« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

_1_
<br> Městská část Praha - Lipence,K Obcí 47
<br> Závěrečný účet za rok 2014
<br> 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 /v tis.Kč/
<br> Rozpočet Skutečnost
po úpravách
<br> Příjmy celkem: 18 707,4 18 562,2
Dotace ze státního rozpočtu 119,6 119,8
Dotace z MHMP a převody z VHČ 15 043,9 14 890,9
Daňové příjmy 3 058,0 3 064,4
Nedaňové a kapitálové příjmy 485,9 487,3
Výdaje celkem: 19 140,5 78 212,7
Rozvoj obce O O
Městská infrastruktura 'i 783,2 1 580,4
Doprava 272,2 181,2
Školství 9 945,1 9 602,1
Zdravotnictví a sociální oblast 247,0 222,2
Kultura,sport 69,9 65,4
Bezpečnost 949,5 894,3
Hospodářství 344,0 328,1
Vnitřní správa a samospráva 5 459,6 5 288,8
Pokladní správa 70,0 70,2
Financování: 433,1 -349,5
<br> - -p--I - -- --ą-u--q---ł
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1,2,3,4.Zastupitelstvo
MČ Praha-Lipence schválilo rozpočet na rok 2014 na jednání dne 18.12.2013 <.>
<br> V průběhu roku 2014 bylo na základě usnesení Rady a Zastupitelstva MČ provedeno
8 rozpočtových úprav.Konečná úprava rozpočtu 2014 byla schválena úhrnem příjmů
ve výši 18 707,489.Kč a ůhrnem výdajů 19 140,5tis.Kč,příl.č.5 <.>
<br> _ 2 _
2.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.m.Prahy
<br> Přijaté účelové dotace byly řádně vyůčtovány v rámci finančního vypořádání za
<br> rok 2014 dne 18.3.2015 (viz.při|.č.6,7,8).Nevyčerpané finanční prostředky z dotace
SR na volby do EP ve výši 572,-Kč byly vráceny 5.2.2015 <.>
Požadavek na dorovnání výdajů na volby do zastupitelstev obci ve výši 7 866,-Kč <,>
odvod do rozpočtu HMP z nevyčerpané dotace na zkoušky zvl.odb.způsobilosti,na
opravu komunikace Na Bluku,na retenční jírnku K Topolům,25% podílu z popl.ze
psů a 50% podílu z rekreačních popl.ve výši 177 047,67Kč bude během června
2015 <.>
<br> 3.) Hospodářská činnost
<br> MČ měla v roce 2014 výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků <,>
z prodeje pozemků a zřízení věcného břemene.Dle výkazu zisku a ztráty (příloha
č.13) výnosy ve výši 1 408,5tis.Kč (po promítnutí předpisu dané z přijmu) a náklady
1 201tis.Kč.Základem pro výpočet daně z příjmu za rok 2014 je cca 1 211 tis.Kč <.>
<br> 4.) Stavy na bankovních účtech k 31.12.2014
<br> Základní BÚ 2 717 583,93 Kč
FRR 145 201,29 Kč
Sociální fond 227 778,84 Kč
Účet hospodářské činnosti 1 918 875,89 Kč
Depozitní účet 510 000,00 Kč
Účty celkem: 5 519 439,95 Kč
<br> 5.) vypořádání transferů neziskových organizací a obyvatelstvu v roce 2014
<br> SDH Lipence 45 000,-Kč soustředění děti a vybaveni
TJ Sokol Lipence 45 000,-Kč sportovní vybavení pro děti
Modelklub Lipence 10 000,-Kč materiál,věcné dary při soutěžích
MČ Praha 16 - Radotín 6 290,-Kč školní aktivity pro děti ze sociálně
<br> slabých rodin
6.) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ
Finanční vypořádání dotací MŠMT pří|.č.10 a 11 <.>
<br> Zůstatek z dotace na provoz tělocvičny ZŠ bude vrácen zřizovateli na BÚ MČ <.>
Rozdělení HV PO za rok 2014 schváleno Radou MČ dne 13.4.a 27.4.2015 <.>
<br> Základní škola: fond odměn 0,- Kč
fond rezerv 274 542,00Kč
vratka zřizovateli 16 249,60Kč
<br> Mateřská škola: fond odměn 413,00Kč
fond rezerv 13 000,00Kč
<br> Výkaz zisku a ztráty P0 - příl.č.14,15
<br> - 3 _
Účel.dotace poskytnuté PO z rozpočtu MČ Praha-Lipence a vypořádané v r.2014:
<br> MŠ - 50 000,-Kč vybavení herními prvky
32 670,-Kč ořezáni tůji
31 535,-Kč opravy a náhrady po vloupání do budovy MŠ
<br> ZŠ - 20 000,-Kč oprava v budově ZŠ po havárii topení
100 000,-Kč vybaveni nástavby ZŠ
<br> 7.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření provedli kontroloři Magistrátu hl.m.Prahy na základě
pověření ředitelky odboru kontrolních činnosti MHMP ve dnech 1.12.-12.12.2014 a
16.3.- 27.3.2015 <.>
<br> Zá věr zprávy:
I.Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014,ve smyslu
zák.č.420/2004Sb.(zejména ustanovení § 2 a 3) lze konstatovat,že kromě chyb a
nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření,které již byly
napraveny,byly zjištěny:
<br> o chyby a nedostatky,které nemaji závažnost nedostatků uvedených
<br> v ustanovení § 10 odst.3 pism.c) uvedeného zákona,a to:
<br> - MČ neměla dostatečně funkční průběžnou kontrolu ve smyslu ustanovení § 27
zák.č.320/2001Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,nebot' bylo zjištěno,že směrnice pro ocenění
majetku reálnou hodnotou nebyla zaměstnankyní zařazenou do Úřadu MČ dodržena <.>
<br> H.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků <,>
která mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna žádná rizika,která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2014:
<br> Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ a podíl zastaveného majetku na
celkovém ma...

příl.č. 1 - bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2014 s komentářem

3 h mega,o u.w.<.>.cam Šaumow @m.<.> z„w EmEmaäm ocwaouüąw mmĚĚĚĚmo EoNĚNaĚmQ
E2: mwmñ: sedm Ě ovewo m Ě ooĚmma m 096mm m W s :až mu 5,303 řăšűn.„S0255
„ „ „ Ě Ě „EĚĚ wsocmu šsmo xs?
_ m3:: mim.: ooďw Šum „Ě momĚwmmĚmłĚ „ 00.08.m Ě Ě Ě Ě „Šmmw N mama Ě x; „ĚĚ
Ě and: Ě amd: Ě „ wqwm oodm oqom Ě „Ě o _:›_„.<.> Ě_.<.> Ě„_w xmmr
ĚĚ maš: www.: co.Z.„Ě„„W„ĚEĚ 03m „Ě ooĚĚowĚĚ - ammsm m :manga seženu,N ŠĚmĚ_„„Ě_o„„Ě_Ě ::m2,čar
Ž ŠĚ:.Ě ::i „ w řemen.<.>.05.302N _„.„,<.> m_ao.<.>,äozuo m Šmñom.xmmr
Ě Ě umgo - amwaw m mať mm mann mĚämaĚw Eur
_ Ě „ bezva; mzauza N XXX Emvämu
„.<.> Ě.š„ Ě Ě.Ě_Ě:: „ „ omno - bezne; ŠĚ._Ě_„.„Ě_ N XXX.:má
Ě Ě i ĚĚ „Ě Ě Ě „mi - bezne; mcmuă N „._Ě_Ěä„_ :mb
_ Ě Ě.Ě „ soma =o„.c_u_=›_„2„_ _.<.> :=_.<.> „.<.> „_ ~ mama 2mx._mo„
<.>.<.> „.;.„.<.> „Ě łłłiłš Ě omno - nomo ;„Ě:.§0_:>m.a niž.N „paní xmw P <.>
Ě :ĚŠ Ě EE.Ě Ě H; - 908 =u„.a_u_=ä.aĚ aeqzmĚ N mĚcmQ š: „Ě
Ě EĚ.ĚĚ: Ě.Ě Ě Ý Ě samo „Šxuwa.<.> ĚĚ u wcmn zmvjmn; Ě Ě
Ě.<.>.í 080 - soma :Qwxuna ŮEĚ N mama č F.Ě
Ě „ - Ě Ě.<.> m2 - „Emo §a_„„_„.„a „ĚĚ N „E5 x? _.Ě
›Ě,_wE „Sopooanom._
:z x Ě m: „_ _.a_t3„,<.>.›_ „ _ _
EmEn a» Emšn i.mu zumoauo.Šmăc wmocmäsxw Ě mzmłťn: aomoawom wcłwäcom uwwoauom xmmnxoa.<.> cwnzxmmm.<.>.mnwz _ mxwo_on_
<br> Ěwmwrgmm„„„.„uw\„„„m,w:mmgsu ąlămmQax Ě
<br>
<br>
<br> mm manga 03.UI.mvräcą.<.> m2
aucmą: - XXX os.Šzăoe „mX
muzou: -.Emi „www mxamms äěz
<.> nwsxäo „OQ
<br> Son __ u.„Econo
<br> 6x m: a
<br> Éöu _.<.> >_ 303.53 GN
<br> „ĚĚĚĚ_ĚDĚĚ.Ě_Ě.UO.„„_NOMĚ aa<n+> < as_._w_.„_ moz<.__m
<br> ames.<.>.mocmäq
<br> Ěm nemam II Ě ĚĚ ĚĚ -Ě Ě u - l u Ě.o.g m.<.>.cam „wüąúmow.<.> wmąšrnu EmEEmąm ocm>oomąąN mNĚĚFmĚĚmQ ÉONĚNOĚŠ
una.: ač:.<.> nam w 53mm a Ě 363 n _ aąus a Ě Ě Ě.mši „už › s._.„ u u Ě.z a m <._ x#
00.09 Ě ooĚmmv „ cod? modu a Ě.: E „mvaoä „ršĚEą w>oä:n_§„
Ě Ě „Ě Ě ĚĚ.Ě §22: oszmäš o=maovo§o_o ämnoa u acän.<.> šum
ooĚoE Ě Ě Ě cod? Ě ĚĚ 0065.ĚĚ ĚĚooĚoN Ě „EĚĚ „šoagamx „samo „as
ĚĚĚ.Ě :.ĚĚ: Ě Y AogÉnoĚa.mzöš Šm_mE.aouo==o_u.<.> amvoa N »EEE č E
oci: „mĚmĚ amd mmĚmm Ě amĚcm Ě aqua „m str; „N „Baca >E_Ě._~.Ě_n_ wąčząomz
Ě.Ě.ĚĚ_Ě:Ě.Ě „ a:: Ě „ „Ě ĚĚ qăe.<.> =mo.a ĚĚEBĚ=Ě„„_ §23 „Ě„._m__.„n_Ě xxä
Ě moda.<.> Ě mmmä any QĚR Ě „ omĚE 8.3 ĚĚ.ĚĚ Ě ›EĚĚ msocmuw: ŠmmoĚ xmmm
_ Ě.::Ě.<.> Ě :ĚĚĚĚĚ: „ Ě Ě Ě Ě Ě Ě - - Ě Ě Šo_mEĚuoc=o_n ocwcaoau.mému.mwuoă w ::Ě čmm
nnĚmm.ĚĚ Ě -.Ěmwmm ĚĚ_ ĚowĚmm Ě „Ě Ě Ě „mřoumhaĚašĚcc N ›EĚĚĚ„wo 22m: Šm5Ě <.>,n_ šum
ooĚoow Ě Ě 3m ĚĚ ooĚt ooĚt „ Ě Ě - - ĚIĚĚJĚE Emxcmm mamfą.šum
mama „ omĚmm Ě „Ě amd Ě ooĚvĚ Ě 03: Šmñe onšcmcc momämm.m.žes N „E5 xím
xžĚ.p ĚĚĚĚĚ:Ě.ĚĚĚ.Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě=„_Ě„„„Ě„_mE :Eacoa.„:„E._mn_„ xmă
„HĚĚĚĚĚ,TĚĚĚEĚĚ.<.> Ě Ě- ĚĚ ĚĚ-ĚIĚ| ĚĚ ĚĚ- Ě--ĚIĚĚ- ĚĚ Ě Ě Ě ĚĚ ĚĚ ĚĚ ĚĚ Ě Ě Ěčmsmn: Eřcca m _om„_„a9o aănmä Šo>uOĚ xmwm
Ě za,<.>.<.> _ mio „ zmoçmäămą; N ›EĚĚ„ č „m
:m x _ mm x _„.„„_t3„Ě„Ě>_ „ M _
EmEn x.Ě Emsa m» mu zawoauo.<.>.<.> Fugas umozmmązxw _ mcmłťn: „mwoauom _ mzmăľsum umwoawom xmmozä.„cmazxmmm.<.>.uuwz „ mxwoeom
Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě muzem: - masa wăäčvmąo.<.> mon mm „cem 02 o: „mvräoo.<.> m2
Ě„_.„„.„Ě„Ě Ě„Ěo„.„Ě_Ě ĚĚ Ě a:.<.> ĚĚ„„_„ĚĚĚ› ü Econo v.Ě masa S :hvomwom aaąaš < 922mm mozűñ
<br> na; „cmmaw„emř:„m„ Ecmmoä.<.>.<§Immm„.<.> ą×Ě Ěmmüä.<.> autům
<br> 0× 0 00000.o u m.<.>.cum Ěąůľüw Ššm 50.5009? 000000000N MNĚHMĚĚDG 000020000
0000 00.0000 00.2 00.000 -E000 00.000 0 É 0 0 › 0 0 E r 0 0 _ _ 0 n 0 0
<br> 00.00 00.20 00.000 00.000 0.0060.00 Ě 00.000 00 A000 »E00 0 0 4 0 0 > z z.Ě_ 0
<br> 00.00 Ě.-0000 Ě 00.E0 0 00.000 0 00.000 0.00? 03.00000 ×××0„
Ě 00.00 00.0: 00.000 Ě 00.000 S -Ě 00.000 S Ě 00.000 0P _ 0000.<.> ; 00000.×××0„
<br> Ě Ě Ě 0040? 050000030.<.> __
<br> „H00 00.00.<.> 00.000.<.>.§00 0.Ě „v 00.000.0.<.> 00.0; 2.0+0+~+_„ 200,: 0 s.0 _ u 0 z m z 0
<br> 00.00 00.00.00.000 m 00.05 0.00.00.f Ě 00.000 0 _ 00 0000 00 0000000 Ěmäzěh 0000.00
Ě 40.2.- Ě.„Ě_Ě.<.>.<.>.Ě Ě 1.m „ _Ě 20.0 00000000 0000000000000001000 0„0„__Ě0Ě0ĚĚ›0_„ x00#
Ě Ě.: #20.ĚĚ ĚĚ m -IĚĚ - - 0.000000 00 EĚ00Ě000Ě0 000_0000: x00;
Ě 00.00.<.> _ „ 00.000 0 00.000 0 :m Ě 000000 „0000000000000 00 0.000000 00000050: „H03
<br>.<.>.<.> :.1:0.M „ ĚĚ -Ě „ mm - 000000 _0E0~0.0„00000 00 00000000 000_0000.x00#
0 Ě.Ě „ 0000000 _Ě000000Ě000000› 00 2000000 000000500 x51
0 :Š Ě.Ě 000.0.00 0000000 00 0000000 000_00Ě„00›0_0z„ x05»
H20.Ě ĚEĚ.Ě.<.> Ě.„Ě „ _0_00000.<.> „.0.0 00000.<.> Ě00_0000000zĚ ×0 :a
00:0 _ ŠÉF Ě _Ě 000:.0 Ě Ě Ě Ě - Ě Ě E0000._ 00.Š !í w 000000 „000_0„00__00000.0000 000000000,0 00000000 Ě m.Fm?
„ Ě 0,000000 _0s0~00~00 00 000_0000.0Ě0.„„|_0„„Ě_Ě.00m00000w 0m::
0 Ě,<.> „Ě.„.Ě.Ě.ĚĚ._Ě„ĚĚ.„ĚĚĚĚĚ ĚĚĚĚĚĚĚ.Ě„Ě.„ĚĚ„ĚĚ_„„Ě.<.> Ě ĚĚ 0 :m - 0.00.00 00000000 0.0__„._0.„00>0_0z_ 00:0
0.<.>.:: Ě Ě Ě 0 Ě ĚĚ -Ě Ě„ Ě ĚĚ Ě mm - 0.0.0.00 b000Ě000Ě Ě0_0Ě_Ě00ĚĚĚ„Ě00›0_Ě0z„ NNĚE~Ě_
0 00.00.<.> 00.000 _ 00.000 0 „ 00.000 0 „ :m - 0000 00 00000000 0_0_00._00›0_0z 5:.<.>
0 00.00.Ě„ 00.00.Ě Ě Ě Ě 00,000 0 Ě 00.0.00 0 00000 0 Ě 00 - 000 00 000000000 0.0__ <.>,_0._00›0_0zĚ 00:0
00000ł0ĚĚĚ_0.00włĚĚ000Ě0ĚĚ 00.00: ĚĚ Ě „_ 00.0: 00000.Ě --ľi Ěi 000000 0000 0000009000 00.0000 0„0Ě_00Ě00000_0zĚ ×Ě00„ĚĚ
<br> :m x Ě mm 0._00_t›00.>_ 0 0 „...

příl.č. 2 - rozbor příjmů,výdajů a financování dle kapitol za rok 2014 s ko

příl.č. 3 - přehled pro hodncení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2014

Licence: MC39
<br> XCRGB020 / A20 (15122014 15:09 / 201410011501)
<br> 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(v Kč)
<br> Název:
<br> 13 / 2014
00241431
Městská část Praha - Lipence
<br> UCS:
<br> 00241431
<br> MČ Praha - Lipence
<br> NS:
<br> 00241431
<br> HČ MČ Praha 39
<br> Období:
IČO:
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4
Položka
<br> Text
<br> a
<br> b
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet po změnách
<br> Výsledek od počátku roku
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> % RS
<br> % RU
<br> 1341
<br> Poplatek ze psů
<br> 1342
<br> Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
<br> 50 000,00
<br> 59 000,00
<br> 59 124,75
<br> 118,25
<br> 100,21
<br> 1 000,00
<br> 3 907,50
<br> ******
<br> 390,75
<br> 1343
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 9 000,00
<br> 8 900,00
<br> ******
<br> 98,89
<br> 134
<br> MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB
<br> 50 000,00
<br> 69 000,00
<br> 71 932,25
<br> 143,86
<br> 104,25
<br> 1361
<br> Správní poplatky
<br> 20 000,00
<br> 20 000,00
<br> 22 060,00
<br> 110,30
<br> 110,30
<br> 136
<br> SPRÁVNÍ POPLATKY
<br> 20 000,00
<br> 20 000,00
<br> 22 060,00
<br> 110,30
<br> 110,30
<br> 13
<br> DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB
<br> 70 000,00
<br> 89 000,00
<br> 93 992,25
<br> 134,27
<br> 105,61
<br> 1511
<br> Daň z nemovitých věcí
<br> 2 900 000,00
<br> 2 969 000,00
<br> 2 970 402,79
<br> 102,43
<br> 100,05
<br> 151
<br> DANĚ Z MAJETKU
<br> 2 900 000,00
<br> 2 969 000,00
<br> 2 970 402,79
<br> 102,43
<br> 100,05
<br> 15
<br> MAJETKOVÉ DANĚ
<br> 2 900 000,00
<br> 2 969 000,00
<br> 2 970 402,79
<br> 102,43
<br> 100,05
<br> 1
<br> D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)
<br> 2 970 000,00
<br> 3 058 000,00
<br> 3 064 395,04
<br> 103,18
<br> 100,21
<br> 2111
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 480,00
<br> ******
<br> ******
<br> 211
<br> PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI
<br> 480,00
<br> ******
<br> ******
<br> 2141
<br> Příjmy z úroků (část)
<br> 10 000,00
<br> 4 000,00
<br> 3 994,49
<br> 39,94
<br> 99,86
<br> 214
<br> VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU
<br> 10 000,00
<br> 4 000,00
<br> 3 994,49
<br> 39,94
<br> 99,86
<br> 21
<br> PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT <.>
<br> 10 000,00
<br> 4 000,00
<br> 4 474,49
<br> 44,74
<br> 111,86
<br> 2212
<br> Sankční platby přijaté od jiných subjektů
<br> 17 000,00
<br> 17 000,00
<br> ******
<br> 100,00
<br> 221
<br> PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY
<br> 17 000,00
<br> 17 000,00
<br> ******
<br> 100,00
<br> 2221
<br> Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů
<br> 82 700,00-
<br> 82 702,50-
<br> ******
<br> 100,00
<br> 21.04.2015 13:26:11
<br> Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.s r.o <.>
<br> strana 1 / 12
<br> Licence: MC39
<br> XCRGB020 / A20 (15122014 15:09 / 201410011501)
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4
Položka
<br> Text
<br> a
<br> b
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet po změnách
<br> Výsledek od počátku roku
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 2229
<br> Ostatní přijaté vratky transferů
<br> 16 000,00
<br> 222
<br> PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L <.>
<br> 66 700,00-
<br> % RS
<br> % RU
<br> 16 425,65
<br> ******
<br> 102,66
<br> 66 276,85-
<br> ******
<br> 99,37
<br> 22
<br> PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ
<br> 49 700,00-
<br> 49 276,85-
<br> ******
<br> 99,15
<br> 2322
<br> Přijaté pojistné náhrady
<br> 43 600,00
<br> 43 585,00
<br> ******
<br> 99,97
<br> 2324
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 32 700,00
<br> 33 137,00
<br> 276,14
<br> 101,34
<br> 2329
<br> Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
<br> 300,00
<br> 405,00
<br> ******
<br> 135,00
<br> 12 000,00
<br> 232
<br> OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 12 000,00
<br> 76 600,00
<br> 77 127,00
<br> 642,73
<br> 100,69
<br> 23
<br> PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 12 000,00
<br> 76 600,00
<br> 77 127,00
<br> 642,73
<br> 100,69
<br> 2
<br> N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)
<br> 22 000,00
<br> 30 900,00
<br> 32 324,64
<br> 146,93
<br> 104,61
<br> 3121
<br> Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku
<br> 20 000,00
<br> 455 000,00
<br> 455 000,00
<br> ******
<br> 100,00
<br> 312
<br> OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 20 000,00
<br> 455 000,00
<br> 455 000,00
<br> ******
<br> 100,00
<br> 31
<br> PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ
<br> 20 000,00
<br> 455 000,00
<br> 455 000,00
<br> ******
<br> 100,00
<br> K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3)
<br> 20 000,00
<br> 455 000,00
<br> 455 000,00
<br> ******
<br> 100,00
<br> 3 012 000,00
<br> 3 543 900,00
<br> 3 551 719,68
<br> 117,92
<br> 100,22
<br> 56 600,00
<br> 56 580,00
<br> ******
<br> 99,96
<br> 63 000,00
<br> 63 000,00
<br> 100,00
<br> 100,00
<br> 3
<br> V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)
4111
<br> Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp <.>
<br> 4112
<br> Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
<br> 63 000,00
<br> 411
<br> NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ
<br> 63 000,00
<br> 119 600,00
<br> 119 580,00
<br> 189,81
<br> 99,98
<br> 4121
<br> Neinvestiční přijaté t...

příl.č. 4 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2014

Licence: MC39
<br> XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201501081501)
<br> Ministerstvo financí
<br> FIN 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 13 / 2014
(v Kč na dvě desetinná místa)
Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2014
<br> 13
<br> 00241431
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
<br> Městská část Praha - Lipence
K Obci 47
15531 Praha - Lipence
<br> UCS: 00241431
<br> MČ Praha - Lipence
<br> NS: 00241431
<br> HČ MČ Praha 39
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
<br> Položka
<br> a
<br> b
<br> 0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
<br> 1341
1342
1343
1361
1511
4111
4112
4121
4131
4133
4134
4139
4221
<br> 0000
<br> Bez ODPA
<br> 3111
<br> 2322
<br> 3111
<br> Předškolní zařízení
<br> 21.04.2015 13:28:34
<br> Text
<br> Rozpočet po změnách
<br> Výsledek od počátku roku
<br> 1
<br> Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos
Převody z vlastních rezerv.fondů (jiných než OSS)
Převody z rozpočtových účtů
Ostatní převody z vlastních fondů
Investiční přijaté transfery od obcí
<br> Schválený rozpočet
<br> 2
<br> 3
<br> 50 000,00
<br> 59 000,00
1 000,00
9 000,00
20 000,00
2 969 000,00
56 600,00
63 000,00
8 173 900,00
1 870 000,00
120 000,00
85 000,00
85 000,00
5 000 000,00
<br> 85 000,00
85 000,00
11 038 000,00
<br> Přijaté pojistné náhrady
<br> Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.s r.o <.>
<br> 59 124,75
3 907,50
8 900,00
22 060,00
2 970 402,79
56 580,00
63 000,00
8 173 874,23
1 717 000,00
120 000,00
83 745,09
42 216,00
5 000 000,00
<br> 118,25
*******
*******
110,30
102,43
*******
100,00
118,57
182,47
*******
98,52
49,67
*******
<br> 100,21
390,75
98,89
110,30
100,05
99,96
100,00
100,00
91,82
100,00
98,52
49,67
100,00
<br> 18 511 500,00
<br> 18 320 810,36
<br> 165,98
<br> 98,97
<br> 31 535,00
<br> *******
<br> 99,79
<br> 31 600,00
<br> 63 000,00
6 894 000,00
941 000,00
<br> % RU
<br> 31 600,00
<br> 20 000,00
2 900 000,00
<br> % RS
<br> 31 535,00
<br> *******
<br> 99,79
<br> strana 1 / 16
<br> Licence: MC39
<br> XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201501081501)
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
<br> Položka
<br> a
<br> b
<br> Text
<br> 3113
<br> 2322
<br> 3113
<br> Základní školy
<br> 3314
<br> 2111
<br> 3314
<br> Činnosti knihovnické
<br> 3636
<br> 3121
<br> 3636
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet po změnách
<br> Výsledek od počátku roku
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 12 000,00
12 000,00
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> % RU
<br> 12 050,00
<br> *******
<br> 100,42
<br> 12 050,00
<br> *******
<br> 100,42
<br> 480,00
<br> Přijaté pojistné náhrady
<br> % RS
<br> *******
<br> *******
<br> 480,00
<br> *******
<br> *******
<br> 20 000,00
<br> 455 000,00
<br> 455 000,00
<br> *******
<br> 100,00
<br> Územní rozvoj
<br> 20 000,00
<br> 455 000,00
<br> 455 000,00
<br> *******
<br> 100,00
<br> 4349
<br> 2324
<br> 10 000,00
<br> 13 800,00
<br> 13 794,00
<br> 137,94
<br> 99,96
<br> 4349
<br> Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
<br> 10 000,00
<br> 13 800,00
<br> 13 794,00
<br> 137,94
<br> 99,96
<br> 5311
5311
<br> 2212
2324
<br> 17 000,00
4 000,00
<br> 17 000,00
4 000,00
<br> *******
*******
<br> 100,00
100,00
<br> 5311
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 21 000,00
<br> 21 000,00
<br> *******
<br> 100,00
<br> 5512
5512
<br> 2324
2329
<br> 8 500,00
100,00
<br> 8 523,00
94,00
<br> *******
*******
<br> 100,27
94,00
<br> 5512
<br> Požární ochrana - dobrovolná část
<br> 8 600,00
<br> 8 617,00
<br> *******
<br> 100,20
<br> 6171
6171
<br> 2324
2329
<br> 2 000,00
<br> 6 400,00
200,00
<br> 6 820,00
311,00
<br> 341,00
*******
<br> 106,56
155,50
<br> 6171
<br> Činnost místní správy
<br> 2 000,00
<br> 6 600,00
<br> 7 131,00
<br> 356,55
<br> 108,05
<br> 6310
<br> 2141
<br> 10 000,00
<br> 4 000,00
<br> 3 994,49
<br> 39,94
<br> 99,86
<br> 6310
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 10 000,00
<br> 4 000,00
<br> 3 994,49
<br> 39,94
<br> 99,86
<br> 6402
<br> 2221
<br> -82 700,00
<br> -82 702,50
<br> *******
<br> 100,00
<br> 6402
<br> Finanční vypořádání minulých let
<br> -82 700,00
<br> -82 702,50
<br> *******
<br> 100,00
<br> 6409
<br> 2229
<br> 16 000,00
<br> 16 425,65
<br> *******
<br> 102,66
<br> 6409
<br> Ostatní činnosti j.n <.>
<br> 16 000,00
<br> 16 425,65
<br> *******
<br> 102,66
<br> 18 997 400,00
<br> 18 808 135,00
<br> 169,75
<br> 99,00
<br> Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy z úroků (část)
Přijaté v...

příl.č. 5 - přehled úprav rozpočtu

příl.č. 6 - záznam a přehled finančního vypořádání za rok 2014

Záznam
<br> z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2014
<br> městské části Praha - Lipence dne 18.3.2015
Jednání se zúčastnili; Úřad Ittüstsi-:Č saw lltątia-.i
za městskou část:
XXXXXX XXXXX,starosta MC X X 'XX' XXXX
<br> za ROZ MHMP: ” N#
<br> Prof.Ing.XXX XXXXXXXXXXXX,CSc <.>
Ing.Zdena Javornická,zástupkyně ředitele MHMP
lng.Huňáčková,vedoucí oddělení financování městských částí
<br> Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy projednali se zástupci městské části návrh
finančního vypořádání za rok 2014.Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu
s vyhláškou č.52/2008 Sb <.>,kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se
státním rozpočtem,státními finančními aktivy a Národním fondem,v platném znění,upřesňujícímí
postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního
vypořádání za rok 2014 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j.MHMP ROZ 2/8/2015 ze dne 19 <.>
1.2015 <.>
<br> Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí.Zástupci městské části současně
prohlašují,že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům <.>
<br> Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části
<br> ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.města Prahy,který bude předložen k odsouhlasení a schválení
Radě HMP a Zastupitelstvu hl.m.Prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.Prahy za rok 2014:
<br> Městská část Praha Lipence
<br> 1.o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m 177 619,67 Kč
z toho:
a) do státního rozpočtu c e l k e m 572,00 Kč
- vrátka účeLprostř.poskytnutých během roku
2014 z MF ČR (pol.41 l 1) 572,00 Kč
b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m 177 047,67 Kč
- vrátka účeLprostř.poskytnutých v průběhu
r.2014 (pol.4121,4221) 20 000,00 Kč
- vrátka účelprostř.z roku 2013 (resp <.>
2012,2011,2010)ponechaných k využití v r.155 840,17 Kč
2014
<br> - doplatky podílu místních poplatků 1 207,50 Kč
<br> 2.o b d r ž í při fin.vypořádání celkem 7 866,00 Kč
<br> a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 7 866,00 Kč
- dokrytí vynaložených nákladů na volby do 7 866,00 Kč
Senátu PCR a zástup.obcí (UZ 98187)
<br> b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 0,00 Kč
<br> Vnávaznosti na dopis čj.MHMP ROZ 2/4/2014 ze dne 9.1.2015 byly vratky vyplývající
z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce
2014 odvedeny na účet hl.m.Prahy do 5.února 2015 <.>
<br> Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní
správa (dotační tituly s účelovými znaky: 98071,98187,98348) ve výši 572,00 Kč zašle městská
část ve smyslu pokynu č.j MHMP ROZ 2/4/2015 ze dne 9.1.2015 a XXX X/XX/XXXX ze dne XX.X <.>
XXXX na účet hl.m.Prahy č.94-1119011/0710 s použitím pol.5347,odpa 6330 (konstantní symbol
1818,variabilní symbol 2221) tak,aby na účet hl.m.Prahy byly přípsány nejpozději do 5.března
2015 <.>
<br> Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2014 bude městským
částem hl.m.Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2014
v Zastupitelstvu hl.m.Prahy (červen 2015) a po uzavření finančního vypořádání hl.m.Prahy se
státním rozpočtem <.>
<br> Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů
<br> provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním
vypořádání <.>
<br> Zástupce městské.části: Zástupce ROZ MHMP:
<br> (XM
<br> MI)
<br>
<br> Í 'VI
<br> Městská cast Praha - Lipence Tabulka c 1
<br> PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
zA ROK 2014
<br> Název finanční operace v Kč
na 2 desmísta
<br> do mů a ' ů o konsolidact
- ek 349 49 69
-schodek
Četní stav ú ' fondů: 372 980,1
toho: FRR 145 201
<br> :ZDROJE z finančního ořádání
<br> rovnání dotací ze SR c el k e m 7 866 O0
toho:
<br> - vo o P UZ 98348 o 00
- volb do Senátu a zast.obcí UZ 98187 7 866 00
- do Iňovaci do Senátu P R UZ 98071 0 00
<br> orovnání z XXX tu HMP celkem O XX
toho: - ře | místních latků
- zkou zvláštní odborné °sobííostí
- vrátka ned.dotace uté h|.m.Praze.41294229
<br> Uhrn zdro u fín.řádám'.3 a ř.4
<br> B: POT Y finančního dání
<br> odvod doSR cel kem
toho:-
<br> - socíáln rávní ochrana dětí UZ 13011
<br> - ostatúčel.<.> MF - ka.VPS 0
<br> - vol do EP UZ 98348 572
<br> - vol do Senátu P R a zas.obci UZ 98187 O
<br> - ňovací vo do Senátu P R UZ 98071 D
<br> - vra účel rostňost.rezort.ministerstvům/stfondum 0 0
<br> Odv do uHMP celkem 1770476
z toho: - účel.stř.r.2014 20 000 <,>
- vratky účeLprostř.r.2013 (popř.2012.2011,2010) ponechechaných k
í v r.2014 155 840,1
- účel.r.2013.u nichž e ' ování stanoveno na r.2014 0
- do atk místních tku 1 207 <.>
<br> hm třeb ň6 a ř.77 619
Saldo.- ř.8 -169 753
<br> Ostatnízáv
vůči roz HMP
ztoho:- °' od HMP
-ostatní
blvučii ' M HMP
cl ostatní
<br> vypracoval: Gregorová L.' Schválil: Popek M.- starosta MČ Datum: 5.2.2015
<br> t.<.> <.>,- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
„ k' -” Úřad městské casu
' KObCI 47,155 3...

příl.č. 7 - přehled účelových dotací za rok 2014 z HMP s komentářem

<.> Maxa.Ěa Emo „ncmšoamum m: amcăcm 2055572 N >=oc==
<br> šasi.E.E :ewccmcc u ccmacc Ewchcw 055m „mcmă 05.:: :wczncwmmw mäcavc „Emccxw m: cumwcn 305550/ m Mc5cc sccm> z c: EN.Sám m.::mmucwřp _cmcc_w cs.<.>
<br>.cc5cu włzcwh.<.>.Éwngcmcuu: 0.355 _.<.> _
<.> flow cccc › Ema? x mzmsccsca u 2050.:UĚSHJE > mwzcťímcc 005cm.cccmăřcc m NF 5.9% m EE).w :voice w 00506 „ncmc 4.2.95 msämm w ?Sc m: Ěci
<.> E.E smcccťcc.mac.šcc m: U2 ::cca „§03 _ccc5> „cůccuř cfcawcm cm ccmucc Ecm mäccč mama cxmcmmE EF? :děr cm what.<.> Eau.o.Z 2;.EEIN ::mccmmn
<br>
<br> což.; m: NŠEEH u
<br> al.<.>.).<.>.Ju
<br> -äľľ
<br> 205mm.<.> cm naumg cm :nÉcEcx >
<br> a: =u%=c_m›=cm 2.325: mawa?,<.> v „LĚEN E035: o._„.=_m.<.> _„_„:.23cm m1:: säcwuucu __um.<.> 3_mc› _.=.„„_„_.$ EcmwĚcEcx m.:._c__ma_ scuťümcEmm 05.3052? 90:55 v-
<br>
<br> c
x.<.> A.<.>.<.> í.<.>
mvandó „mzn.<.> x „.„„„%w>o._cmc.0 „_m>oum._aN
<.>.tkn\\\\.\
as.<.> „mm × 2:.<.> NE _.59:00
x
<br> oder eco mm.x 000 mm vtmrm.<.> mem :cm „už :Nos „emag com
od.: 8m 5m × 8m 5m Em.: mš.:cm axcocumřmwm~ „okna „Ě
ada.<.> ccm mm x 8m mm Em.Z maš.mmommvmą Ěmămm mnm: - mw c?
od.: com k: x com.Ě 30mm „mam.ýnmcmoa ?GRE - mw m m: co# Eošmmäzmz
<br> od o × 000 cm wttwm :mm MON zxmgoxm com
ná: com c: x 8m m.: S.<.> Eă mšm mmocmuma ?mama mou: - mm co.<.> <.>
<.>.<.> až ccm mm × ccm mm E.<.> má mmnm Som „Emi came ?mann - mm o?
S:: com r × ccm _„ :Na mam ?snazi ou :Ě asă: 8m
<br> 8a.Š m 8a ss m 8a Sc m Emšmo
_
_
_zc_›mm>z_
<br> ada.<.> ooc eco m eco Sc m cca 08 m wtcmr 0:3 mw šouä :m3 ::osu mgšmmz co#
<.>.tě.Ě E
Ewayow 385.5 x.<.>.max.<.>.mawa Eummcm: »E 0% mu B _„_____.__._~ „už ›.<.> „.~_„E - musea _m„.=.<.>.<.> mc as.: :scan: u „osou
i.cšľrmm» „Š oacctímca ouscťímca.<.> cowccmz
„E ›
<br>.<.> u masem.<.>
<br> víno a <.<.>.„_.<.>.„_O 3.5.2 > =u_.=_.„›ou=~== 3x5 Nm::
<br> _=„„a.<.> om znam; msmm <.>,Eau Ě.mN m:: Šoäho.N 5.50“.=u»o_mcc cmEuÉ
<br>
<br> Komentář k přehledu dotací z rozpočtu HMP
<br> za rok 2014
<br> Neinvestiční dotace:
<br> CDRJ
0400
0400
0400
0600
0700
0700
<br> 0900
<br> Nékl.na mzdy asist.pedagoga -finanční prostředky převedeny na účet ZŠ
Zdravé město Praha 2014 -finanční prostředky převedeny na účet ZŠ
<br> MŠ a zš mzdové prostředky - finančprostředky převedeny na účet zš
Knihy pro veřejnou knihovnu - dotace vyčerpané
<br> Provoz zésahjednotky SDH - dotace vyčerpané
<br> oprava vozu Avia SDH - dotace vyčerpané
<br> Zkoušky zvl.odb.způsob.- dotace nečerpané,bude vrácena v rámci FV
<br> Investiční dotace.“
<br> ORJ
<br> 0400
<br> Nástavba dvorní části budovy ZŠ - dotace vyčerpané,v lednu 2015
provedena kolaudace nástavby
<br> Gregorové L <.>
<br> 9.2.2015 ----
<br> /ł//ť
<br> /
_/ k <.>
<br>

příl.č. 8 - čerpání kapitálových výdajů za rok 2014

_ <.>
<br>
<br> \.x x
mämdm \.E xmäm :,mm hmm „songů m: Emnmm mxăďm ď.<.> _ młaommąo
Xx.uucwąñąmsmă.m m?.<.> S „v0.0 x \\.<.> <.>
\ Aox=nm.<.>._.==umv.m_auoadcwză „S.vaše tmě čšmvdzuvoawozoEq
„___ -§53 5.3 Ě: „zoägmh „_m›oum._aN
<br> zm.mcmha©mxm›m_w_w.mco__ „__mE-m osm:.Gomwoowmm - mxmłwrwñ.Ě m›s_Eov mxu_:o„m_m_ on mnovoa mxscobxmgm > „Ewoa mcwoř m.<.> 3x393.<.> <.>
<br> měľlom.XXXX - Eoäm.a momämm.Epam.<.>.<.> „
<br> zonăwam? mcmxwñ ăömamx m.moxm sxzmEwñoha mc mñľconoa: _axnm.bmo._a.cc Ewahömäu osm: _cwa„mw ocmxä: »Emma mřmă mcmzhm Bxm muwmx mx mwucmčov.>.„
<.> lom go.<.> ă m_o„_uu m.<.>.xmäwvmwoa šxoam: 2.030 :Emcmăvgm m2 - „čom Ě.<.> ořxoąmz <.>
<br> Ěmsmä.: E0039 u :m.mcmăwřom „mmoawnz u mm „„
<br> E030.<.>.mi ›.osmé wšsm: +.<.> ion Ě.05x03.<.> <.>,+.<.> Som „Ě :z +.<.> n Fund.<.>.<.>.u x o._„„›ou=u==oa.<.> „masem mez 8% ämzw: ?ožoo „_ <.>
<br> 20.3 co_cmcmcc „mmäom m.<.> „Emămazmvmą nema? oäcmomă as Emsoocmě owăñ ämumă wmo Eoąš m moă mame.z.<.>
<br> muž.<.> >nmzmc mšožmo omłšm _ Emšmo xmumh Šaov mw cívc Emma?.<.>.a ąumzmoa m.<.> mšsnmk.28 EE cm.<.>.Ěmoä.m„_:c_a›> a
<br> al.:
<br> ąmmoauo.<.> %_.__0:m.=.<.> _3 m: mm:
mam.: „ŽEN o ocmnöu 03m :wocvmäxm m>.mcraxmgm >amboam cumzmc.EmwEm :bołuv N ms.<.> :vr: oă nmwaw Eau - oomdo ›.Eumaöm ocmsmamw wmwcoč m Emwcon;
<br> äxEwcuoa
<br> „mwEmEox_
<br>
<br> e Sowm Em _ „mum~„_mm.:Eco:
šäů a.: o._.<z m :w avec.u musea
0.9 ctcoľm u :umoauoą ošEEm GN 00506
a Eso NE m_o._„m 0:2 N -
mam osm: edm? 0.5 Šum os.<.>.<.> _o.<.>.<.> „ Ěsms.<,>
Ž „om m2 „mše N uš.<.> mzoqä.N woman voăh -
O5 QEI aamoauo.N aoäov „N ocm>oocmcc
05m.<.> a.; S.<.>.<.> o až:.<.>.a 0.22.060m ms.str.: En oomdd › ořmnrom wšuauh „Emžmu
goa.“ Ě
<,>.›mn._.<.> _.«.<.> „_.„
__.„.<.> włužmu „
<br>
<br> wu:m.„__._-m=m.n_
<br> M263 >
<br> „uš 5.23.<.>.<.>
<br>
<br> Som Ě.„N aa<aw> _._o›>o._<:„„_<x.<.>.zwmmmo
<br> N.M măanmr
<br> _.<.>
<br> \\
<br>.„.<.> „m 3 mm.<.>.mu E323
<br> :J J.).<.>.ľ.Ja-JČ
<br> \\
<br> mENNm
<br>.Š
<br>.<.> a šum
<br> Ěm_Nm._.E:„mu.m_avoa.o
<br> „Emăom
<br> U mxmď <.>
„tam mĚwmE v3.0
<br>
<br> v0 Nu.<.> <.>
<br> hli.<.>
<br> „ca v „mama
<br> m :mam kus» 4 m›o._ommö
<br> „:omm.m._ <.>
<br> AE3mv.m_auoa„o=mE:
„_m>oum.<.> nN
<br> nm.mnm.a@mxm>m.u_n.mco__ „zmřm osm: Amommoowmm - mxmłwññ.<.> as W>D_EOU mxscommög „a mnovoa mxscobxmfm > „mama mcwoč mg :xšnmb.<.>
mšmiou äm: - 302m.a momämm.FĚE._ <.>
<br> 332mm? mcmxmñ »gmmamg m moxm :xzmčłnäa mc mătomoa:.axvmbmñua.<.>.E
<br> Emmrmmmmn mnm: :mmnrmm ocmxä: mamma mämš mcoŠw 52m muwmg mx zmEmEox > m
<br> „lom Ě.En.mwxmu m: xmăumwoa ňăxoam: „novem :Emcmšommñ mx - „čom Ě.mtexoamz.<.> „
Ěm›m.a: „mmoanom u :m.Ěm„m›:uw mmmouuo.u mm.<.>
<.>.gumš.<.> mu >.ocasu.„›.<.> „„_„.<.> +.<.> ion ž: otcxoam:: +.<.> Eau se.<.> :m +.<.> n.<.> audia x o=_„.<.> ›ou=m==o:_.<.> „muzem E03 muž.ämzmc măšmo.u
<br> inzvu :owcncmcc „muzou m.„ „Emžmovxmvmw P4562? ocmcmmmš: m5 Emłöcmcc mmomvw mnmvmš 0x0 Em_m_m m moxm mvwmx 3 m
moxm.avmzmc młšmo umassm _ Emšmu xmnü Egon mm mamma Emma? 0a gomzmoa m_ mxšnm.<.>.<.> m_oa gn cm.<.>.Emma.m„._:c_a>>.<.>
<br>.„mm›:_ mcmammmovm: mm?).3m0n_~0.Emcmpmma: > m_ wmc mam.: wvemzmąwvp o ocwammm 0:5 zmocmmäxm m>.Íow =m_o_oae > mcmmcoxov.MEN moc.> mcmrwcmm mn›mö_
<br>.x/nh ŮEW.<.> > GCGUW.<.>.) mnsn momwou
<br> „mxčmcmom
<br> „mwucmčovä
<br> Eăgľom _
<br> „momw__mm.<.>.<.> FEĚ
<br>
<br>
<br>
<br> mxÉ >
<br> EöN.<.>.s mu
<br> D-ČDĚ I0~e>0n_.n._._n_<v_ EĚmmo
<br> äñänä.<.>.a oÉz u :m masu.<.> u masau
od cvcoľm a zumoauo.<.> oEESm mu 352m
Ěkoo Na.: mwău 0%: u -
Qm nan 0.2 Eohun 502.35.<.>.<,>
vim ods.<.> mdmm 8m M3 „m_.c_E N už.<.>.:Sauna: u momwov.§03 -
osm» v mímc u mi.<.>.samoauo.n moäou „u o:m›ou=m:c_
od.: o.<.>.<.>.<.> a as má».<.>.o 0.42 v mnm.<.> u Egoaoh x.„__~.š_.<.>.<.> _m_„.<.> _.<.>._m $_=__:=m=o„m.mms# „E„.„.=mu_
„Šum 5m x.<.>.uuămm
<.> nmcumun.<.>.<.>.<.>.0x0.<.> <.>
mu=m.<.>.__._ - „ăi ummm 5.332
<br> N.m mĚam.<.>
<br>.\
<br> a „m Z m0 Bu 30:32
<br> m XXXX
<br> \
<br>
<.>.z xmaXn_„
<br> ocmaüăsmaa 6 m2.<.> äaaămmm
0mm.<.>.0x000.: 0.9.5
<br>
<br> 2000.0.<.> \.×
<br> \
<br>.<.> _ 20.0020
<br> „Ň Aoxgum.<.>.E:„m0.m_a00a„o:0E:„_ozma:.<.> §53 š Ě:
<br> „E0230
<br> „:0„„m_m._ <.>
<br>.E:„m0.m_a00a.o:0E <.>
„.m›o0m.<.> aN
<br> am.mcm.a©mxm>m_u_u.mco__ „__mE-m 00m:.Gommoommm - mxgmxwñ.ě 00.02500 mx0_c0„m_m„ 0a m0000a mx0_:0._„xm_m > „mñoa mcwoE m.„ :x_:0m._.x
m 50-28 00m: - 302.2 a 000000.5500+ <.>
3002000? mcmxmñ ăömamx m muxm :ĚmEmEEa m: m„m_._._0~0a: „0x0ma„m0._a.cm 0.00.0000.00m: E0300 ocmxä: »Ewaa 30m:: 000000 _uxm m0wmx mx amčmEox >.<.> „
30m x0._ „ă m.„0.0~ m: xm>m0mw0a ařxoamc 0.0000 0Em:m>00m_w mx - 30m x00 otcxoamz._ <.>
<.> wcmłüas „mmoamoa u :m.acmñłxom „mvoauä u mm._„
<.>.<.> ames.<.> m0 ›.ušă 33m.+.<.> E8 xE oăxoamz.<.> +.<.> Som x.:.<.> E +.<.> năwüan x o=m›oo=~=0o.a.<.>.<.>.mmsom 003 muxm 3.00.0: 0200.30 <.>
<br> 0.5.3 0020005.<.>.„mmăom m_ Emšmovxmnmxťcma? 0000009.<.>.m_0 _„._m›oucmc_„.050m 000002.wmo 50.05 m muxm m0wmx 3.„
moxm 300.0: m›0x_m0 omasoxm _ Emx_mo xm0m.E_a00 mm E000 Emma? 0a 0000000 m.<.> 0x300.<.>.<.> m_0a 0:0...

příl.č. 9 - přehled půjček, úvěrů a finanční výpomoci za rok 2014

mñowwm
<br>.<.> _.<.>.„.>o1_om.<.> „:w „m_m›oum.<.> n›>
<br> MN Ěwäungmu
<.> už m: uosoą» o 8a o m „sea „Š „SN 08m So m moom
<.> mcmcm wcävšm:.<,>
?až Ewuľam
emag 52mm vaomúdñm V.<.> čmumgnm._:m.:.<.> „šm~ 32mm :măa
:mfa.m3 war# o:mum_am no SmĚ „Em „Ex Emšwu „_o„„_
<br> WM.m3 >
<br>.Šw.NHHM x 3mmąmą„ mgwsm nmľmąą
<br>

příl.č. 10 - finanční vypořádání MŠMT za rok 2014 - MŠ

příl.č. 11 - finanční vypořádání MŠMT za rok 2014 - ZŠ

příl.č. 12 - přehled o pohybu majetku za rok 2014

Lic: MC39 (mc39 0)
* * *
GINIS Enterprise - U C R
* * *
Strana:
1
***************************************************************************************************************************
IČO: 00241431 MČ Praha - Lipence
Čas :
14:35:43
UCS: 00241431 MČ Praha - Lipence
Datum: 21.04.2015
P Ř E H L E D
O POHYBU DLOUHODOBÉHO MAJETKU za období 13/2014
0000ALV05RHV
NS : 00241431 HČ MČ Praha 39
UCRGUIM1 26032014 15:53
***************************************************************************************************************************
I.Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 01X
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pohyb
012
013
014
018
019
111
0,00
0,00
0,00
156 626,55
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍRŮSTKY majetku (MD mínus DAL)
121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM přírůstky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚBYTKY majetku (DAL mínus MD)
311
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM úbytky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAV k aktuálnímu datu
0,00
0,00
0,00
156 626,55
0,00
<br> Lic: MC39 (mc39 0)
* * *
GINIS Enterprise - U C R
* * *
Strana:
2
***************************************************************************************************************************
IČO: 00241431 MČ Praha - Lipence
Čas :
14:35:43
UCS: 00241431 MČ Praha - Lipence
Datum: 21.04.2015
P Ř E H L E D
O POHYBU DLOUHODOBÉHO MAJETKU za období 13/2014
0000ALV05RHV
NS : 00241431 HČ MČ Praha 39
UCRGUIM1 26032014 15:53
***************************************************************************************************************************
II.Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 02X
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pohyb
021
022
025
026
028
029
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111
325 271 604,50
12 114 146,30
0,00
0,00
4 045 689,54
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍRŮSTKY majetku (MD mínus DAL)
121
3 330 395,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122
0,00
0,00
0,00
0,00
92 829,80
0,00
123
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131
257 593,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144
20 895 053,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM přírůstky
24 483 041,92
-500,00
0,00
0,00
92 829,80
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚBYTKY majetku (DAL mínus MD)
311
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340
0,00
0,00
0,00
0,00
103 980,00
0,00
341
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
...

příl.č. 13 - výkaz zisku a ztráty MČ 2014

Licence: MC39
<br> XCRGUVUA / VUA2 (11122014 11:27 / 201501051501)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název:
<br> 13 / 2014
00241431
Městská část Praha - Lipence
<br> UCS:
<br> 00241431
<br> MČ Praha - Lipence
<br> UUS:
<br> HU
<br> Hlavní účtárna
<br> Období:
IČO:
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2014
Sídlo účetní jednotky
<br> Místo podnikání
<br> ulice,č.p <.>
<br> K Obci 47
<br> ulice,č.p <.>
<br> K Obci 47
<br> obec
<br> Praha - Lipence
<br> obec
<br> Praha - Lipence
<br> PSČ,pošta
<br> 15531
<br> PSČ,pošta
<br> 15531
<br> Údaje o organizaci
<br> Předmět podnikání
<br> identifikační číslo
<br> 00241431
<br> hlavní činnost
<br> právní forma
<br> neurčeno
<br> vedlejší činnost
<br> zřizovatel
<br> Zákon o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.ve zně
<br> CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje
<br> 000000
<br> Razítko účetní jednotky
<br> telefon
<br> 257921167
<br> fax
<br> 257922641
<br> e-mail
WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví
<br> Statutární orgán
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Podpisový záznam
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 16.04.2015,17:59:52
<br> 16.04.2015 17:59:52
<br> Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.s r.o <.>
<br> strana 1 / 4
<br> Licence: MC39
Číslo
<br> XCRGUVUA / VUA2 (11122014 11:27 / 201501051501)
Syntetický
<br> položky
<br> účet
<br> Běžné období
<br> Minulé období
<br> 1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
11 <.>
12 <.>
13 <.>
14 <.>
15 <.>
16 <.>
17 <.>
18 <.>
19 <.>
20 <.>
22 <.>
23 <.>
24 <.>
25 <.>
26 <.>
27 <.>
28 <.>
29 <.>
30 <.>
31 <.>
32 <.>
33 <.>
34 <.>
35 <.>
36 <.>
<br> Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary a jiná bezúplatná předání
Prodaný materiál
XXXXX a škody
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
<br> 16.04.2015 17:59:52
<br> Hospodářská činnost
<br> Hlavní činnost
<br> Hospodářská činnost
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 19 906 149,86
<br> NÁKLADY CELKEM
I <.>
<br> Hlavní činnost
1
<br> A <.>
<br> Název položky
<br> 501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
558
549
<br> 1 201 046,78
<br> 21 006 222,94
<br> 1 130 068,25
<br> 16 110 404,46
265 722,60
253 828,68
<br> 1 064 966,78
<br> 16 910 247,59
506 053,25
335 675,24
<br> 1 121 602,25
<br> 624 222,89
996,00
6 874,50
<br> 15 516,18
<br> 958 988,31
<br> 1 012 495,64
4 214 856,53
1 247 568,00
14 406,00
35 596,00
39 140,00
<br> 140 576,60
<br> 700,00
<br> 64 840,00
<br> 17 100,00
1 146 971,69
3 796 662,00
1 105 468,00
13 362,00
19 734,00
8 508,00
<br> 103 032,25
<br> 10 600,00
<br> 18 427,00
<br> 15 501,00
<br> 83 745,09
8 058 255,73
<br> 16 638,00
68 595,00
7 893 476,00
36 700,00
971 270,00
<br> 844 034,00
9 550,00
<br> 1 650,00
<br> 92 829,80
131 190,00
<br> 782 231,15
223 633,95
<br> Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.s r.o <.>
<br> strana 2 / 4
<br> Licence: MC39
Číslo
<br> XCRGUVUA / VUA2 (11122014 11:27 / 201501051501)
Syntetický
<br> položky
<br> 1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
III <.>
<br> V <.>
<br> Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady
<br> účet
<br> Běžné období
<br> Minulé období
<br> Hlavní činnost
<br> Hospodářská činnost
<br> Hlavní činnost
<br> Hospodářská činnost
<br> 1
<br> II <.>
<br> Název položky
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 136 080,00
<br> Náklady na transfery
2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
<br> 572
<br> Daň z příjmů
1.Daň z příjmů
2.Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> 8 466,00
<br> 136 080,00
<br> 561
562
563
564
569
<br> 8 466,00
<br> 591
595
<br> B <.>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
11 <.>
12 <.>
13 <.>
14 <.>
15 <.>
16 <.>
17 <.>
II <.>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
<br> 601
602
603
604
605
606
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649
<br> Finanční výnosy
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
<br> 661
662
663
664
<br> 1 408 513,05
<br> 16 982 956,12
<br> 2 130 329,24
<br> 323 970,75
<br> Výnosy z činnosti
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zb...

příl.č. 14 - výkaz zisku a ztráty MŠ 2014

r.6030.<.> :maš
<br> ŽŠN Nöxc > N._._~>._.<
<br> tmmumcrožw oąumłnmnm
c.<.>.AP w ummmaom:.<.>.m „za ammmzszm ::Emy
<br> camo?.<.> n m N03
<.> m9 3.<.> 82 u
zmnms šämmmxm wăs Etmsnm
<br> wmmamăwsw x.<.> oämrocmšc n.: 2.uąomía „Sa
<br> 22.0 :mna:.<.> maaonrą
<br> ăom.ne.<.> A mmšooałznm n:
camo tąmsm m.Eumsom
nmn.nema.<.> umí
<br> cam? o oąmmłnmnm
<br> „amšsxmąa Quo u:.<.>.E03
<br> ?mi 493m
Nmnąułmä <.>
<br> xoznmrš.mam?
„mräos
<.>.mx
mám.<.>
S252 mámză <.>
<br> Omoam oavoămnsm Nm.<.>.mmăožm
mmzmmwoá.<.>.mam
<br> woašmocw Nmwsmš omonă oauoämasm „ \ _ „.„_„
<br> Nm mv«m<:ow„ mam?
<br> tmmvm<xo<m oąamłnmnm
E0 132m m.<.>.<.> E0300
<br> „maš m8
<br> š.mwo_rm=vm:nm.nn
<br> mik.<.>
<br> 4
<br>._.<.>.s F.<.> <.>
<br> oxmsmx mmämăwsq Anmřš.?mw „až be.<.> m.<.> „ msmqsřm
<br> wobsmoa „mzmwääu
<br> :E0 „Enigma
<br> 2:00.me.x mmšooułcum m:
<br> camo.uąmsm m - Eumsnm
<br> 30.„sum :až
<br> ummaam.<.>.vonłrmł
<br> Ems.<.>.93:02 <wnro<sm<wnmgm<mnm mísomw
<ma_m._w„ wäzomą mämăvswł v3 amosoąä
omžmom mass
<br> mämxo.<.>.„.„.<.> „.„„.__„.__._ <.>,<.> „„_.„.„„„_„„
<br> m$„=s3.„ nmmzänm
<br> mo.<onm.„xo<u ?mnm
<br>.uoavaocw Nmuzmš „.<.> „„m„=„m3=_o
06m:: T
<br> Nnąmnoąmzo mwmąmšmä :nwm ®OmD__O@ mno.<.>.m a.o <.>
<br>
<br> xommccxb x San ąemormomą x m::mm.<.>.m„
<br> Madam m „Cu
<br> Cnmnnm.<.> 2mm: x0mmc<xm x SS ąmmoašä Šmoüămwm
<br>
<br>
<br> măo.<.> wmämämąă.mama.„mă„„.-i | u _.<.>.__ _ -._ il.<.>.<.>.lämmmăm cenou».i-|
means.<.> 2mm? 303mm.: m3 <.>,15.<.> : ąmąăa moäoăaxm,„.„„.„_„„„„,„m„ - !mľçăłm „mmmmmm2„+„_m_m„„=„a„
m M u.o
_ <.>,m zaznam.N măům.m.m -- i.- ł íÍ ł m m m m mmgmwwą.<.> summołł Ě „u 3mm; m,mmmmm m.m äím„.<.> _„ !łí! 13m Š; m <.>
m.<.> mwmmmcm 3m„m_.<.>.„„_=._ _ -I-|ii.m.:.! -äwmmuąli I.il.! -.<.>.m.<.> ~_.<.> „m.__„.„.m| -.<.>._mmm._m$.__om ___________.<.>.<.>.<.>.<.> mm mwmroo
m.mnoąmcm 02065 me» 3m „mio.aim mmmbh
m.muoämcm Ein: :mmämnnämrmíwnz neumím: m8
n.nąonmsm „com m2
m.łäąmom aözzoaoumzo 32.3.: mam
m.brašna oamăazo 32.028 m3
N Nšmsm mame.: nmwoc ímmă Säog mem
m.Onąmě m =„„=.„.<.>.o.<.>.m=„ m: 3m mäąo „B mamma
m.00205.» m3 mmobo.<.> moba
3.Zmämaw :m 22:30:50.ma Mambo mmmbm
2.łszmom <=_=oo6m:.umm:„o: mEmmc ma
<.>.N Ommäł mčmuu mam m.: :č.2 nwm mnie
5.Šnaocm :mimaw mk m.<.> E omřoo u mmmbo m mam ?zbo 3 „webe
É.Nmrozzm monrmzł vo_._w„m:_.už._ 8m mmwbo u „cube m3 Epee w nnmbo
a.<.> ::m mona:: voułmz.<.> mnm.<.> m mmwbo.E „E98
mm.Nmxozzm moñgumš :mamma mm.2 :FŘ »má „m.<.> až umím
5.<.> ::m monumí.<.> :mámnw mnm
__m.Om.<.>.„§03 m2
8.0m.<.>.N :mšocmom: „S
mo.<.> ::o amzm m nevíme.mwm
„N,mříž: verzí m 535.N včas:: m.: webe
mm.<.> ::m norma.m vmzłm Em
Na.umu.<.>.m.<.> su cmnmmrmam.mamma má
mm.<.> äoamsw 3m„m_._.m_ m3
mm.šmzxm m wrong m5
„N.Éoăm mona.<.>.Em
mm.Ommaą goczoąoamso 3mm? mm: :m mmmbo m mmmbo
mm.<.> uaąšm „mošoaoam :mzšoäw Sm_.m„m_.<.>.mm»
me.nąoamsm a_o==oaoaw 332%.3m_.m$x mmm
m# tąonmzm vommšxv.m?
mm.<.>.cočm m umüosmz.<.>.QNGÉ mam
um.<.>.<.> coăm m nmůo<mz„ onqmšwo: „ăowmx mam
mm.Zmłmaq u cămmmzwo: nošmamcmx mm» a mmPom
mm.zmamł N aąocamso.łoczoaocmzo :ăüw: mmm :G 30.8 m; u mamma
wo.o„.„amímmm„mammwm.<.> m m m.<.>,- m Mvmmoocmaowwmąmämš coä mompďmmmă.<.> m a.o.<.>.aaa.<.>.„as
<br> mmnmznm.<.> 3x0:
mm.<.>.<.> <.>
<br> 006mm.<.>.2m~m< Rama <.>
<br> mm.0mm:: :mwaąą m míaomg
<br> =.Hrůza.: 020mm:
<.>._.vqoamam 002mm umšä.m není.<.>
<br> m.„more
<br> m.xcñoăm „mms
<br> m.zmamam n 03839: ąmmíoc 309.58:
m.0mm:: 232.9.<.>.mamma
<br> =_.<.>._„_„_„.<.> &.<.> a „mamą
<br>._.zmzmaz Ěcqmzwn: mmämałn: smąąąoz.:m„.=:m„.:m „xmmmąmł
<br> m.zmzmmą ěcqmzwn: 353.63 ímało: ímäco.<.> :m „E5202
<br> s.-omg „.<.> „._.„.<.>.<.>.<.> „.<.> _
<.> _.0m.<.>.u usage
m.Doammmosm 09,03% amzm u 02.30
<br>.<.> na.<.>
_.-.„maš u ?Emi.'Il - <.>
e 530mm m 0=„.am_.m ímmäo: ěąoaă
m.<.> ąwzomw n 22mm,<.>.<.> mEmma
m <.>,ąwsomz N 02030.45.<.> <.>
m.(wzomz m nąoamsmzo „com
m.<.>.sm 5.303 N smmăns.<.>.mrazu
m.m3_:<:_.00x52 m 505.<.> N 030.0.:
E.<.>.sm 005.3.<.> m 002mm
<.> _._.<.> (3.03 u ěwmumzmo:.äsaąmäx
<br>.<.> N.Šmomw N nqoammm Emma::
<br> t.<.>.<.> ».<.> „„.„.: L.<.>.<.> || I.<.> i „.|.<.>.<.>.<.>.-rwnuľur r El <.>
<br>.<.> P Swzomw N uöammm 0603300030 :mzšošmă 3m_.m_x:
<br> K.Žzomq n nąoñăm aoăoąocmmo :šosmzo šämzä.wöšm vonmšxm
<br> É.S2003 u 33% <.>,<.>.<.> voumšă
3.nmqnmł „cas
S.<.> Ołm:: 5.4.03.<.> u 053cm:
<br> _._.<.> - „_.<.>.„.<.>.<.>.<.>.„.<.>.<.> a.<.> „.<.> „.<.>.<.>
<br> _.550mm u 03.226 omzmwo: vmnă.m.<.> 0oq_._.„_|
<br> m.G205.<.>
<br> mmmsmmä mmmmwamä
<br> „ăäm.<.>
<br>.mamma mama!
<br> 002.Iąmsă.ümaomą
u
<br> má u.<.>.mama
<br> mm <.>
mam
mam
mm.<.>
mam
<br> m3
m3
<br> 100.003.<.>.mam Q::
<br> m
<br> u.-._
'T u I.<.>.<.>
<br> ewa
<br> XOMGCSÉ x SS ąomoämmm xmmmöomm
<br>.<.>.Em „mms
mms: maăa :anoąmäm 00.38»
u.-
m ämbo
<br>
<br> m s.<.> Š
<br> m8._ až „Kuba
<br> Em.a Mambo
<br>
<br> mm» _ mem?
<br> Nnammoqmno uäämämă 00mm mommöm §00.<.> m a 0 <.>
<br> „.<.>.<.>.<.> 3mm.<.> <.>
<br>.u 398
E fobo
<br> m „mp8
<br>
<br>.„„.w.<.>.-.„„w.<.>.„.<.> „.<.> „.-.„„0.<.>.-M - -.<.>.„_.„„.<.> „._.„.<.>.„.„„„ „
m.; m._m.oo :m 43.8
m mm...

příl.č. 15 - výkaz zisku a ztráty ZŠ 2014

hwmüm.<.> amąu _ --xnmmcąäh.x S3 amešeä x Scäxxm <.>
<br> ŽŠN Na:: > N._._~>._.<
<br> _„_.„_.mum<ro<m oąmmłnmnm
<br> c.<.>.X9 m vmmmsomz :m „EW ammmzzsm šămv
<br> oaaoan 4M.<.> N02
<br> _mo„ ::umím
<br> zmwms ~WĚ„ wxoa vqm:m.<.> _.<.> :um:om
<br> mmmamăwsu x ąouąñsnämš: n.<.>.u.<.> uąomín.„Sa
<br>.„ <.>,_„.<.>.<.>
<.>.<.>.<.> _.v _.<.> _.„
<br>.<.> m.<.> „.<.>.<.>.„.<.>.„.<.>.g.<.>.<.>.<.>.xnľ.<.>.<.> _.<.> _.<.> a.<.> „.<.>.„„.<.>.„.„„„„„.„._„.„.„.<.>
<br>
<br>
<br> cznm.na.Gmqzowruxu.<.> mm c=nm„ an <.>
<br> camo _u.<.> m:m-_.„tm:no camo
<br> vw? news „mm u.<.> nwm.noam
<br> Emszmrmmł.m_.m_o.<.>.Semín Ems.: mšsoúľ.Em umľnämn.<.> :mann
<br> vaää.<.>.ozsm ummwvmăaoäw oąmmłumno <ma_m_.w_.mísoü tqozämš :muzącán: uwomäo.<.>
<br> Nmuämąm.<.>.ăi ammaä „má vąmzuůumsom owrzăm „S30
<br>._ „„.<.>.<.> „.„.„.<.> „.<.> „„.<.> „„„_„.„.„„.„„„,„.„._„__.<.>._„„.__„.<.>.„._„.„ „.<.> „,„_.„.<.> „„._„„„.„.<.> „.›.<.> „.<.>.<.>
<br> 3.30: 4.3.<.> na m.: Nmämąí wroąm vwurmšumnnm
<br> *mx m.<.> „.„l.ąťcw._nr„.„m9 „a „Z.<.> _,„„._:„ <.>,<.> -:n„.__ăm
<br> mám: 3=m:.uo__<rm@mou:mš.nn Ě.umu www 5a.mc.äpçäpm
<br> š m=m5r< äřihm__unmnnm.nu
<br> še.<.>.<.> ::az to__.<rm - I _.- I 2915.2.<.> Xzäocm |.<.> -.-.- <.>
tonnmmoă Nmwzmš 033.oqnoăwazm 72×.__ voavaoă NMNJmŠ m„m„=m.<.> 3_.:o Ě \
Nm mvqm<:om„ mama _ Ě oąmm:: _
<br>.<.> -
ormamx mmmąmăš.AnmEE.mumw Hnoenžm.S: Na: mm \\\I/ <.>
<br> :mmäšo šłłcäzom
n.<.>.aäsxwową <.>
x 03 a.mobäłšłcuąaoo
<br> _u_2o:„wmą.×@.z m» 6
<br> \
<br> u <.>
<br> mešäm m: M3 mm.Nbamnosuzo.mtmąmšmł Dnmä momoñä mno.<.>.m a.o.mämzm ulx a'
<br> 0mm u
nomammw
<br> zmr_ma.<|.nm_rm3
<br> Zmwm: nemam#
<br> (D
<br> _I_L
44:)
<br> _'L
IU
<br> _I <.>
CJ
<br> _I <.>
P
<br> _I <.>
(II
<br> _L
CD
<br> i
7*'
<br> -u-D
<.> m
<br>.l
S9
<br> m
P
<br> M
<.> N
<br> M
9'
<br> w
:P-
<br> m
<.> U1
<br> IU
O)
<br> h)
'NJ
<br> PJ
CD
<br> R)
(D
<br> u
<.> O
<br> (AJ
<.>.s
<br> (a)
hJ
<br> 0000'
Jil-W
<br> zaznam N „mamma
<br> mumwmwwm
<br> mvoąmam ämămms
<br> mnoämam mgmămm
<br> mmăäam.<.> Hmmm :mmämąosmxmrmwo: mommäm
vammă „com
<br>.łaąčmnm aocsomommmo šmąmř:
<br>.łaąmnm ocmmsmmo 32.022 <.>
<br>.Nšmsm mama.: „mmom 5mm:: <m.o3
<.> Ovąmě m cnüomąmz <.>
<br>.Ommöšm
<br> zmammm :m ąmuąm~m:„mn„
<br>.Păcmnm <:„_=ooqmm:.~mm:„n: mEMma
<.> 0mm:: mEMv:
<.> šnaořm.Ěmmmm
<br> wmmošm moo_m_ł.ămma
<br>.<.> ::m monrmš.<.> usąwäs.<.>
<.> Nmxosam moormă :Ěmaw
<br>.::m mon._m_ł :mämnm
<br> 0mm „mama
<br> 0mm.N :mšomăomz
<br>.::m nmzm m noEmřą
<br> m3_c<ł torza.m.<.> zač u vqoammł
<.> ::m norma.m nmzmä
<br> om? m.<.>.am mmumgmmgm Hmmm.:
nammă 3225 <.>
<br>.šmsxm m mám <.>
<br>.Ěoăm mozna
<br>.022mm aošoaommmo 32mm:
<br>.<.> uzämzm mmämomocm 333cm; 329m:
<br> n„o.„_„š.<.>.amăöaomm :šoíw šämrmx
Uąonmzm.noumšrm <.>
<br>.Acoącm m Nmăommz.<.> mamma <.>
<br>.?cam m Nmmxäma ouqmczwm: uaommx
<.> zmzmam N.<.> mwmmnmzwnz nołmnmcmr
<br> mm <.>
<br> :mama: u aamsmzo mmăzomoamzo Emñř:
<br> mammmomm Č.: „a mm
<br>.mmămmnmm „.<.>._.<.> _„.„.„ a.mas._.„.„.„.<.> „ omąoä
mmä :mms: mmnaomą Iomnoąmwmxm mmăömą lmmqą: mmmămm :omnoąmămm mmaąomą
m u m a
<.> I fm mmowm mmm mamma s mmm.<.> mm - Jmm mama
i „Km mmmmm „a mummo.m mmm 3mm.„mm „mamma
- m3 m mmm 89mm 3 Mambo m „mm ommmm m mama
<br> mou.š o „gmmm mm.Gwen „mm mmmmm mm mmmbm
m8
<br> mem
<br> mom
<br> mou
<br> mam
<br> m: „mm mamma.na mämm
<br> m5 m mamma m mmĚm
<br> má mmmmm m mmmbo
<br> má
<br> mmm Im» mľmu.<.> mmmämmm
<br> m3 u mmm m2.mo „mm mmobo m m3 mmmbo.mm mmmbo
mnm m mmm „mp8 Ě mmm_om m t:.<.> mmbm mm mmmbm
mmm mm „zmmo žHmo mm mmmmo mmmmm
mm.mm mmmmm :Nam m» mmmąmm
<br> mmm m omobm m mmpmo
<br> m3
<br> mmw
<br> mmm
<br> mi
<br> mm» Mambo
<br> mam
<br> mm.<.> <.>
<br> mă
<br> mam
<br> mm.m.mmwmm „K mmmmo
<br> mmm
<br> mmm
<br> mmm
<br> mmm
<br> mmm
<br> mmm
<br> mmm wmm omoä m: mms.E
<br> Nnąmnoąmao mmämämä comm mommöm mnou.m _.<.> _ o.- - mmmmam mxm
<br> Cnmznm.<.> Umä.| u - - xommcsąm x <<L :amammamm xamammammm
03.0 - mmsämnmm.<.> mmmam oaąoä - - 2.52.5 0.00.99 <.>
bomomr: amnm: boąoux: ammm 2:93.<.> Qaaemm mamaoąmamm mäaomą Immca.<.>.nmaaomą :amaoąmmmm nmanomm
m M m L
mm.0mm::.<.>.mmmam u mrazem: mna „m ammaa ma ampaa
__.332mm mmzäm - - - - 1 |-
e năamam omzam amEě m 009.<.> : I mm: | - - u
m.asi mmm
m.xcůocm 5mm:: mmm
a.zmzmam u uwmnmam:: qmmío: 30968: mmm
m.Om„m=._.<.> mamzm.: :mama: mmm
u i.; - :mama: :m ämsmąmą:.I\.<.> - - - - :| |u
a zmzmam.<.> mxcqmawnz mmqmamä: ímašn: 39.50: :m „mmamąmě m: - - | E - | | - I -
a.zmsmam ěaąmamo: 3_.m::0: Emała: šmäcn: :m „qmamqmě m3
<.um.<.>.u.::aa -- | - |- m.<.> wůa | -
_.H.0mm N masa i-- I i mam lmmamma - I --
| m.Dommämam 09:03 amam N umím maw I -
m.<wzom< nmřmš 3 mam amaha mmm 29mm.<.> u mmm 5mm.<.> 'mma žába <.>
_.<m=omm u muzou: -I i „ amm mamma u mmm XXXX m a: XXmm - -mma äpaa
<.> _.::mamma u tqoaäm Emmänr Šaamm u -- mam I.<.> <.>
m.cmsomm N aöamw mEMma mam._ am; mmpaa 2m mamma mm: mmdaa „na mamma
m.cmaomz N vmozmaä: mam.Ko a: „ma ň: amñoa
m.<maome n nąoamamro „mam mam
m.mam <maam< m smmämo: ěroaa mam
m.wšíă: normě m amor: N 33.20:: m.:
3.<.> ::m voxcä m vmamrm m...

příl.č. 16 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r.2014

příl.č. 17 - hospodaření s fondy MČ za rok 2014

Příloha č.17 k zavěrečnému účtu za rok 2014
<br> Hospodaření FRR za rok 2014
<br> Dne: 22.4.2015
Gregorová L <.>
<br> v Kč
Počáteční stav účtu 265 900,26
Úroky z účtu 79,53
Bankovní poplatky 778,50
Použití FRR - posílení rozpočtu 120 000,00
Konečný stav účtu 145 201,29
<br> Hospodaření sociálního fondu za rok 2014
<br> v Kč
Počáteční stav účtu 186 989,44
Tvorba fondu z mezd 83 745,09
Úroky z účtu 60,81
Příspěvek na obědy 24 640,00
Příspěvek na rekreace 13 200,00
Příspěvek na kulturu 702,00
Vánoční balíčky 3 116,00
Dar pří odchodu do důchodu 0,00
Jídlonosiče 558,00
Bankovnípoplatky 800,50
Konečný stav účtu 227 778,84
<br>
<br>

Načteno

edesky.cz/d/120965

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz