąwzomw n 22mm,<.>.<.> mEmma
m <.>,ąwsomz N 02030.45.<.> <.>
m.(wzomz m nąoamsmzo „com
m.<.>.sm 5.303 N smmăns.<.>.mrazu
m.m3_:<:_.00x52 m 505.<.> N 030.0.:
E.<.>.sm 005.3.<.> m 002mm
<.> _._.<.> (3.03 u ěwmumzmo:.äsaąmäx
<br>.<.> N.Šmomw N nqoammm Emma::
<br> t.<.>.<.> ».<.> „„.„.: L.<.>.<.> || I.<.> i „.|.<.>.<.>.<.>.-rwnuľur r El <.>
<br>.<.> P Swzomw N uöammm 0603300030 :mzšošmă 3m_.m_x:
<br> K.Žzomq n nąoñăm aoăoąocmmo :šosmzo šämzä.wöšm vonmšxm
<br> É.S2003 u 33% <.>,<.>.<.> voumšă
3.nmqnmł „cas
S.<.> Ołm:: 5.4.03.<.> u 053cm:
<br> _._.<.> - „_.<.>.„.<.>.<.>.<.>.„.<.>.<.> a.<.> „.<.> „.<.>.<.>
<br> _.550mm u 03.226 omzmwo: vmnă.m.<.> 0oq_._.„_|
<br> m.G205.<.>
<br> mmmsmmä mmmmwamä
<br> „ăäm.<.>
<br>.mamma mama!
<br> 002.Iąmsă.ümaomą
u
<br> má u.<.>.mama
<br> mm <.>
mam
mam
mm.<.>
mam
<br> m3
m3
<br> 100.003.<.>.mam Q::
<br> m
<br> u.-._
'T u I.<.>.<.>
<br> ewa
<br> XOMGCSÉ x SS ąomoämmm xmmmöomm
<br>.<.>.Em „mms
mms: maăa :anoąmäm 00.38»
u.-
m ämbo
<br>
<br> m s.<.> Š
<br> m8._ až „Kuba
<br> Em.a Mambo
<br>
<br> mm» _ mem?
<br> Nnammoqmno uäämämă 00mm mommöm §00.<.> m a 0 <.>
<br> „.<.>.<.>.<.> 3mm.<.> <.>
<br>.u 398
E fobo
<br> m „mp8
<br>
<br>.„„.w.<.>.-.„„w.<.>.„.<.> „.<.> „.-.„„0.<.>.-M - -.<.>.„_.„„.<.> „._.„.<.>.„.„„„ „
m.; m._m.oo :m 43.8
m mm...

příl.č. 6 - příloha PO MŠ 2014

příl.č. 7 - rozvaha ZŠ 2014

příl.č. 8 - výkaz zisku a ztráty ZŠ 2014

hwmüm.<.> amąu _ --xnmmcąäh.x S3 amešeä x Scäxxm <.>
<br> ŽŠN Na:: > N._._~>._.<
<br> _„_.„_.mum<ro<m oąmmłnmnm
<br> c.<.>.X9 m vmmmsomz :m „EW ammmzzsm šămv
<br> oaaoan 4M.<.> N02
<br> _mo„ ::umím
<br> zmwms ~WĚ„ wxoa vqm:m.<.> _.<.> :um:om
<br> mmmamăwsu x ąouąñsnämš: n.<.>.u.<.> uąomín.„Sa
<br>.„ <.>,_„.<.>.<.>
<.>.<.>.<.> _.v _.<.> _.„
<br>.<.> m.<.> „.<.>.<.>.„.<.>.„.<.>.g.<.>.<.>.<.>.xnľ.<.>.<.> _.<.> _.<.> a.<.> „.<.>.„„.<.>.„.„„„„„.„._„.„.„.<.>
<br>
<br>
<br> cznm.na.Gmqzowruxu.<.> mm c=nm„ an <.>
<br> camo _u.<.> m:m-_.„tm:no camo
<br> vw? news „mm u.<.> nwm.noam
<br> Emszmrmmł.m_.m_o.<.>.Semín Ems.: mšsoúľ.Em umľnämn.<.> :mann
<br> vaää.<.>.ozsm ummwvmăaoäw oąmmłumno <ma_m_.w_.mísoü tqozämš :muzącán: uwomäo.<.>
<br> Nmuämąm.<.>.ăi ammaä „má vąmzuůumsom owrzăm „S30
<br>._ „„.<.>.<.> „.„.„.<.> „.<.> „„.<.> „„„_„.„.„„.„„„,„.„._„__.<.>._„„.__„.<.>.„._„.„ „.<.> „,„_.„.<.> „„._„„„.„.<.> „.›.<.> „.<.>.<.>
<br> 3.30: 4.3.<.> na m.: Nmämąí wroąm vwurmšumnnm
<br> *mx m.<.> „.„l.ąťcw._nr„.„m9 „a „Z.<.> _,„„._:„ <.>,<.> -:n„.__ăm
<br> mám: 3=m:.uo__<rm@mou:mš.nn Ě.umu www 5a.mc.äpçäpm
<br> š m=m5r< äřihm__unmnnm.nu
<br> še.<.>.<.> ::az to__.<rm - I _.- I 2915.2.<.> Xzäocm |.<.> -.-.- <.>
tonnmmoă Nmwzmš 033.oqnoăwazm 72×.__ voavaoă NMNJmŠ m„m„=m.<.> 3_.:o Ě \
Nm mvqm<:om„ mama _ Ě oąmm:: _
<br>.<.> -
ormamx mmmąmăš.AnmEE.mumw Hnoenžm.S: Na: mm \\\I/ <.>
<br> :mmäšo šłłcäzom
n.<.>.aäsxwową <.>
x 03 a.mobäłšłcuąaoo
<br> _u_2o:„wmą.×@.z m» 6
<br> \
<br> u <.>
<br> mešäm m: M3 mm.Nbamnosuzo.mtmąmšmł Dnmä momoñä mno.<.>.m a.o.mämzm ulx a'
<br> 0mm u
nomammw
<br> zmr_ma.<|.nm_rm3
<br> Zmwm: nemam#
<br> (D
<br> _I_L
44:)
<br> _'L
IU
<br> _I <.>
CJ
<br> _I <.>
P
<br> _I <.>
(II
<br> _L
CD
<br> i
7*'
<br> -u-D
<.> m
<br>.l
S9
<br> m
P
<br> M
<.> N
<br> M
9'
<br> w
:P-
<br> m
<.> U1
<br> IU
O)
<br> h)
'NJ
<br> PJ
CD
<br> R)
(D
<br> u
<.> O
<br> (AJ
<.>.s
<br> (a)
hJ
<br> 0000'
Jil-W
<br> zaznam N „mamma
<br> mumwmwwm
<br> mvoąmam ämămms
<br> mnoämam mgmămm
<br> mmăäam.<.> Hmmm :mmämąosmxmrmwo: mommäm
vammă „com
<br>.łaąčmnm aocsomommmo šmąmř:
<br>.łaąmnm ocmmsmmo 32.022 <.>
<br>.Nšmsm mama.: „mmom 5mm:: <m.o3
<.> Ovąmě m cnüomąmz <.>
<br>.Ommöšm
<br> zmammm :m ąmuąm~m:„mn„
<br>.Păcmnm <:„_=ooqmm:.~mm:„n: mEMma
<.> 0mm:: mEMv:
<.> šnaořm.Ěmmmm
<br> wmmošm moo_m_ł.ămma
<br>.<.> ::m monrmš.<.> usąwäs.<.>
<.> Nmxosam moormă :Ěmaw
<br>.::m mon._m_ł :mämnm
<br> 0mm „mama
<br> 0mm.N :mšomăomz
<br>.::m nmzm m noEmřą
<br> m3_c<ł torza.m.<.> zač u vqoammł
<.> ::m norma.m nmzmä
<br> om? m.<.>.am mmumgmmgm Hmmm.:
nammă 3225 <.>
<br>.šmsxm m mám <.>
<br>.Ěoăm mozna
<br>.022mm aošoaommmo 32mm:
<br>.<.> uzämzm mmämomocm 333cm; 329m:
<br> n„o.„_„š.<.>.amăöaomm :šoíw šämrmx
Uąonmzm.noumšrm <.>
<br>.Acoącm m Nmăommz.<.> mamma <.>
<br>.?cam m Nmmxäma ouqmczwm: uaommx
<.> zmzmam N.<.> mwmmnmzwnz nołmnmcmr
<br> mm <.>
<br> :mama: u aamsmzo mmăzomoamzo Emñř:
<br> mammmomm Č.: „a mm
<br>.mmămmnmm „.<.>._.<.> _„.„.„ a.mas._.„.„.„.<.> „ omąoä
mmä :mms: mmnaomą Iomnoąmwmxm mmăömą lmmqą: mmmămm :omnoąmămm mmaąomą
m u m a
<.> I fm mmowm mmm mamma s mmm.<.> mm - Jmm mama
i „Km mmmmm „a mummo.m mmm 3mm.„mm „mamma
- m3 m mmm 89mm 3 Mambo m „mm ommmm m mama
<br> mou.š o „gmmm mm.Gwen „mm mmmmm mm mmmbm
m8
<br> mem
<br> mom
<br> mou
<br> mam
<br> m: „mm mamma.na mämm
<br> m5 m mamma m mmĚm
<br> má mmmmm m mmmbo
<br> má
<br> mmm Im» mľmu.<.> mmmämmm
<br> m3 u mmm m2.mo „mm mmobo m m3 mmmbo.mm mmmbo
mnm m mmm „mp8 Ě mmm_om m t:.<.> mmbm mm mmmbm
mmm mm „zmmo žHmo mm mmmmo mmmmm
mm.mm mmmmm :Nam m» mmmąmm
<br> mmm m omobm m mmpmo
<br> m3
<br> mmw
<br> mmm
<br> mi
<br> mm» Mambo
<br> mam
<br> mm.<.> <.>
<br> mă
<br> mam
<br> mm.m.mmwmm „K mmmmo
<br> mmm
<br> mmm
<br> mmm
<br> mmm
<br> mmm
<br> mmm
<br> mmm wmm omoä m: mms.E
<br> Nnąmnoąmao mmämämä comm mommöm mnou.m _.<.> _ o.- - mmmmam mxm
<br> Cnmznm.<.> Umä.| u - - xommcsąm x <<L :amammamm xamammammm
03.0 - mmsämnmm.<.> mmmam oaąoä - - 2.52.5 0.00.99 <.>
bomomr: amnm: boąoux: ammm 2:93.<.> Qaaemm mamaoąmamm mäaomą Immca.<.>.nmaaomą :amaoąmmmm nmanomm
m M m L
mm.0mm::.<.>.mmmam u mrazem: mna „m ammaa ma ampaa
__.332mm mmzäm - - - - 1 |-
e năamam omzam amEě m 009.<.> : I mm: | - - u
m.asi mmm
m.xcůocm 5mm:: mmm
a.zmzmam u uwmnmam:: qmmío: 30968: mmm
m.Om„m=._.<.> mamzm.: :mama: mmm
u i.; - :mama: :m ämsmąmą:.I\.<.> - - - - :| |u
a zmzmam.<.> mxcqmawnz mmqmamä: ímašn: 39.50: :m „mmamąmě m: - - | E - | | - I -
a.zmsmam ěaąmamo: 3_.m::0: Emała: šmäcn: :m „qmamqmě m3
<.um.<.>.u.::aa -- | - |- m.<.> wůa | -
_.H.0mm N masa i-- I i mam lmmamma - I --
| m.Dommämam 09:03 amam N umím maw I -
m.<wzom< nmřmš 3 mam amaha mmm 29mm.<.> u mmm 5mm.<.> 'mma žába <.>
_.<m=omm u muzou: -I i „ amm mamma u mmm XXXX m a: XXmm - -mma äpaa
<.> _.::mamma u tqoaäm Emmänr Šaamm u -- mam I.<.> <.>
m.cmsomm N aöamw mEMma mam._ am; mmpaa 2m mamma mm: mmdaa „na mamma
m.cmaomz N vmozmaä: mam.Ko a: „ma ň: amñoa
m.<maome n nąoamamro „mam mam
m.mam <maam< m smmämo: ěroaa mam
m.wšíă: normě m amor: N 33.20:: m.:
3.<.> ::m voxcä m vmamrm m...

příl.č. 9 - příloha PO ZŠ 2014

příl.č. 10 - přehled o peněžních tocích MČ 2014

Licence: MC39
<br> XCRGUTUA / TUA2 (12122014 12:59 / 201501081501)
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč)
<br> Název:
<br> 13 / 2014
00241431
Městská část Praha - Lipence
<br> UCS:
<br> 00241431
<br> MČ Praha - Lipence
<br> UUS:
<br> HU
<br> Hlavní účtárna
<br> Období:
IČO:
<br> Sestavený k rozvahovému dni 31.prosinci 2014
Sídlo účetní jednotky
<br> Místo podnikání
<br> ulice,č.p <.>
<br> K Obci 47
<br> ulice,č.p <.>
<br> K Obci 47
<br> obec
<br> Praha - Lipence
<br> obec
<br> Praha - Lipence
<br> PSČ,pošta
<br> 15531
<br> PSČ,pošta
<br> 15531
<br> Údaje o organizaci
<br> Předmět podnikání
<br> identifikační číslo
<br> 00241431
<br> hlavní činnost
<br> právní forma
<br> neurčeno
<br> vedlejší činnost
<br> zřizovatel
<br> Zákon o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.ve zně
<br> CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje
<br> 000000
<br> Razítko účetní jednotky
<br> telefon
<br> 257921167
<br> fax
<br> 257922641
<br> e-mail
WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví
<br> Statutární orgán
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Podpisový záznam
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 17.04.2015,12:24:18
17.04.2015 12:24:18
<br> Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.s r.o <.>
<br> strana 1 / 2
<br> Licence: MC39
Č.položky
<br> XCRGUTUA / TUA2 (12122014 12:59 / 201501081501)
<br> Název položky
<br> Účetní období
<br> P <.>
<br> Stav peněžních prostředků k 1.lednu
A.Peněžní toky z provozní činnosti
Z <.>
Výsledek hospodaření před zdaněním
A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-)
A.I.1 <.>
Odpisy dlouhodobého majetku
A.I.2 <.>
Změna stavu opravných položek
A.I.3 <.>
Změna stavu rezerv
A.I.4 <.>
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
A.I.5 <.>
Výnosy z dividend a podílů na zisku
A.I.6 <.>
Ostatní úpravy o nepeněžní operace
A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)
A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek
A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků
A.II.3.Změna stavu zásob
A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku
A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)
A.IV.Přijaté dividendy a podíly na zisku
B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv
B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv
B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku
B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky
B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
C.Peněžní toky z vlastního kapitálu,dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek
C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)
C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)
C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
F.Celková změna stavu peněžních prostředků
H.Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)
R.Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni
R.= P.+ F.+ H <.>
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY
<br> 17.04.2015 12:24:18
<br> Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.s r.o <.>
<br> 5 998 840,61
92 151,68
7 156 070,846 911 390,00
8 058 255,73
9 550,00
183 466,00972 949,73336 832,52
69 175,05
267 657,47
<br> 19 573 976,1820 491 516,18917 540,00
<br> 917 540,00
<br> 19 002 423,84
19 302 423,84
300 000,00479 400,665 519 439,95
5 519 439,95
5 519 439,95
<br> strana 2 / 2
<br>

příl.č. 11 - přehled o změnách vlast.kapitálu MČ 2014

Licence: MC39
<br> XCRGUKUA / KUA2 (06022015 09:42 / 201501081501)
<br> PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč)
<br> Název:
<br> 13 / 2014
00241431
Městská část Praha - Lipence
<br> UCS:
<br> 00241431
<br> MČ Praha - Lipence
<br> UUS:
<br> HU
<br> Hlavní účtárna
<br> Období:
IČO:
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2014
Sídlo účetní jednotky
<br> Místo podnikání
<br> ulice,č.p <.>
<br> K Obci 47
<br> ulice,č.p <.>
<br> K Obci 47
<br> obec
<br> Praha - Lipence
<br> obec
<br> Praha - Lipence
<br> PSČ,pošta
<br> 15531
<br> PSČ,pošta
<br> 15531
<br> Údaje o organizaci
<br> Předmět podnikání
<br> identifikační číslo
<br> 00241431
<br> hlavní činnost
<br> právní forma
<br> neurčeno
<br> vedlejší činnost
<br> zřizovatel
<br> Zákon o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.ve zně
<br> CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje
<br> 000000
<br> Razítko účetní jednotky
<br> telefon
<br> 257921167
<br> fax
<br> 257922641
<br> e-mail
WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví
<br> Statutární orgán
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Podpisový záznam
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 17.04.2015,12:19:26
<br> 17.04.2015 12:19:26
<br> Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.s r.o <.>
<br> strana 1 / 2
<br> Licence: MC39
Č.položky
<br> Název položky
<br> VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
A.Jmění účetní jednotky a upravující položky
A.I <.>
Jmění účetní jednotky
1 <.>
Změna,vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu
2 <.>
Svěření majetku příspěvkové organizaci
3 <.>
Bezúplatné převody
4 <.>
Investiční transfery
5 <.>
Dary
6 <.>
Ostatní
A.II <.>
Fond privatizace
A.III.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
1 <.>
Svěření majetku příspěvkové organizaci
2 <.>
Bezúplatné převody
3 <.>
Investiční transfery
4 <.>
Dary
5 <.>
Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti
6 <.>
Ostatní
A.IV.Kurzové rozdíly
A.V.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
1 <.>
Opravné položky k pohledávkám
2 <.>
Odpisy
3 <.>
Ostatní
A.VI.Jiné oceňovací rozdíly
1 <.>
Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů
2 <.>
Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji
3 <.>
Ostatní
A.VII.Opravy minulých období
1 <.>
Opravy minulého účetního období
2 <.>
Opravy předchozích účetních období
B.Fondy účetní jednotky
C.Výsledek hospodaření
D.Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření
<br> 17.04.2015 12:19:26
<br> XCRGUKUA / KUA2 (06022015 09:42 / 201501081501)
Minulé období
<br> 318 145 507,81
311 974 534,10
351 261 766,71
29 726 738,63
69 452 048,24438 077,00
452 889,70
5 718 084,01
<br> Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.s r.o <.>
<br> Zvýšení stavu
<br> Snížení stavu
<br> 50 080 849,80
25 343 882,05
24 295 418,55
<br> 34 306 883,30
2 333 935,14
937 032,87
<br> 24 295 418,55
<br> 937 032,87
<br> 455 000,00
<br> 972 949,73
<br> 877 000,00
422 000,00-
<br> 972 949,73
<br> 593 463,50
<br> 422 344,00
<br> 593 463,50
<br> 422 344,00
1 608,54
1 608,54
<br> 83 885,43
24 653 082,32
<br> 163 795,00
31 809 153,16
<br> Běžné období
<br> 333 919 474,31
334 984 481,01
374 620 152,39
29 208 788,90
69 452 048,24609 196,50
1 608,54372 980,13
1 437 986,83-
<br> strana 2 / 2
<br>

příl.č. 12 - inventarizační zprávy 2014

příl.č. 13 - inventarizace MČ 2014

Licence:MS2G
******
Zpracoval: UR supervizor
9
IČO: SOR1
Název účetní jednotky: Sumarizece RO
IČO zřizovatele:
KódInvMísta:
I N V E N T A R I Z A C E
<br> V Y K - G O R D I C
<br> S O F T W A R E
<br> R O Z V A H O V Ý C H
v Kč k 12/2014
<br> A
<br> ******
<br> VJIGU702 08122014
Datum: 17.04.2015 Čas: 13h11m 9s
Strana:
1
<br> P O D R O Z V A H O V Ý C H
<br> Ú Č T Ů
<br> STAV
SKUTEČNÝ STAV
PROÚČTOVANÉ
NEVYPOŘÁDANÉ
KONTROLNÍ ČÍSLO
podle účetnictví
podle inventury
ROZDÍLY
INVENTAR.ROZDÍLY
sl.2+sl.4-sl.1
Číslo
(ROZVAHA)
(ORJ 0998)
položky
Název položky
1
2
3
4
5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM
431.203.224,22
431.203.224,22
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.STÁLÁ AKTIVA
425.347.128,17
425.347.128,17
I.Dlouhodobý nehmotný majetek
156.626,55
156.626,55
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2.Software
013
3.Ocenitelná práva
014
4.Povolenky na emise a preferenční limity
015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
156.626,55
156.626,55
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8.Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 044
nehmotného majetku
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
10.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035
II.Dlouhodobý hmotný majetek
425.190.501,62
425.190.501,62
1.Pozemky
031
52.879.389,10
52.879.389,10
2.Kulturní předměty
032
9.603,00
9.603,00
3.Stavby
021
349.754.646,42
349.754.646,42
4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
022
12.113.646,30
12.113.646,30
movitých věcí
5.Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
4.034.539,34
4.034.539,34
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
5.740.517,46
5.740.517,46
9.Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045
hmotného majetku
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
11.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
658.160,00
658.160,00
III.Dlouhodobý finanční majetek
1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4.Dlouhodobé půjčky
067
5.Termínované vklady dlouhodobé
068
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
IV.Dlouhodobé pohledávky
1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4.Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5.Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 468
ze zahraničí
6.Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
7.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<br> Licence:MS2G
Zpracoval: UR supervizor
<br> ******
9
<br> V Y K - G O R D I C
<br> S O F T W A R E
<br> ******
<br> VJIGU702 08122014
Datum: 17.04.2015 Čas: 13h11m 9s
Strana:
2
<br> STAV
SKUTEČNÝ STAV
PROÚČTOVANÉ
NEVYPOŘÁDANÉ
KONTROLNÍ ČÍSLO
podle účetnictví
podle inventury
ROZDÍLY
INVENTAR.ROZDÍLY
sl.2+sl.4-sl.1
Číslo
(ROZVAHA)
(ORJ 0998)
položky
Název položky
1
2
3
4
5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.OBĚŽNÁ AKTIVA
5.856.096,05
5.856.096,05
I.Zásoby
1.Pořízení materiálu
111
2.Materiál na skladě
112
3.Materiál na cestě
119
4.Nedokončená výroba
121
5.Polotovary vlastní výroby
122
6.Výrobky
123
7.Pořízení zboží
131
8.Zboží na skladě
132
9.Zboží na cestě
138
10.Ostatní zásoby
139
II.Krátkodobé pohledávky
336.656,10
336.656,10
1.Odběratelé
311
32.624,00
32.624,00
2.Směnky k inkasu
312
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
197.265,00
197.265,00
5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
44.800,00
44.800,00
6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8.Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
9.Pohledávky za zaměstnanci
335
2.669,00
2.669,00
10.Sociální zabezpečení
336
11.Zdravotní pojištění
337
12.Důchodové spoření
338
13.Daň z příjmů
341
14.Jiné přímé daně
342
60,00
60,00
15.Daň z přidané hodnoty
343
16.Jiné daně a poplatky
344
17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.346
7.294,00
7.294,00
18.Pohledávky za vybranými místními vládními instit <.>
348
23.Krátkodobé pohledávky z ručení
361
24.Pevné termínové operace a opce
363
25.Pohledávky z finančního zajištění
365
26.Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
27.Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 371
ze zahraničí
28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
16.249,60
16.2...

příl.č. 14 - inventarizace MŠ 2014

příl.č. 15 - inventarizace ZŠ 2014

příl.č. 16 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r.2014

Načteno

edesky.cz/d/120966

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Prodej   Prodej   Jednání zastupitelstva   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz