« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Sdělení záměru o prodeji majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení záměru o prodeji majetku

Záměr o prodeje pozemku č.parc.207 a objektu na poz.č.207,Jílovišťská ulice,Praha-Lipence
<br> Hlavní město Praha MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
155 31 Praha - Lipence,K Obci 47,IČ 241434,e-mail mu.lipence@tiscali.cz,fax 25792 2641,telefon 25792 4350,25792 1167
<br> SDĚLENÍ ZÁMĚRU o prodeji majetku
Městská část Praha - Lipence,IČ 241431
v souladu se zákonem č.131/2000 Sb.o hl.městě Praze,podle usnesení Rady městské části
č.9/3-2015 ze dne 23.3.2015 <,>
sděluje záměr prodat pozemek č.parc.207 a nebytový objekt na poz.207,k.ú.Lipence <,>
ve vlastnictví hl.města Prahy,svěřené Městské části Praha Lipence <,>
přímému zájemci o koupi,Janě Cuřínové,Jílovišťská 175,Praha Lipence
Úvodem
Předmět prodeje je nemovitost ve vlastnictvím hlavního města Prahy,svěřené městské části Praha
Lipence <.>
1.Předmět prodeje
Předmětem prodeje je nemovitost; pozemek č.parc.207 (79m2 ) a objekt se zastavěnou plochou cca
50m2 na tomto pozemku.Přízemní budova je bez vnitřních instalací vody,kanalizace,vytápění <,>
zavedena jen elektrická energie.Vjezd a vstup z ulice Jílovišťské <.>
Charakter užívání: nebytové prostory <.>
2.Současné využití <.>
Nebytová plocha v objektu na poz.parc.č.207 není v současné době využita městskou částí ani jiným
nájemcem <.>
Na objektu je umístěna siréna výstražného systému IZS hl.města Prahy <.>
Podle platného územního plánu je pozemek určen pro bydlení <.>
3.Odůvodnění prodeje <.>
V současné době městská část objekt a pozemek nevyužívá,s výjimkou sirény výstražného systému
IZS <.>
O koupi projevila vážný zájem a písemně a opakovaně paní XXXX XXXXXXXX,Jílovišťská XXX,Praha
Lipence,která vlastní sousední objekt -rodinný dům.Záměrem je zjevně rozšířit prostory k bydlení
stávajícího RD s čp.175 <.>
4.Cena <.>
Cena prodávané nemovitosti bude stanovena znalecký posudkem.Prodejní cena nesmí být nižší než
cena podle znaleckého posudku <.>
5.Ostatní informace a podmínky prodeje <.>
Obsah a zveřejnění záměru k prodeji výše uvedené nemovitosti s pozemkem o výměře celkem 79 m2
schválila Rada MČ Praha-Lipence dne 23.3.2015 <.>
Prodej podléhá schválení Zastupitelstvem MČ Praha-Lipence a souhlasu příslušného útvaru
Magistrátu hlavního města Prahy <.>
Záměr bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách prodávajícího <.>
<br> Znalecký odhad ceny obou prodávaných částí pozemků bude dispozici u vyhlašovatele záměru <.>
6.Další nabídky,lhůty,otevírání nabídek,zrušení záměru <.>
Případný další zájemce o koupi uvedené nemovitosti může předložit písemnou nabídku s uvedením
celého jména a adresy,celkové ceny v uzavřené obálce s označením „Neotevírat,prodej HZ <,>
Jílovišťská,Lipence“.Taková nabídka musí být na adresu Úřadu MČ Praha Lipence,K Obci 47,155 31 <,>
doručena nejpozději do 12 hodin dne 18.5.2015
<br> Záměr o prodeje pozemku č.parc.207 a objektu na poz.č.207,Jílovišťská ulice,Praha-Lipence
Pokud v této lhůtě obdrží vyhlašovatel záměru více nabídek,bude pro rozhodování o budoucím
nabyvateli jediným kritériem výše nabídkové ceny <.>
Otevírání obálek s nabídkami doručených ve lhůtě od dalších zájemců se bude konat v sídle
vyhlašovatele v poslední den lhůty pro podání nabídek od 13 hodin <.>
Prohlídka nemovitosti je možné dohodnout s tajemnicí Úřadu MČ Praha Lipence alespoň 3 dny
předem na adrese a kontaktech vyhlašovatele záměru <.>
7.Zrušení záměru a prodeje <.>
Vyhlašovatel tohoto záměru může řízení o výběru budoucího nabyvatele a záměr prodeje zrušit i bez
uvedení důvodu; uchazečům nepřísluší žádná náhrada nebo kompenzace nákladů či ztráty času <.>
<br> V Praze Lipencích dne 27.4.2015
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:28.4.2015
<br> XXXXXX XXXXX,starosta,v.r <.>
<br> Sňato dne: 14.5.2015
<br> Zveřejněno na www.Praha-Lipence.cz <.>
<br>

Načteno

edesky.cz/d/118967

Meta

Veřejná zakázka   Územní plánování   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz