« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Závěrečný účet DSO Pod horou za rok 2016 - NÁVRH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD „i|i=*l(_)ČESi<ÝI<i—Ř/—\.l
<br> EKONOMICKÝ ODBOR
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY l—IOSPODAŘENÍ OBCÍ Sp.zn.: (JEKO—PŘ 67777/2016/evpa stejnopis č.2
<br> Zpráva o vfsledkupřezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> dobrovolného svaz/Suomi Dobrovolný svazek obcí V'V'Éod Horou",lČC) 20827052
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 10.října 2016 jako dílčí přezkoumání 4.dubna 2017 jako konečně přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí "Pod Horou" za rok 2016 ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcich (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 22.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonal;
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.111/2017 dne 20.1.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXX - předseda
<br> U Zimního stadionu XXXX/X,XXX 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podalelná: posla©kraj—jihoceskycz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Slránka 1
<br> Předmět přezkoumání;
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.1120/2004 Sb <.>,posouzeně podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č 420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na ktere se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledni kontrolní úkon ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 4.4.2017 <.>
<br> A; „ _Výslegek dílčícl'i přezkoumání /\.l.Chyby a nedostatky napravene v pi'ůhělm dílčích přezkoumání za rok 201 (3
<br> nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Chyby a nec—lostatky nenapraveně ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano Svazek obcí netvoří peněžní fondy <.>
<br> 3.Ustanovení & 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> - přezkoumán: Ano Svazek obcí neprovozuje podnikatelskou činnost <.>
<br> 4.Ustanovení S 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vvnakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
<br> fyzickými osobami - přezkoumán: Ano Svazek obcí nemá sdružené prostředky <.>
<br> 5.Ustanovení & 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> U Zimního stadionu 1962/2.370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©l<raj-jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 2
<br> — přezkoumán: Ano Svazek obcí nehospodaři s těmito prostředky <.>
<br> 7.Ustanovení & 2 odst,1 písm.q) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtúm obci,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám
<br> — přezkoumán: Ano 8.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku — přezkoumán: Ano 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano Svazek obcí nehospodaří s majetkem státu
<br> 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonu a postupů přezkoumaných orqánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano 11,Ustanovení & 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi — přezkoumán: Ano 12.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
<br> — přezkoumán: Ano Svazek obcí neručí za závazky fyzických a právnických osob <.>
<br> 13.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano ...

Závěrečný účet DSO - NÁVRH

I ] Licence: DJ1G WWF),XCRGBZUC/ZUC (01012016/01012016) !!
<br> DSO Pod horou Tučapy
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2016
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70827052
<br> název DSO Pod horou Tučapy ulice,č.p <.>
<br> obec Tučapy
<br> PSČ,pošta 391 25
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 724190324
<br> fax
<br> e-mail tucapy19©gmaiLcom WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) lV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek Vil.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 200 531,00 200 531,00 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 200 000,00 445 319,00 445 319,00 Příjmy celkem 200 000,00 645 850,00 645 850,00 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2324 Přijaté nekapitálově přispéky a náhrady 200531 200531 232 Ostatní nedaňové příjmy 200531 200531 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 200531 200531 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 200531 200531 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 200531 200531 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 200000 305319 305319 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 140000 140000 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovné 200000 445319 445319 41 Neinvestiční přijaté transfery 200000 445319 445319 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 200000 445319 445319 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 200000 645850 645850 ||.PLN ĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 200 000,00 849 515,00 849 454,00 Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 200 000,00 849 515,00 849 454,00 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 285500 285439 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 43000 3380 3380 513 Nákup materiálu 43000 288880 288819 5163 Služby peněžních ústavů 5000 4140 4140 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 60000 60000 60000 5169 Nákup ostatních služeb 92000 92000 92000 516 Nákup služeb 157000 156140 156140 5175 Pohoštění 955 955 5179 Ostatní nákupyjinde nezařazené 3000 3000 517 Ostatní nákupy 3955 3955 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 200000 448975 448914 5321 Neinvestiční transfery obcím 400540 400540 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 400540 400540 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.400540 400540 5 Běžné výdaje (třída 5) 200000 849515 849454 Výdaje celkem (třída 5+6) 200000 849515 849454 Saldo příjmů a výdajů (Přijmy-Výdaje) -203665 -203604 III.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodvydaných dluhopisu (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátkod.prostřna bank.účtech(+/-) 8115 203665 203604 Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 3) 203665 203604
<br> |v.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
<br> Název bankovnlho účtu Počáteční stav k 1,1 <.>
<br> Základní běžný účet 080 Běžné účty fondů úsc
<br> Běžné účty celkem
<br> 25245925
<br> 25245925 Termínované vklady dlouhodobé
<br> Termínované vklady krátkodobé
<br> Obrat
<br> 203604
<br> 203604
<br> Konečný stav k 31.12.něna stavu bankovnlch účtů
<br> 4885525
<br> 4885525
<br> 203604
<br> 203604
<br> v.PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
<br> Text
<br> Počáteční zůstatek
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Obrat
<br> Konečný zůstatek (rozdil rozpočtu) Změna stavu
<br> Financování — třída 8
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet po změnách
<br> Skutečnost
<br> VI.MAJETEK
<br> Na'zev majetkového účtu
<br> Počáteční stav k 1.1 <.>
<br> Obrat
<br> Konečný stav
<br> Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 54894655
<br> -5489465,5
<br> 285439
<br> 285439
<br> Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku
<br> Uspořádací účet tech.zhodnocení diouhod.hmotného majetku
<br> 43239...

Načteno

edesky.cz/d/1090667

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz