« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Rozhodnutí č.j. ÚMO6/0441/11 ze dne 17.3.2011, se prodlužuje do 31.12.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20150415105147135.pdf 577,03 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 6
<br> odbor Výstavby a dopravy
Klatovská 243,321 00 Plzeň -Litice
<br> Spzn.: SZ UMO6/l524/l4 Plzeň - Litice,dne: 15.4.2015
Vyřizuje: XXXXXX XXXX Č.j.: UMoX/XXXs/XX
Telefon: XXXXX XXXX
<br> E-maíl: ' hlavin@plzen.eu
<br> IDDS mcyb4a9
<br> Vypraveno dne: 15.4.2015
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vsouladu s § 190 stavebního zákona na podkladě žádosti
o prodloužení platností stavebního povolení,kterou dne 8.12.2014 podalo
<br> Statutární město Plzeň,IČO 00075370,nám.Republiky 1,306 32 „Plzeň <,>
<br> které zastupuje Valbek,spol.s r.o <.>,středisko Plzeň,Parková 1205/11,Plzeň,IČO 48266230 <,>
Vaňurova 505/17,Liberec,460 07 Liberec 7 i
<br> (dále jen "stavebníkŮ,podle § 115 odst.4 stavebního zákona
prodlužuje
<br> do 31.12.2016 platnost stavebního povolení,které vydal Úřadměstského obvodu Plzeň 6,odbor
výstavby a dopravy dne 17.3.2011 pod č.j.ÚMO6/0441/ 11 a SZ ÚMO6/0343/ 11,které nabylo právní
mocí dne 20.4.2011.Toto rozhodnutí bylo prodlouženo rozhodnutím téhož úřadu dne 19.3.2013 pod č.j <.>
ÚMO6/0341/13 a spísovou zn.sz ÚMO6/0250/13,které nabylo právní moci dne 16.4.2013 na stavbu
<br> "GREENWAYS - sportovně rekreační trasy v údolích řek,2.úsekiRadbuza,úsek Litice" <,>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1903/1,1972/25,1972/26,2270/ 17,2317/5,2322/29 V
katastrálním území Litice u Plzně.-
<br> Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Plzeň,nám.Republiky 1,306 32 Plzeň
Odůvodnění: _._ _.<.>
<br> Stavebník oznámil stavebnímu úřadu,že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne,kdy stavební
povolení nabylo právní moci,a proto žádá o prodloužení jeho platnosti <.>
<br> Nezaháj ení stavby v době platností stavebního povolení je zdúvodňováno takto:
<br> - Povolená stavba „Sportovně rekreační trasy v údolích řek,Plzeň,2.úsek Radbuza,úsek
Litice“,je nedílnou součástí projektového záměru „GREENWAYS“,jenž tvoří sít” smíšených
stezek,skládající se z jednotlivých stavebních úseků.Realizace akce je podmíněna získáním
dotačních prostředků prostřednictvím žádosti do Integrovaného regionálního operačního
programu <.>
<br> - Předpoklad vyhlášení možné výzvy pro předkládání projektů je rok 2015 s tím,že realizace by
mohla být zahájena koncem roku 2015 a dokončena do poloviny roku 2016.Do té doby nelze
zahájit stavbu,nebot” by nebyla kryta závazným příslibem obdržení finančních prostředků <.>
<br> Stavební úřad posoudil důvody,pro které nebyla stavba zahájena.Protože předpoklady,za kterých bylo
stavební povolení vydáno,zůstaly nezměněny,zejména zůstala v platnosti resp.byla prodloužena platnost
stanovisek dotčených orgánů,stavební úřad žádostí vyhověl <.>
<br> č.3.UMO6/0498/I5 s str.2
<br> Stavební úřad rozhodl,jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí,za použití tistanovení právních předpisů ve
výroku tivedených <.>
<br> Účastníci řízení ~ další dotčené osoby:
<br> Povodí Vltavy,státní podnik,závod Berounka,XXXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXX,Bedřiška
Beránková,XXXXXX XXXXXXX,lng.Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX <,>
XXXXXXX XXXXXXX,Jana Rcll jcov,XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXXX,Česká republika,Česká republika
Zemědělská vodohospodářská správa,Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Plzeň Letná,ALFA PAPÍR,a.s <.>,Správa
železniční dopravní cesty,státní organizace,Zuzana Maurová,XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX <,>
XXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Ivana
Opavová,XXXX XXXX,XXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXXXX,Povodí Vltavy,státní podnik,Zdeňka Tlapová <,>
Zdeňka Soukupová,XXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,Lucie
Klepišová,XXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXX,Jitka Kalčílçová,XXXXX XXXXXX,Vilém Ryšavý,Mgr.Theodor
Lejsek,XXXXXXX XXXX,<.> XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,MUDr.XXXXX XXXXXXXX,PhD.<,>
XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Veronika Bufková,XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXX <,>
XXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXXX,Ivana
Štědronská,Ing.Jiří Fortellta,Lesy České republiky-sp <.>,Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad
pro Plzeňský kraj,XXXXXXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXX XXXXXXXXX,Emilie Račlçová,Marie Gremmerová,Jindřich
Hubka,ŠVIHOVEC s.r.o <.>,lng.Zora Buračinská,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.VáclavvGrabmüller,lng <.>
Věra Grabmüllerová,lng.XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Sárka Zahradníková <,>
František lílosse,XXXXX XXXX,XXXXX J ahn,XXXXX J ahnová,XXXXX XXXXXX,M&M investiční s.r.o <.>,XXXXX XXXX <,>
XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXX,Ivanka
<br> J echová,Statutární město Plzeň zastoupené starostou MO Plzeň 6 - Litice
<br> Vypořádáni- s návrhy a námitkami účastníků:...

Načteno

edesky.cz/d/111327

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz