« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Sdělení záměru o prodeji majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení záměru o prodeji majetku

Záměr prodeje částí pozemků čísla parc.2235/1 a č.2235/2,kat.úz.Lipence,hl.m.Praha
<br> Hlavní město Praha MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
155 31 Praha - Lipence,K Obci 47,IČ 241434,e-mail mu.lipence@tiscali.cz,fax 25792 2641,telefon 25792 4350,25792 1167
<br> SDĚLENÍ ZÁMĚRU o prodeji majetku
Městská část Praha - Lipence,IČ 241431
v souladu se zákonem č.131/2000 Sb.o hl.městě Praze <,>
<br> zveřejňuje opakovaně záměr,prodat části pozemků č.parc.2235/1 a č.parc.2235/2
ve vlastnictví hl.města Prahy,svěřené MČ Praha Lipence <,>
<br> zájemci,Barboře Navrátilové,Praha 1,Široká 7
Úvodem
2
2
Pozemky parc.č.2235/1 (ostatní plocha,316 m ) a parc.č.2235/2 (ostatní plocha,440 m ),jsou
vlastnictvím hlavního města Prahy,svěřené městské části Praha Lipence <.>
O prodeji částí uvedených pozemků jednalo Zastupitelstvo ve dnech 19.6.2014,22.9.2014 a 16.3 <.>
2015 a XXXX X.XX.XXXX a násl <.>,jak je v zápisech a usneseních uvedeno <.>
Předchozí záměr k prodeji pozemků byl zveřejněn na úřední desce od 9.1.do 26.1.2015 <.>
1.Předmět prodeje <.>
2
2
Předmětem záměru prodeje jsou částí pozemků parc.č.2235/1 (ostatní plocha,176 m ze 316 m ) a
2
2
2
2235/2 (ostatní plocha,199 m ze 440 m ),tedy výměra celkem 375 m z obou pozemků <.>
2.Využití pozemků č.22325/1 a 2235/2,stav,přístup,infrastruktura <.>
Pozemky se nacházejí u křižovatky ulic Jílovišťská/Na Lhotkách,nejsou oplocené a jsou volně
přístupné.Přístup k pozemkům je z ulic Na Lhotkách a Jílovišťské <.>
Uvedené pozemky jsou určeny,podle schváleného územního plánu z r.1999,k zástavbě (OC) <.>
Na částech obou pozemků je umístěna stavba 0113 TV Lipence,etapa „rekonstrukce ulice Na
Lhotkách“ se stavebním povolením z ledna 2012,tyto části však nejsou předmětem prodeje <.>
Přes části pozemků k prodeji podle tohoto záměru,vede v délce cca 28 m vodovodní řad DN 100 <,>
který je vlastnictvím městské části; řad zásobuje vodou lokalitu Na Lhotkách a „údolí hvězd“ <.>
V dosahu jsou sítě veřejného vodovodu,splaškové kanalizace (ve vlastnictví městské části),zemního
plynu,elektrické energie <.>
3.Odůvodnění záměru <.>
O prodej uvedených částí pozemků požádala 2.12.2014 (čj.1290/12-14),v zastoupení Janem
Novým,Sezemínská 2030/5 v plné moci z 30.11.2014,XXXXXXX XXXXXXXXXXX,Praha X,Široká XX/X <.>
Žadatelka je vlastníkem pozemků parc.č 2235/9,č.2236/2 a sousedního poz.č.2236/1 (celkem 926
2
m ).Jako důvod o koupi pozemků uvádí žadatelka “vylepšení koeficientu zastavěnosti“ pro tři uvedené
pozemky v jejím vlastnictví se záměrem výstavby rodinného domu <.>
Způsob zamýšleného využití pozemku žadatelkou není v rozporu se zájmy městské části <.>
Městská část pozemek nevyužívá a XXX výhledově části navržené k prodeji využívat nehodlá <.>
<br> 4.Cena <.>
Zájemce o koupi částí obou pozemků (ad 1.),nabízí cenu ve výši 733 000 Kč za podmínek podle
usnesení zastupitelstva z 19.6.2014 <.>
5.Ostatní informace a podmínky <.>
Pro prodej bude vyhotoven nový znalecký odhad ceny obou prodávaných částí pozemků,který bude
poté k dispozici u vyhlašovatele záměru; nejpozději 10 dnů před datem projednání v zastupitelstvu
(18.5.2015).Prodejní cena nesmí být nižší,než je cena podle znaleckého odhadu ceny <.>
V případě schválení prodeje budou příslušné díly pozemků odděleny geometrickým plánem a
vypracována odpovídající kupní smlouva,která podléhá schválení Zastupitelstvem MČ Praha-Lipence
a souhlasu příslušného útvaru Magistrátu hl.města Prahy <.>
<br> Stránka 1 z 2
<br> Záměr prodeje částí pozemků čísla parc.2235/1 a č.2235/2,kat.úz.Lipence,hl.m.Praha
Neprovede-li budoucí nabyvatel přeložení cca 28 bm vodovodního řadu DN 100 na vlastní náklady a
riziko,nebude mu vrácena z kupní ceny XXXXXX XXX.XXX XXX Kč za přeložku vodovodu <.>
X.Další nabídky,lhůty,otevírání nabídek,zrušení záměru <.>
Případný další zájemce o koupi uvedených částí pozemků může předložit písemnou nabídku
s uvedením celého jména a adresy,celkové ceny v uzavřené obálce s označením „Neotevírat <,>
prodej části pozemků 2235/1,2“.Taková nabídka musí být na adresu Úřadu MČ Praha Lipence <,>
K Obci 47,155 31,doručena nejpozději do 12 hodin dne 18.5.2015.Pokud v této lhůtě obdrží
vyhlašovatel záměru více nabídek,bude pro rozhodování o budoucím nabyvateli jediným kritériem
výše nabídkové ceny <.>
Otevírání obálek s nabídkami doručených ve lhůtě od dalších zájemců se bude konat v sídle
vyhlašovatele v poslední den lhůty pro podání nabídek od 13 hodin <.>
Vyhlašovatel tohoto záměru může řízení o výběru budoucího nabyvatele a záměr prodeje částí obou
pozemků zrušit i bez uvedení důvodu; uchazečům nepřísluší žádná náhrada nebo kompenzace
nákladů či ztráty času <.>
V Praze Lipencích dne 27.4.2015
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.4.2015
<br> XXXXXX XXXXX,starosta,v.r <.>
<br> Sňato dne 14.5.2015
<br> Zveřejněno na www.Praha-Lipence.cz <.>
<br> Stránka 2 z 2
<br>

Načteno

edesky.cz/d/118968

Meta

Veřejná zakázka   Územní plánování   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz